Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 9fed Chwefror, 2021 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 248 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd canlynol:-

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 22 Hydref, 2020.

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 10 Tachwedd, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:- 

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref, 2020.

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd, 2020.

 

4.

Adroddiad Cynnydd GwE - Rhaglen Waith a chefnogaeth i ysgolion yn ystod pandemig Covid 19 pdf eicon PDF 9 MB

·           AdroddiadCynnydd GwE 2020/21: cefnogaeth i ysgolion yn ystod pandemig Covid 19; ;

·           Adroddiad cylch gorchwyl Estyn parthed gwaith yr Awdurdod i gefnogi cymunedau dysgu mewn ysgolion ers Mawrth 2020

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo:-

 

·      Adroddiad cynnydd GwE ar gyfer 2020/21;

·      Adroddiad cylch gorchwyl Estyn parthed gwaith yr Awdurdod i gefnogi cymunedau dysgu mewn ysgolion ers Mawrth 2020

·      Bod llythyr yn cael ei anfon ar ran y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru yn mynegi siom a phryder nad oes unrhyw gynllun yn ei le o ran arholiadau TGAU a Safon Uwch (Lefal A) ar gyfer Haf 2022.

 

5.

Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid (adroddiad ymgynghori) pdf eicon PDF 6 MB

Cyflwyno adroddiad gan  Arweinydd Tîm Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn mewn perthynas ar uchod. 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad mewn perthynas â’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a llety i dwristiaid a’r Adroddiad Ymgynghori cysylltiedig.

6.

Rhaglen Waith ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 198 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r Raglen Waith ar gyfer Medi 2020 i Ebrill 2021.