Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 81 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 4 Chwefror, 2020.

4.

Protocol siarad cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini pdf eicon PDF 826 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

5.

Adroddiad cynnydd ar gyflawni'r Cynllun Llesiant gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn.

6.

Datblygu darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol pdf eicon PDF 902 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio ac Datblygu Economaidd Dros Dro.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 974 KB

Cyflwyno adroddiad gany Rheolwr Sgriwtini