Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 9fed Tachwedd, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol, wedi'i ffrydio yn fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 315 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 20 Medi, 2021.

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2021 fel cofnod cywir.

 

4.

Y Gymraeg pdf eicon PDF 1 MB

·           Strategaeth Iaith: 2021/26 – adolygiad

 

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas a’r uchod.

 

·           Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc mewn perthynas a’r uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

·           Strategaeth iaith

 

PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith:-

 

·         y dylid cyhoeddi Strategaeth Iaith Gymraeg 2016-2021: Adroddiad asesu (drafft) ar y wefan gorfforaethol;

·         y dylid cymeradwyo Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-2026 (drafft) ac awdurdodi’r swyddogion perthnasol, mewn ymgynghoriad â’r deilydd portffolio, i gwblhau unrhyw waith adolygu pellach i’r strategaeth ddrafft.

 

·           Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

 

PENDERFYNWYD argymell I’r Pwyllgor Gwaith y  dylid cymeradwyo Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032: Diffiniad rôl y cydlynwyr Iaith dalgylch (drafft) ac awdurdodi’r swyddogion perthnasol, mewn ymgynghoriad â’r deilydd portffolio, i gwblhau unrhyw waith adolygu pellach i’r strategaeth ddrafft.

5.

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Adroddiad Adolygu pdf eicon PDF 918 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd mewn perthynas a’r uchod.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi:-

 

  • Y newidiadau yn y cyd-destun cenedlaethol a lleol;
  • Canfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol yn Rhan 2;
  • Y materion fydd angen eu hadolygu wrth baratoi Cynllun Diwygiedig yn Rhan 3;
  • Y casgliadau yn rhan 6 o’r Adroddiad Adolygu.

 

6.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 174 KB

Cyflwyno Rhaglen Waith y Pwyllgor.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

  • Cytuno’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2021/22
  • Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.

 

7.

Eitemau er gwybodaeth pdf eicon PDF 159 KB

·           Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusTrefniadau Llywodraethu

 

·           Adroddiad Cynnydd Ch2: 2021/22 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd yr eitemau canlynol er gwybdodaeth yn unig:-

 

·                Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Trefniadau Llywodraethiant

 

·                Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Adroddiad Cynnydd Chwarter 2, 2021/2022