Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Llun, 10fed Rhagfyr, 2018 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 244 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Medi, 2018.

Cofnodion:

Cyflwynwyd y cofnodion o gyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Medi, 2018 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Materion yn Codi

Dim.

Cofnodion:

           Recriwtio a’r Strategaeth Faethu

 

O ran recriwtio Gofalwyr Maeth, rhoddodd Bennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wybod i’r Panel fod Pwyllgor Gwaith y Cyngor wedi mabwysiadu pecyn newydd o fuddion ar gyfer Gofalwyr Maeth yr Awdurdod yn ddiweddar. Mae’r pecyn yn cynnwys lwfans maethu uwch, gostyngiad o 10% ar y Dreth Gyngor; cerdyn aelodaeth am ddim i Wasanaethau Hamdden Ynys Môn a thocyn parcio am ddim ym meysydd parcio y Cyngor. Dywedodd y Swyddog fod y pecyn estynedig wedi’i gyflwyno er mwyn cydnabod y gwaith sy’n cael ei wneud gan ofalwyr maeth presennol yr Awdurdod, ond hefyd mewn ymdrech i recriwtio mwy o ofalwyr maeth gan gynnwys y rheini sydd eisoes yn maeth i asiantaethau preifat ac unigolion sy’n newydd i faethu ond sydd efallai’n ystyried gwneud yr ymroddiad. Mae recriwtio rhagor o ofalwyr maeth yn golygu y gall y Cyngor gynnig mwy o leoliadau i gwrdd â’r galw uwch am leoliadau ar gyfer plant mewn gofal. Er bod y Cyngor yn cydnabod nad mantais ariannol yw’r prif sbardun i ofalwyr maeth, ystyrir y bydd darparu pecyn mwy cystadleuol o lwfansau a buddion yn gymorth i ymdrechion recriwtio yr Awdurdod.  

 

           Adroddiad Arolwg Dilynol AGC

 

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i’r Panel fod Arolygiaeth Gofal Cymru heddiw wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau o’i adolygiad dilyn-i-fyny o’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a gynhaliwyd ym mis Hydref. Mae hyn yn dilyn ei arolwg beirniadol o’r Gwasanaeth ym mis Tachwedd, 2016 – mewn ymateb i’r arolwg roedd y Gwasanaeth wedi datblygu Cynllun Gwella Gwasanaeth cynhwysfawr ac mae wedi bod yn ei weithredu byth ers hynny. Mae adroddiad adolygiad dilynol AGC yn cadarnhau bod gwelliannau sylweddol wedi’u gwneud mewn nifer o feysydd allweddol ac mae’n nodi bod morâl staff yn uchel a bod angerdd ac ymroddiad ar bob lefel i gyflwyno gwasanaethau rhagorol i blant. Dywedodd y Swyddog fod angen gwneud gwaith pellach fel mae’r adroddiad yn ei gydnabod; mae’r Gwasanaeth yn ymroddedig i sicrhau y bydd yn rhoi sylw llawn i’r meysydd datblygu y mae’r adolygiad yn eu hamlygu.

 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod rhaid diolch i bawb sydd ynghlwm â’r Gwasanaeth yn cynnwys ei staff, gofalwyr maeth, y plant a’r bobl ifanc sydd yng ngofal yr Awdurdod a phartneriaid y Gwasanaeth am gefnogi’r Gwasanaeth wrth wneud y gwelliannau sy’n cael eu cydnabod gan AGC.

 

CAM GWEITHREDU Y CYTUNWYD ARNO: Y Swyddog Pwyllgor i rannu’r linc i wefan Canfyddiadau AGC gydag aelodau’r Panel.

 

https://arolygiaethgofal.cymru/181210-gwelliant-sylweddol-iw-weld-yng-ngwasanaethau-plant-ynys-mon-adroddiad?_ga=2.213156886.360919961.1546870413-54700662.1526571877

 

 

 

 

4.

Strategaeth Faethu

Y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i ddiweddaru’r Panel.

Cofnodion:

Adroddodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod y Gwasanaeth wedi bod yn awyddus i gael cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith i’r pecyn Gofal Maeth newydd y cyfeirir ato uchod cyn adolygu a diweddaru ei Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth. Nawr fod y pecyn wedi’i gymeradwyo, bydd y Gwasanaeth yn canolbwyntio ei sylw ar y Strategaeth gyda’r bwriad o ddod â fersiwn drafft i’r Panel yn ei gyfarfod nesaf ym mis Mawrth, 2019.

 

Dywedodd y Swyddog, yn y cyfamser y byddai’r Gwasanaeth yn dal i recriwtio ac y bydd yr ymdrech i recriwtio yn parhau tra bod y strategaeth yn cael ei diweddaru. Bydd gwybodaeth am y pecyn Maethu newydd hefyd yn cael ei chylchredeg a’i gwneud yn gyhoeddus.  

 

Cytunwyd i nodi’r sefyllfa ac i nodi hefyd y bydd y Panel yn derbyn fersiwn drafft o’r Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth ym mis Mawrth, 2019.

 

CAM GWEITHREDU Y CYTUNWYD ARNO: Arweinydd YmarferTîm Lleoli Plant i ddod â fersiwn drafft o’r Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth i’r Panel ym mis Mawrth, 2019

5.

Briff Project "Voices from Care" i Gyd-gynhyrchu Strategaeth i Ynys Môn ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal pdf eicon PDF 573 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Gwasanaeth (Ymyrraeth Ddwys) ar fenter gyda Voices from Care Cymru – un o’r asiantaethau gwirfoddol sy’n arwain yng Nghymru ar weithio gyda phlant sy’n derbyn gofaler mwyn datblygu grŵp cyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth i Ynys Môn ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal.

 

Dywedodd y Swyddog y bydd y prosiect yn cynnwys Voices from Care Cymru yn sefydlu grŵp cyfranogi misol ar gyfer plant a phobl ifanc 11 – 25 oed sydd â phrofiad o dderbyn gofal. Byddai’r grŵp cyfranogi yn cefnogi Ynys Môn i ddatblygu ei Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal a byddai’n darparu llwyfan sy’n cefnogi meithrin perthynas rhwng pobl ifanc sydd â phrofiad o dderbyn gofal a’u rhieni corfforaethol yn Ynys Môn. Byddai’r grŵp yn datblygu ei hunaniaeth ei hun ac yn cyd-gynhyrchu ystod o ddeunydd hyrwyddo a marchnata a byddai hefyd yn datblygu cyfres o adnoddau, gan gynnwys siarter rhiantu corfforaethol a digwyddiad lansio, sy’n unigryw i Ynys Môn. Fel mudiad, bydd Voices from Care Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth fel cyfaill beirniadol ar gyfranogi a rhiantu corfforaethol

 

O safbwynt y Cyngor, byddai’r Cyngor yn rhan o hyn drwy gefnogi’r gwaith o ddosbarthu gwybodaeth am y grŵp a’i waith; aelod o staff i gefnogi sesiynau; byddai pobl ifanc sydd â phrofiad o dderbyn gofal yn ymgysylltu gyda’r panel Rhiant Corfforaethol a chyrff ar Ynys Môn gan arwain at gyd-gynhyrchu cynllun gwaith gyda Voices from Care a phobl ifanc. Rhagwelir y byddai’r prosiect yn rhedeg am o leiaf blwyddyn ar gost o £16,500 y flwyddyn.

 

Cyfeiriodd y Rheolwr Gwasanaeth (Ymyrraeth Ddwys) at enghreifftiau o waith blaenorol mae Voices from Care Cymru wedi’i wneud gydag awdurdodau lleol eraill e.e. cyfres o weithdai yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf er mwyn cynhyrchu Siarter Rhiantu Corfforaethol ar gyfer Aelodau Etholedig. Pwysleisiodd fod canfod ffyrdd o ymgysylltu’n effeithiol gyda’r plant a’r bobl ifanc y mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt a chynyddu eu cyfranogiad yn y prosesau sy’n cyfrannu at siapio eu gofal e.e. yn y broses adolygu neu wrth adrodd yn ôl am eu profiadau i’r Panel Rhiant Corfforaethol, yn un o’r amcanion gwella yn y Cynllun Gwella Gwasanaeth. Mae angen i’r Awdurdod ddangos ei fod yn gwrando fel mater o drefn ar y plant a’r bobl ifanc y mae’n gofalu amdanynt a bod eu safbwyntiau yn dylanwadu ar sut y datblygir polisi ac arferion sy’n arwain at gylch o welliant parhaus. Felly, wrth gynnig ffurfio grŵp cyfranogi ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a gadawyr gofal, mae’r prosiect yn gobeithio sefydlu mecanwaith i’w galluogi i ddweud eu barn a fydd dal yn bodoli ar ôl i’r prosiect ddod i ben, ac i sicrhau hefyd fod y mewnbwn sydd ganddynt yn ystyrlon drwy helpu i gyd-ddatblygu a chyd-gynhyrchu Strategaeth yr Awdurdod ar gyfer  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Adroddiad Gwasanaeth - Iechyd pdf eicon PDF 411 KB

Cyflwyno adroddiad Nyrs Plant y Gofelir Amdanynt.

Cofnodion:

Cyflwynwyd i’r Panel eu hystyriedadroddiad y Nyrs PDG ar nifer yr asesiadau iechyd PDG a’r Adolygiadau o Asesiadau Iechyd a wnaed yn ystod Chwarteri 1 a 2 2018/19.

 

Adroddodd y Nyrs PDG ar y prif bwyntiau fel a ganlyn

 

           Roedd 21 o asesiadau iechyd cychwynnol ar PDG yn Ynys Môn i fod i ddigwydd yn ystod y cyfnod hwn. Roedd y pediatryddon yn y gymuned wedi gweld 19, roedd un person ifanc wedi gadael gofal ac roedd un person ifanc wedi gwrthod cael ei weld. Mae’r amserlenni ar gyfer cwblhau asesiadau iechyd cychwynnol yn dal i fod yn broblem.

           Roedd 71 o adolygiadau asesiadau iechyd ar Ynys Môn i fod i ddigwydd; fe wnaed 67, gyda 52 yn cael eu gwneud gan weithwyr iechyd proffesiynol BIPBC sy’n gweithio ar Ynys Môn sef 10 gan nyrs ysgol ac 14 gan ymwelydd iechyd, 27 gan y Nyrs PDG ac 1 gan baediatregydd.

           Wrth i nifer y plant sy’n derbyn gofal barhau i gynyddu, mae hyn yn rhoi pwysau ar yr holl wasanaethau sydd ynghlwm. Mae nifer o blant y sir sy’n derbyn gofal yn parhau i gael newidiadau i’w gweithwyr cymdeithasol enwebedig, serch hyn mae’r Gwasanaeth yn rhoi sylw i hyn.

           Mae ailstrwythuro’r Tîm Maethu wedi arwain at golli gweithwyr cymdeithasol profiadol gydag effaith bosib ar y cyfle i recriwtio, asesu, cefnogi a chynnal gofalwyr maeth cyfredol yr awdurdod lleol.

           Mae plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu ysgafn i gymedrol yn ei chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau os nad oes ganddynt IQ ddigon isel.

           Nid yw lansiad y llwybr ar gyfer iechyd meddwl Plant sy’n Derbyn Gofal wedi digwydd hyd yma, ac yn ddiweddar mae’r ymgynghoriadau CAMHS wedi bod yn gyfyngedig oherwydd materion staffio. Awgrymir fod cynrychiolaeth flynyddol CAMHS ar y Panel Rhiant Corfforaethol yn eithriadol o bwysig. Gall anawsterau godi pan fydd plant sy’n derbyn gofal yn symud ardaloedd pan fo BIPBC yn gweithio ar sail tair ardal o fewn y rhanbarth sy’n golygu efallai fod y Llwybr CAMHS yn cael ei weithredu’n wahanol yn un o’r ardaloedd eraill.

 

Fe wnaeth y Panel y pwyntiau canlynol wrth ystyried yr adroddiad

 

           Nododd y Panel ac fe’i cynghorwyd fod yr adolygiad o’r Gwasanaethau Maethu a Chefnogaeth yn dilyn ailstrwythuro’r timau gynt o fewn y Gwasanaeth Plant a’r bwriad oedd i’r adolygiad ddigwydd ar ôl i’r timau eraill gael eu hadolygu. Mae disgwyl bellach i’r Tîm Maethu weithio mewn ffordd wahanol fel bod asesiadau’n cael eu gwneud yn gynt fel y gellir cymeradwyo gofalwyr maeth yn gynt gan felly gynyddu’r lleoliadau sydd ar gael yn lleol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yr Awdurdod. Gall ailstrwythuro fod yn anodd i’r timau sy’n mynd drwyddo ar y pryd, ond ei fwriad yw creu prosesau mwy llyfn ac effeithlon a chynhyrchu canlyniadau gwell yn y tymor hir.

 

Pwysleisiodd Pennaeth y Gwasanaethau  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Adroddiad Gwasanaeth - Lleoli Plant pdf eicon PDF 830 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Tîm Lleoli Plant.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Tîm Lleoli Plant ar gyfer Chwarter 1 a 2 2018/19 i’r Panel ei ystyried. Roedd yr adroddiad yn darparu gwybodaeth ystadegol am y canlynol

 

           Nifer y lleoliadau yn ôl math

           Nifer a math y cyfeiriadau a dderbyniwyd

           Nifer yr asesiadau ar ofalwyr maeth prif ffrwd

           Nifer y cyfeiriadau am asesiadau hyfywdra ar aelodau teulu fel gofalwyr amgen ac asesiad Rheoliad 26 ar deuluoedd, a’r cynnydd gyda hynny

           Cyrsiau hyfforddiant a ddarparwyd i ofalwyr maeth yr Awdurdod

           Y sefyllfa staffio

           Diweddariad ar weithio’n rhanbarthol

           Materion y mae angen rhoi sylw iddynt, yn benodol yr angen i recriwtio gweithiwr cymdeithasol llawn amser i’r tîm yn lle aelod o staff parhaol a fydd yn gadael ym mis Rhagfyr, ac i barhau i flaenoriaethu’r ymdrech i gadw gofalwyr maeth.

 

 Wrth ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd, fe wnaeth y Panel y pwyntiau a ganlyn

 

           Nododd y Panel fod nifer o blant yr Awdurdod sy’n derbyn gofal wedi eu lleoli gyda theulu a ffrindiau ar Ynys Môn (26.16%) a hefyd gyda Gofalwyr Maeth yr Awdurdod ei hun (19.12%) a Gofalwyr Maeth preifat yn Ynys Môn (18.11%) sy’n adlewyrchu amcan y Gwasanaeth o ddarparu gofal i blant sy’n derbyn gofal mor lleol â phosib, ac sydd hefyd yn adlewyrchu bod lleoliadau ar gael ar yr Ynys er bod yr Awdurdod yn ceisio gwella’r ystod o leoliadau ymhellach er mwyn cwrdd â’r galw.

           Nododd y Panel fod llawer iawn o waith ynghlwm â chynnal asesiadau hyfywdra ar ffrindiau a theulu, lle nad yw’r deilliant yn nhermau’r nifer sy’n cael eu cymeradwyo bob tro yn gyfystyr â’r mewnbwn.

 

Dywedwyd wrth y Panel, os nad yw plentyn yn gallu aros gyda’i rieni, yna’r opsiwn gorau wedi hynny yw bod y teulu estynedig yn gofalu am y plentyn, a dyma’r trywydd y mae’r Awdurdod yn ceisio ei ddilyn. Fodd bynnag, mae gofynion y broses asesu yn enwedig o ran yr amserlen yn rhoi pwysau ar y Tîm Maethu.

 

           Nododd y Panel nad oes unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan AGC ynglŷn â phryd bydd yr arolwg maethu nesaf yn digwydd ac nad yw’r Gwasanaeth wedi derbyn arolwg yn y 2 i 3 blynedd flaenorol. Fodd bynnag, nododd y Panel ymhellach fod awdurdod cyfagos wedi cael ei arolwg maethu cyntaf yn ddiweddar o dan y fframwaith arolygu newydd.

 

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a nodi sefyllfa’r Tîm Lleoli Plant ar gyfer Chwarter 1 a 2 2018/19.

 

NI CHYNIGWYD UNRHYW GAMAU GWEITHREDU YCHWANEGOL

8.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 124 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol –

 

“O dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y gall arwain at ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.

Cofnodion:

Penderfynwyd o dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.

9.

Adroddiad Gwasanaeth - Addysg

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg Plant y Gofelir Amdanynt.

Cofnodion:

Cyflwynwyd i’r Panel ei ystyriedadroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal yn ymgorffori gwybodaeth am berfformiad am y 6 mis o Ebrill i Hydref, 2018. Roedd yr adroddiad hefyd yn ymgorffori gwybodaeth am gyraeddiadau addysgol unigol y plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod ar hyn o bryd.

 

Adroddodd y Swyddog Cyswllt Addysg PDG ar y prif bwyntiau fel a ganlyn

 

           Roedd 18 o Gynlluniau Addysg Personol i fod eu gael eu cwblhau ym mis Medi, 2018; derbyniwyd 15 ar amser ond roedd 3 yn hwyr am amryw o resymausalwch staff, roedd 2 yn lleoliadau all-sirol ac roedd 1 yn lleoliad cartref preswyl. Fodd bynnag, derbyniwyd y cynlluniau ym mis Hydref.

           Fel y disgwyliwyd, roedd nifer o blant sy’n derbyn gofal yr Awdurdod wedi symud ysgolion ym mis Medi; er bod y mwyafrif o’r newidiadau yn rhai trosiannol, roedd pump oherwydd rhesymau erailltrosglwyddo i leoliad tymor hir, trosglwyddo i gartref preswyl arbenigol, newid ysgol oherwydd anghenion dysgu, newid ysgol ar ôl i’r plentyn symud trwy drefniant llwyddiannus.

           Bu’n rhaid gwneud cwyn i Grŵp Cynhwysiad Ynys Môn a Gwynedd ar sail oedi gyda gwneud trefniadau addysgol ar gyfer un o’r plant sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod oherwydd diffyg gweithredu amserol. Mae’r plentyn bellach yn derbyn addysg.

           Bu’n rhaid gohirio y cyfarfod rhwydwaith blaenorol am y tro cyntaf mewn 3 blynedd oherwydd nad oedd digon yn gallu mynychu. Roedd hyn yn siomedig ac mae’n peri pryder oherwydd efallai nad yw Penaethiaid yn ymwybodol o’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer y plant bregus yn eu hysgolion. Bydd y mater hwn yn cael ei drafod ymhellach gyda Swyddogion Addysg. 

           Mae’r pecyn addysg amgen – “Pecyn 25” (25 awr yr wythnos) – yn llawn ac mae’n adlewyrchu’r galw sy’n bodoli ar gyfer pobl ifanc CA4 nad ydynt yn gallu mynychu addysg prif ffrwd oherwydd amryw o broblemau. Mae un person ifanc sy’n derbyn gofal yn methu cael lleoliad o fewn y Pecyn oherwydd materion penodol.

           Mae plant sy’n derbyn gofal yr Awdurdod wedi cyflawni canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau eleni ac mae dau wedi mynd ymlaen i addysg Brifysgol.

 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod y dangosydd perfformiad y llynedd ar gyfer nifer y plant a oedd wedi profi newid ysgol unwaith neu ragor yn ystod cyfnod o fod mewn gofal, lle nad oedd hynny o ganlyniad i symud o’r cynradd i’r uwchradd, wedi cael ei gategoreiddio’n Goch, felly nid yw 5 yn nifer i bryderu gormod yn ei gylch. Mae’r Awdurdod yn ceisio cadw lleoliadau ysgol y plant mae’n gofalu amdanynt yn yr ardal leol hyd yn oed os yw hynny’n golygu darparu’r cludiant angenrheidiol sy’n gallu bod yn ddrud. Fodd bynnag, weithiau mae er lles y plentyn/person ifanc i newid ysgol  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 9.

10.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bydd cyfarfod nesaf y Panel Rhiantu Corfforaethol yn cael ei gynnal am 2:00 y. p., ddydd Llun, 18 Mawrth, 2019.

Cofnodion:

Nodwyd y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel Rhiant Corfforaethol am 2:00 p.m. ar ddydd Llun, 18 Mawrth, 2019.