Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2019 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 275 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr, 2018.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr, 2018, a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Materion yn Codi

·        Strategaeth Ddrafft Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth (gweler eitem 5 isod)

 

·        Pennaeth Gwasanaeth (Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys) i ddiweddaru’r Panel ar y sefyllfa o ran cyllido’r flaengaredd ar y cyd gyda Voices from Care Cymru i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant y Gofelir Amdanynt a Gadawyr Gofal Ynys Môn.

Cofnodion:

           Lleisiau o Ofal Cymru

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Plant) ei fod wedi adrodd i gyfarfod blaenorol y Panel ar fenter ar y cyd arfaethedig gyda Lleisiau o Ofal Cymru - un o'r asiantaethau gwirfoddol mwyaf blaenllaw yng Nghymru am weithio gyda phlant sy'n derbyn gofal - i sefydlu grŵp cyfranogi misol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant sy'n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal. Byddai'r prosiect lle byddai Lleisiau o Ofal Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth ar gyfranogiad a rhianta corfforaethol, yn rhedeg am o leiaf ddeuddeng mis ar gost o £ 16,500 y flwyddyn a byddai ganddo hefyd werth etifeddiaeth o ran sefydlu'r modd y gall plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod barhau i gael llais y tu draw i oes y prosiect, a hefyd o ran sicrhau bod eu cyfranogiad yn ystyrlon a bod i’r cyfranogiad hwnnw ganlyniad pendant ar ffurf Strategaeth ar gyfer Ynys Môn i Blant sy'n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal. Dywedodd y Swyddog ei fod wedi cysylltu â phartneriaid y Gwasanaeth yn fewnol ac yn allanol i gael gwybod a fyddent yn gallu cyfrannu tuag at gost y prosiect ac hyd yn hyn bod Gwasanaethau Addysg a Thai y Cyngor wedi cadarnhau eu parodrwydd i wneud cyfraniad o'r fath. Roedd Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cadarnhau trwy lythyr nad oedd yn gallu cyfrannu gan nodi y byddai gwneud hynny'n gosod cynsail ar gyfer cyfrannu at brosiectau gan awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru a hefyd oherwydd ei fod yn datblygu ei broses ei hun ar gyfer ymgysylltu gyda phlant a phobl ifanc ar draws Gogledd Cymru. Yn yr un modd, nid yw'r prosiect yn bodloni'r meini prawf ar gyfer ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn nac Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn (Stad Elusennol David Hughes). Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth fod trafodaethau gyda Lleisiau o Ofal Cymru wedi symud ymlaen ac y bydd swyddog o'r sefydliad yn dod i Ynys Môn yn ystod yr wythnosau nesaf fel rhan o Ymweliad Laming.

 

Dywedodd Liz Fletcher, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er ei bod yn cytuno â'r prosiect mewn egwyddor, y byddai'n rhaid iddi sefydlu gydag Adran Gyllid y Bwrdd a oes cyllid ar gael i alluogi gwneud cyfraniad.

 

Wrth nodi'r adroddiad a ddaeth yn ôl gan y Rheolwr Gwasanaeth, nododd y Panel hefyd fod yr Heddlu, o dan y ddeddfwriaeth enillion o droseddau, yn derbyn canran o'r arian a atafaelwyd a gellir ei ddefnyddio er budd y gymuned ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Gogledd Cymru. Awgrymwyd y gallai fod yn fuddiol gwneud ymholiadau pellach am arian enillion o droseddau fel llwybr ariannu posibl ar gyfer y prosiect Lleisiau o Ofal.

 

CAMAU GWEITHREDU Y CYTUNWYD ARNYNT: Gwneud ymholiadau gyda Heddlu Gogledd Cymru ynghylch a ellir gwneud cyfraniad tuag at y prosiect Lleisiau o Ofal o arian enillion o droseddau  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Cynhadledd Voices From Care Cymru pdf eicon PDF 437 KB

Derbyn adroddiad o Gynhadledd VFCC a gynhaliwyd yn Llanrwst ar 26 Chwefror, 2019.

Cofnodion:

Cyflwynwyd er ystyriaeth y Panel, adroddiad ar Gynhadledd Lleisiau o Ofal Cymru a gynhaliwyd yn Llanrwst ar 26 Chwefror 2019.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd mai'r achlysur uchod oedd y digwyddiad LlOOC cyntaf erioed i'w gynnal yn y Gogledd a bod gan Ynys Môn gynrychiolaeth dda yn y gynhadledd gyda phedair merch rhwng 6 ac 14 oed ynghyd â thri rhiant maeth a thri rhiant corfforaethol yn mynychu'r digwyddiad. Roedd yr uchafbwyntiau'n cynnwys sgwrs gan ddyn ifanc a oedd wedi bod yn blentyn mewn gofal a oedd yn adrodd ar ei brofiadau o ofal ac o symud o un lleoliad maeth i’r llall. Cynhaliwyd gweithdai yn y bore a’r prynhawn ar themâu a oedd yn amrywio o rianta corfforaethol a phrofiadau pobl ifanc o fod yn blentyn mewn gofal mewn cymunedau yng Nghymru i rôl llenyddiaeth wrth droi profiadau negyddol yn rhai cadarnhaol. Cynhaliwyd sioe anifeiliaid ryngweithiol hefyd a oedd yn boblogaidd. Dywedodd y Swyddog fod y digwyddiad yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal gyfarfod a rhannu profiadau. Bydd yr Awdurdod yn sicrhau y caiff aelod(au) o'r Panel Rhiant Corfforaethol gyfle i fynychu digwyddiad y flwyddyn nesaf.

 

Nododd y Panel y wybodaeth a gyflwynwyd ac er ei fod yn croesawu'r cyfle y gall y gynhadledd a digwyddiadau eraill tebyg ei ddarparu i aelodau'r Panel gyfarfod â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, nododd na ddylai mynychu digwyddiadau o’r fath fod yr unig ffordd y gall Aelodau ymgysylltu â hwy. Pwysleisiodd y Panel y byddai’n hoffi derbyn adborth gan y plant a'r bobl ifanc eu hunain am yr hyn sydd yn dda ganddynt a’r hyn nad yw cystal iddynt gan gynnwys mewn digwyddiadau fel hyn, a bod y plant yn cael y cyfle i fynegi eu barn trwy pa bynnag cyfrwng maent yn ei ddewis.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd mai rhan o friff y prosiect ar gyfer Lleisiau o Ofal Cymru yw gwella cyfranogiad plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a chryfhau'r cysylltiad rhwng yr Awdurdod ac Aelodau Etholedig a'r plant a'r bobl ifanc y maent yn gofalu amdanynt.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU GWEITHREDU YCHWANEGOL.

5.

Strategaeth Ddrafft ar gyfer Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth

Derbyn cyflwyniad powerpoint ynghylch yr uchod.

Cofnodion:

Rhoddodd Keith Walters, Arweinydd Ymarfer y Tîm Lleoli Plant gyflwyniad i'r Panel ar recriwtio a chadw Gofalwyr Maeth gan gyfeirio'n benodol at y modd y byddai'r Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn cael ei gweithredu.

 

Dywedodd yr Arweinydd Tîm Lleoli Plant fod dadansoddiad SWOT o Wasanaeth Maethu yr Awdurdod wedi dangos bod y Gwasanaeth mewn sefyllfa dda ar hyn o ran capasiti llawn a’r gymysgedd o Weithwyr Cymdeithasol profiadol a newydd. Fel Asiantaeth Faethu Awdurdod Lleol, mae'r Gwasanaeth yn ffodus o gael cysylltiadau cryf gyda’i Weithwyr Cymdeithasol ei hun yn y Tîm Plant. Dywedodd y Swyddog fod yn rhaid i'r Gwasanaeth wneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael iddo yn benodol, sef y gefnogaeth a ddarperir gan y Cyngor i ariannu Cynnig Newydd i ddenu Gofalwyr Maeth sy'n darparu pecyn gwell o fudd-daliadau i Ofalwyr Maeth yr Awdurdod - gostyngiad o 50% yn y Dreth Gyngor ; parcio am ddim ym meysydd parcio'r Cyngor, aelodaeth am ddim ar gyfer canolfannau hamdden y Cyngor a chynnydd o 10% yn y lwfansau maethu. Fodd bynnag, bydd angen i'r Gwasanaeth sicrhau ei fod yn gallu cwrdd â’r galw am asesiadau.

Mae'r Gwasanaeth wedi datblygu Strategaeth Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maethu, a'r amcanion yw recriwtio mwy o ofalwyr maeth, i ddarparu gwell cefnogaeth i ofalwyr maeth ac i wneud gwaith ataliol yn well hefyd. Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn bydd y Strategaeth

 

           Yn sicrhau bod Maethu yn y newyddion. Bydd digwyddiadau fel y Pythefnos Maethu, dosbarthu Cylchlythyr Maethu CSYM ar lefel ehangach i feddygfeydd a deintyddion yn ogystal ag i bob Gofalwr Maeth a sicrhau bod Gofalwyr Maeth yn mynychu digwyddiadau proffil uchel yn codi ymwybyddiaeth pobl o faethu a'u hannog i siarad amdano.

           Dweud wrth bawb am Gynnig Newydd yr Awdurdod. Nid yw tybio bod pobl yn gwybod amdano’n ddigon da. Er bod y cyfryngau cymdeithasol yn ffordd fwyfwy effeithiol o gael cyhoeddusrwydd a lledaenu gwybodaeth, gwybodaeth a geir ar lafar yw’r dull marchnata mwyaf pwerus o hyd.

           Gwella'r gefnogaeth a ddarperir i Ofalwyr Maeth drwy -

           gynyddu amlder goruchwyliaeth ac ymweliadau cefnogi;

           parhau i hwyluso cynulliadau ffurfiol ac anffurfiol rheolaidd ar gyfer Gofalwyr Maeth drwy gyfrwng y Fforwm Maethu (ffurfiol) a sesiynau te a chacennau (anffurfiol);

           Gofalwyr Maeth i gael mwy o ymwneud â’r Gwobrau Seren;

           cynllun mentora a elwir hefyd yn “system Buddy-Buddy;”

           datblygu Rhaglen Hyfforddi gliriach;

           datblygu Grŵp ar gyfer Dynion sy’n Maethu;

           datblygu Grŵp Cefnogi ar gyfer Pobl Gysylltiedig

           Cryfhau gwaith ataliol trwy hyfforddiant ymyrraeth ddwys a chyfarfodydd tîm; cyfranogiad cynnar mewn cyfarfodydd Grŵp Teulu ac ystyried dewisiadau eraill yn lle Maethu, e.e. Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod gan y Gwasanaeth well dealltwriaeth o ble y mae ac yn seiliedig ar y ddealltwriaeth honno, mae'n cynllunio ymlaen yn well yn hytrach na gwneud  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol (Uned Diogelu ac Ansawdd) i'r Panel ei ystyried. Rhoes yr adroddiad ddiweddariad ar y cynnydd yn erbyn y pum amcan gwella a nodwyd yn dilyn arfarniad yr SAA ym mis Mawrth, 2018 o’r Awdurdod fel rhiant corfforaethol.

 

Adroddodd y Swyddog Adolygu Annibynnol, yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, gan gynnwys archwiliadau misol o achosion, samplu penodol at ddiben yr adroddiad; profiad y Swyddogion Adolygu o arfer cyfredol ; adborth ymarferwyr a phlant a'r archwiliad thematig o 60 o gynlluniau gofal a chymorth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, y gellir dod i'r casgliad bod angen gwneud gwaith pellach i wella'r trefniadau ar gyfer cynllunio ar gyfer gofal a chymorth i blant sy'n derbyn gofal. Dygodd y Swyddog sylw at y prif bwyntiau fel a ganlyn –

 

           O ran ansawdd yr asesiadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a'r angen i'w diweddaru, er bod yna enghreifftiau o asesiadau'n cael eu diweddaru ac enghreifftiau hefyd o  gynlluniau gofal a chymorth da, mae angen i hyn gael ei weithredu’n gyson ar draws y maes ymarfer.

           O ran darparu cynlluniau gofal a chymorth ar gyfer pob plentyn sy'n canolbwyntio ar y canlyniadau a ddeisyfir, ymyriadau i sicrhau'r canlyniadau hynny, cyfrifoldebau clir ac amserlenni, mae amrywiaeth rhwng ansawdd gwahanol gynlluniau. Mae angen adolygu a yw’r ddogfen Gofal a Chymorth Rhan 6 yn addas i’r pwrpas. Nid yw'r ddogfen Rhan 6 yn cyfleu'r hyn sydd wedi digwydd i'r plentyn ers yr adolygiad diwethaf.

           O ran adolygu gweithrediad a'r gwahaniaeth a wnaed, nodir gwelliant sylweddol yn nifer yr adroddiadau a gyflwynwyd cyn Cyfarfodydd Adolygu Plant sy'n Derbyn Gofal; o sampl o 26 adolygiad, cyflwynwyd adroddiadau ar gyfer 24 (92.3%). Fodd bynnag, nodwyd problem gyda diweddaru dogfennau gydag un SAA o'r farn nad oedd llawer o ddogfennau Rhan 6 wedi cael eu diweddaru er nad oedd y sampl a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad yn adlewyrchu hyn.

           Bu dirywiad yn yr adroddiadau a dderbyniwyd gan asiantaethau maethu preifat ar gyfer adolygiadau; yn yr un modd, mae adroddiadau'r ysgolion ar gyfer adolygiadau hefyd yn anghyson gyda rhai yn cyfrannu adroddiadau yn rheolaidd ac eraill yn bur anaml. Mae cyfarfod gyda'r Gwasanaeth Addysg wedi'i drefnu i drafod y mater hwn.

           O ran ansawdd a chysondeb cofnodi achosion, fel yn yr adroddiad blaenorol i'r Panel, roedd gan bob un o'r 10 achos a samplwyd ar gyfer yr adroddiad hwn gofnodiadau achos cyfredol. Mae'n gadarnhaol bod y gwelliant hwn wedi'i gynnal.

           O ran ffocws dwys ar gynllunio sefydlogrwydd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal er mwyn lleihau eu nifer, mae’r SAA bellach yn mynychu cyfarfodydd  cynllunio sefydlogrwydd ac yn gallu mynegi eu barn ar y cynlluniau a gyflwynwyd. Mae SAA hefyd yn mynychu cyfarfodydd misol gyda Rheolwr y Gwasanaeth i graffu lleoliadau maeth.

           Mae'r Uned sôn wrth y Gwasanaeth am yr angen i sicrhau cysondeb o ran gweithwyr cymdeithasol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae rhai plant yn dweud eu bod yn cael nifer o weithwyr gwahanol.  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Cyfarfod Nesaf

Nodi y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel am 2:00 y. p., ddydd Llun, 10 Mehefin, 2019.

Cofnodion:

Dydd Llun, 10 Mehefin, 2019 am 2:00 y.p.