Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2019 a chadarnhawyd eu bod yn gofnod cywir. 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 330 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2018.

Cofnodion:

The minutes of the previous meeting of the Corporate Parenting Panel held on 18th March, 2019 were presented and were confirmed as correct.

3.

Materion yn Codi

·        Rheolwr Gwasanaethau Plant i ddiweddaru’r Panel ynglyn â’r posibilrwydd o gael cyfraniad tuag at brosiect Voices from Care o arian enillion o droseddau.

 

·        Rheolwr Gwasanaethau Plant i roi cyflwyniad ar lwyth gwaith Gweithwyr Cymdeithasol Plant.

Cofnodion:

 

           Voices From Care Cymru

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant ei fod wedi gwneud ymholiadau gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru am argaeledd unrhyw arian enillion trosedd er mwyn helpu i ariannu’r prosiect Voices from Care Cymru er mwyn sefydlu grŵp cyfranogiad misol ar gyfer plant â phrofiad o ofal a phobl ifanc i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant sy’n Gadael Gofal Ynys Mon ond ni chafwyd unrhyw ymateb hyd yma.  

 

Cytunwyd y dylai’r Rheolwr Gwasanaethau Plant ddilyn i fyny yr ymholiad cychwynnol gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  

 

 

           Llwyth Gwaith Gweithwyr Cymdeithasol y Gwasanaeth Plant

 

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant gyflwyniad PowerPoint ar lwyth gwaith y Gweithwyr Cymdeithasol yn y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd. Roedd y mater wedi codi yn dilyn sylw a wnaed gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol, mewn adroddiad i banel blaenorol y Panel, eu bod wedi cael yr argraff gan ymarferwyr bod anghysondebau yn safon yr ymarfer i’w briodoli i lwythi gwaith.   

 

Tynnodd y cyflwyniad sylw at y ffaith, fel ar 24 Mai, 2019 fod llwyth achosion bob Gweithiwr Cymdeithasol o fewn y Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys sy’n gweithio â phlant sy’n derbyn gofal yn 25 o blant gyda’r Gweithwyr Cymdeithasol profiadol â llwythi achosion uwch na’r rhai hynny â llai o brofiad. Mae model ymarfer y Gwasanaeth yn golygu bod gan Arweinwyr y Timau ymarfer lwythi achosion is er mwyn iddynt allu treulio amser yn darparu cymorth ac yn goruchwylio’r grwpiau bach o staff maent yn eu harwain. Mae’r llwythi achosion yn rhai generig o ran natur sy’n golygu nad ydynt wedi eu cyfryngu i arbenigedd penodol ond eu bod yn pontio achosion sy’n cynnwys amrywiaeth o faterion gan gynnwys gofal a chymorth, gwarchod plant a phlant mewn gofal. Gall achosion fod yn rhai sy’n amrywio o ran cymhlethdod gan ddibynnu ar anghenion penodol yr unigolyn a/neu’r teulu sydd hefyd yn ei gwneud hi’n anoddach i asesu’r llwythi achosion. Fel yr oedd hi wythnos diwethaf, roedd 87 o blant ar y gofrestr amddiffyn plant; 163 o blant mewn gofal ynghyd ag 20 o deuluoedd sy’n destun gweithdrefnau yn y llys o ganlyniad i amrywiaeth o faterion yn cynnwys esgeulustod, camddefnyddio sylweddau, honiadau o gamdriniaeth ac ati; mae’r rhain yn hynod heriol oherwydd yr angen i gydymffurfio â disgwyliadau ac amserlenni’r llys.    

 

Cafodd y prif faterion canlynol ei codi a’u nodi gan y Panel yn ystod y drafodaeth a ddilynodd –

 

           Bod yr ymchwil a wnaed yn amhendant o ran maint delfrydol y llwyth achosion a bod y nifer achosion yn amrywio o ran nifer a chymhlethdod o awdurdod i awdurdod a rhwng timau o fewn gwasanaethau.

           Nad yw’r data yn y cyflwyniad yn adlewyrchu’r achosion sydd ar fin eu cau, eu uwchgyfeirio neu eu hisraddio.

           Er nad oedd unrhyw ffigyrau meincnodi llwythi achosion ar gael er mwyn galluogi’r Gwasanaeth i gymharu ei hun ag awdurdodau eraill o ran yr hyn y gellir ei reoli, mae ymholiadau anffurfiol gydag awdurdodau cyfagos yn y cyfarfodydd Penaethiaid Gwasanaeth yn dynodi  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Tros Gynnal Plant Cymru (TGP Cymru) pdf eicon PDF 977 KB

Ellen Williams, Rheolwr Tîm (TGP Cymru) i gyfarch y Panel ynglyn â gwasanaethau eiriolaeth a’r ddarpariaeth yn Ynys Môn.

 

Y ddogfennaeth ganlynol ynghlwm –

 

·        Adroddiad chwarterol Ynys Môn

·        Adroddiad Blynyddol Ynys Môn

·        Adroddiad Blynyddol Rhanbarthol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Sioned Owen, TGP Cymru y prif bwyntiau a oedd yn codi o’r ddogfennaeth TGP Cymru a oedd yn cynnwys adroddiad Chwarter 4 2018/19 mewn perthynas ag Ynys Môn; adroddiad blynyddol 2018/19 ar gyfer Ynys Môn ynghyd â’r adroddiad Rhanbarthol Gogledd Cymru 2018/19 a ddarparodd ddadansoddiad o’r defnydd o wasanaethau eiriolaeth ar gyfer y cyfnod o dan sylw ac fe amlygwyd y canlynol – 

 

           Cynnydd yn nifer y bobl ifanc ar Ynys Môn a gafodd fynediad i’r gwasanaeth yn ystod 2018/19 a gafodd ei weld hefyd ar lefel ranbarthol gan gyflwyno cyfanswm o 109 o faterion a oedd yn gynnydd o gymharu â’r 63 o faterion a gafwyd y llynedd, sy’n ganlyniad positif.

           Mae atgyfeiriadau wedi dod o dair prif ffynhonnell gyda’r mwyafrif yn hunan-gyfeiriadau gyda chyfeiriadau hefyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a rhieni a gofalwyr. Byddai’n dda gweld atgyfeiriadau o ffynonellau eraill ynghyd â gan ysgolion a gofalwyr maeth yn enwedig oherwydd gallant ddynodi angen i godi ymwybyddiaeth bellach yn y meysydd hyn am eiriolaeth er mwyn gwella’r amrywiaeth o ffynonellau atgyfeirio. Er hyn, dangosodd y materion a gyflwynwyd fod amrywiaeth eang o faterion yn cael sylw.   

           Unwaith eto, cefnogaeth mewn cyfarfodydd oedd y mater fwyaf cyffredin y mae pobl ifanc yn Ynys Môn yn sôn amdano wrth TGP Cymru a gwelir fod hon yn duedd gynyddol ar draws gogledd Cymru.

           Gwnaed cyfanswm o 26 Cynnig Gweithredol yn Ynys Môn yn ystod y flwyddyn gyda 16 yn symud ymlaen i eiriolaeth yn seiliedig ar faterion y gellir ei ystyried fel rhywbeth sy’n dysg i lwyddiant yr hyfforddiant Agwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth Statudol (NASA) a roddwyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Cynnig Gweithredol.

           Mae TGP wedi trefnu i ddarparu cyflwyniad ar y gwasanaeth eiriolaeth i’r holl dimau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ar Ynys Môn. 

 

Wrth ystyried yr adroddiad, croesawodd y Panel y cynnydd yn y defnydd o eiriolaeth gan bobl ifanc ar Ynys Môn gan nodi, o’r ddau achos enghreifftiol a ddarparwyd yn yr adroddiadau, sut y gall eiriolaeth roi llais i ddymuniadau a theimladau plant sy’n derbyn gofal a helpu i sicrhau canlyniadau priodol ar gyfer y plant perthnasol. Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth gofalwyr maeth am argaeledd y gwasanaeth eiriolaeth, fe gynigwyd y dylid hefyd eu cynnwys yn y cyflwyniad a gynllunnir gan TGP Cymru i’r tîm Gwasanaethau Cymdeithasol.  

 

Cytunwyd y dylai’r ddogfennaeth a gyflwynir gan Tros Gynnal Plant gael ei nodi ac ni chafodd unrhyw weithredoedd ychwanegol eu hargymell. 

5.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 738 KB

Derbyn diweddariad gan y gwasanaethau fel a ganlyn –

 

·        Adroddiad y Swyddog Cyswllt Plant y Gofelir Amdanynt

 

·        Adroddiad y Nyrs Plant y Gofelir Amdanyt

 

·        Adroddiad y Rheolwr Tîm Lleoli Plant.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparwyd diweddariadau gan y Gwasanaethau fel y dangosir isod –

 

           Fe wnaeth adroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal dynnu sylw at y perfformiad llawer gwell yn erbyn y Dangosyddion Perfformiad dros Chwarteri 2, 3 a 4 2018/19 yn enwedig o ran paratoi a chyflwyno’r Cynlluniau Addysg Bersonol gan yr ysgolion o fewn yr amserlen a lleihau newid ysgolion ar gyfer plant y gofelir amdanynt. Nodwyd bod llwyth gwaith presennol y Swyddog yn cynnwys 118 o blant rhwng 3 ac 18 oed a 43 o sefydliadau addysgol gwahanol. 

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Panel fe gadarnhaodd y Swyddog ymhellach –

 

           Bod ystyriaeth wedi’i roi i drafnidiaeth ysgol gan gynnwys rhannu cludiant ynghyd â thalu am drafnidiaeth i’r ysgol mewn achosion lle mae’r lleoliad yn un tymor byr a bod hyn wedi bod yn ffactor er mwyn galluogi plant sy’n derbyn gofal i aros yn eu hysgolion. 

           Bod rhaglen a gynhelir gan Canine Assisted Learning lle roedd ci therapi yn ymweld ag ysgolion wedi cael effaith yn ystod ymweliad ag Ysgol Pencarnisiog lle cafodd rhyngweithio â’r ci therapi (Teal) effaith gadarnhaol uniongyrchol ar agwedd rhai plant.

           Y byddai cynhadledd undydd ar y pwnc o Hysbysu Ysgolion am Drawma yn cael ei chynnal ym mis Gorffennaf mewn cydweithrediad â GwE gyda gwahoddiad i fynychu wedi’i ymestyn i’r holl ysgolion. Mae hyn yn dilyn anhawster i weithredu trosglwyddiad drwy drefniant oherwydd yr amser a gymerwyd i adnabod ysgol addas a oedd yn gallu bodloni anghenion un plentyn yr oedd ei ymddygiad wedi datblygu i fod yn heriol. Yn ogystal, bwriedir ymestyn Boxall (adnodd ar gyfer asesu datblygiad emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad plant a phobl ifanc) i holl ysgolion yr Ynys gyda 20 o ysgolion yn dod yn ysgolion ‘meithrin’ sydd yn gallu delio â gofynion emosiynol plant sy’n derbyn gofal, y nod yw gallu darparu ysgolion â’r teclynnau i allu derbyn a lletya plant sy’n derbyn gofal.     

           Bod llyfryn newydd i ysgolion – Ysgolion Cyfeillgar: Plant sy’n Derbyn Gofal – wedi ei lansio gan Gynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr ym mis Ebrill ac wedi ei rhannu ag ysgolion Ynys Môn. Mae’r llyfryn yn darparu cyflwyniad rhagorol i ysgolion a allai fod â phlant mewn gofal yn eu hysgolion am y tro cyntaf ac a allai fod yn anghyfarwydd â’r broses plant mewn gofal.

           Nodwyd fod newidiadau staffio yn anorfod a bod y Gwasanaeth yn ymdrechu, lle bynnag bo hynny’n bosibl, i sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn cael Gweithwyr Cymdeithasol parhaol yn hytrach na Gweithwyr Cymdeithasol asiantaeth. 

 

Cytunwyd nodi’r wybodaeth a ddarparwyd yn adroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal ac ni chafodd unrhyw argymhellion pellach eu hargymell. 

 

           Roedd yr adroddiad Iechyd Plant Mewn Gofal yn tynnu sylw at ddiffyg o ran nifer yr asesiadau iechyd plant a gynhaliwyd o fewn yr amserlen er y pwysleisiwyd fod yr holl asesiadau iechyd yn cael eu cynnal a bod gwelliannau sylweddol yn amseroldeb hysbysiadau lleoliadau a wnaed mewn perthynas  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Diwrnod o Hwyl: Seremoni Gwobrwyo Plant Mewn Gofal 21 Medi, 2019

Rheolwr Gwasanaethau Plant i adrodd am y trefniadau gogyfer y seremoni gwobrwyo plant mewn gofal 2019.

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant y cynhelir y Seremoni Plant Mewn Gofal (a gynhelir bob yn ail blwyddyn) ar ffurf Diwrnod o Hwyl eleni gyda seremoni wobrwyo ar ddiwedd y diwrnod. Cynhelir y diwrnod hwyl ar 21 Medi yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Mae sesiwn gychwynnol wedi’i chynnal gyda phlant mewn gofal er mwyn meddwl am syniadau ar gyfer y diwrnod. Bydd croeso cynnes i Aelodau’r Panel Rhiantu Corfforaethol fynychu. 

7.

Cyfarfod Nesaf

Nodi y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel am 2:00 y. p. ar ddydd Llun, 9 Medi, 2019.

Cofnodion:

Nodwyd bod cyfarfod nesaf y Panel Rhiantu Corfforaethol wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun, 9 Medi, 2019 am 2pm. Gofynnwyd, ac fe gytunwyd i ail drefnu amser y cyfarfod i’w gynnal yn gynharach yn y diwrnod er mwyn hwyluso pethau ar gyfer yr aelodau hynny o’r panel oedd ag ymrwymiadau yn y prynhawn.