Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Llun, 9fed Medi, 2019 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 255 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019.

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019 yn gywir.

3.

Materion yn Codi

Rheolwr Gwasanaethu Plant i ddiweddaru’r Panel ynglyn â chynnydd o ran sicrhau cefnogaeth ariannol tuag at brosiect Voices from Care Cymru.

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant fod y Panel, yn ei gyfarfod blaenorol ym mis Mehefin, wedi gofyn iddo ddilyn i fyny ymholiad i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru am argaeledd arian enillion trosedd er mwyn helpu i ariannu’r prosiect Voices from Care Cymru er mwyn sefydlu grŵp cyfranogiad misol ar gyfer plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Gadael Gofal Ynys Môn. Roedd hyn yn dilyn cais a wnaed yn wreiddiol gan y Gwasanaethau Plant i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru fel rhan o geisiadau cyffredinol am arian ar gyfer y prosiect a gyflwynwyd i bartneriaid mewnol ac allanol y Cyngor. Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi gwrthod y cais ar y sail y byddai gwneud cyfraniad yn gosod cynsail ar gyfer cyfrannu at brosiectau gan awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru ac am ei fod yn datblygu ei broses ei hun ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar draws Gogledd Cymru. Cyflwynwyd ymholiad arall ynghylch y posibilrwydd o ddefnyddio arian enillion trosedd yn lle hynny. Dywedodd y Swyddog nad oedd ymateb wedi’i dderbyn pan gyfarfu’r Panel ym mis Mehefin a chadarnhaodd nad oedd unrhyw ymateb wedi ei dderbyn i’r ymholiad dilyn i fyny chwaith. 

 

Nododd y Panel y sefyllfa ac, er ei fod yn siomedig, cytunodd ei bod yn bwysig i’r Gwasanaeth barhau gyda’r gwaith o ddatblygu’r prosiect. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod gwaith wedi dechrau ar y prosiect ac y byddai cynrychiolwyr o Voices from Care Cymru yn bresennol yng nghyfarfod y Panel Rhiant Corfforaethol ym mis Rhagfyr i gyflwyno diweddariad ar gynnydd.

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 640 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Cofnodion:

Cyflwynwyd i’r Panel ei ystyried, adroddiad y Swyddog Adolygu Annibynnol (Uned Diogelu ac Ansawdd) ar y cynnydd a wnaed ar faterion a godwyd ers cyflwyno adroddiad  yr Uned Ddiogelu ac Ansawdd yn y diwyg hwn am y tro cyntaf i’r Panel ym mis Mawrth, 2018.

 

Tynnodd y Swyddogion Adolygu Annibynnol sylw at brif bwyntiau’r adroddiad, fel a ganlyn –

 

           Bod anghysondeb yn ansawdd yr asesiadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yn parhau i fod yn broblem – o’r archwiliad o 15 achos, roedd yr asesiadau achosion ar gyfer 9 o blant yn gyfredol (60%), er y gwelwyd enghreifftiau o asesiadau ardderchog hefyd, gyda chamau gweithredu clir i wella’r canlyniadau ar gyfer y plentyn.

           O’r 70 o adolygiadau statudol a gynhaliwyd yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf, 2019, dim ond mewn 30 o adolygiadau (44.2%) y cafwyd dogfen Rhan 6. Roedd y ddogfen wedi cael ei diweddaru mewn 30 o adolygiadau (42.8%). Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn ymwybodol o’r ymdrech fawr a wnaed i baratoi’r dogfennau angenrheidiol ar gyfer adolygiadau ac yn cydnabod ymateb y Gwasanaeth bod y cyfnod hwnnw wedi bod yn un heriol o safbwynt absenoldebau staff, a bod hynny yn ôl pob tebyg wedi effeithio ar berfformiad.

           Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn ystyried bod y ddogfen Gofal a Chefnogaeth Adran 6 yn aneffeithiol o ran hwyluso’r broses adolygu ac yn falch bod y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi rhoi ystyriaeth fanwl i wneud newidiadau i’r ddogfen.

           Ar gyfer y ddau adroddiad blaenorol i’r Panel, cynhaliwyd archwiliad o achosion er mwyn mesur i ba raddau y mae nodiadau’r achos yn gyfredol. Amlygodd y ddau archwiliad bod nodiadau achos cyfredol ar gael ar gyfer pob achos y craffwyd arno. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol o’r farn fod y cynnydd rhagorol wedi ei gynnal mewn perthynas ag ansawdd a chysondeb y nodiadau achos a gedwir, gydag enghreifftiau o nodiadau’n cael eu hychwanegu sawl gwaith y dydd. O ganlyniad, ni chynhaliwyd archwiliad penodol ar gyfer yr adroddiad hwn.

           Gwahoddir y Swyddogion Adolygu Annibynnol i gyfarfodydd cynllunio gofal parhaol gan eu galluogi i fynegi barn ar lafar neu ar e-bost ymlaen llaw. Croesewir y datblygiad hwn yn fawr. Mae cyfarfodydd chwarterol yn cael eu cynnal hefyd rhwng y Swyddogion Adolygu Annibynnol a Rheolwyr y Gwasanaeth i drafod materion penodol – mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o’r materion a’r pryderon a godwyd yn yr ail o’r cyfarfodydd hynny a gynhaliwyd ers sefydlu’r broses newydd hon, ynghylch absenoldebau staff a newid mewn gweithwyr cymdeithasol, llwyth gwaith a disgwyliadau a materion ynghylch ymarfer (cyfeirir ato ym Mharagraff 5 (a) i (f) yr adroddiad).

           Roedd sampl o 6 o achosion lle'r oedd angen Cynllun Dysgu Ôl-16 yn dangos nad oedd y cynlluniau wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu anghenion presennol y plentyn.

           Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn parhau i ymateb i’r her o safbwynt sicrhau effeithlonrwydd y broses adolygu ac i ddefnyddio dulliau gwahanol i gynnwys ac ymgysylltu â phlant a phobl ifanc mewn cyfarfodydd. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Tîm Teuluoedd Gwydn pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn diweddariad gan y Tîm Teuluoedd Gwydn.

Cofnodion:

Cyflwynodd Dawn Hutchinson, Arweinydd Ymarfer, adroddiad cynnydd i’r Panel ar waith y Tîm Teuluoedd Gwydn ers ei sefydlu yn 2017. Sefydlwyd y tîm mewn ymateb i ddyletswyddau a osodwyd ar awdurdodau lleol gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i ddarparu dulliau ataliol i ddarparu llesiant. Mae’r tîm yn gweithio ar sail egwyddorion Atal, Dychwelyd, Lleihau ac Adolygu h.y. –

 

           Atal plant rhag dod i ofal pan fod hynny’n ddiangen;

           Dychwelyd plant adref yn ystod yr 8 wythnos gyntaf o ofal a gwaith gyda theuluoedd sydd wedi eu hadnabod er mwyn ailuno eu plant o ofal;

           Lleihau lefel y llety / gofal sydd ei angen (e.e. o ofal preswyl i ofal maeth i ddirymu teuluol); ac

           Adolygu dychweliad diogel plant sydd mewn gofal tymor hir.

Er mwyn gweithio tuag at a bodloni’r amcanion craidd Atal, Dychwelyd, Lleihau ac Adolygu, mae’r Tîm yn grŵp o weithwyr â sgiliau uchel, amlddisgyblaethol sy’n ymyrryd â theuluoedd sy’n arddangos lefel uchel o angen sy’n rhoi eu plant mewn perygl o fynd i ofal, neu sydd wedi achosi i’w plant ddod i ofal, neu sy’n atal eu plant rhag cael eu dychwelyd i ofal eu rhieni. Mae’r tîm yn cynnwys Arweinydd Ymarfer, 2 Weithiwr Cymdeithasol, 2 Weithiwr Ymyrraeth/Cefnogi, gweithiwr Prosiect Adlewyrchu a 0.3 Swyddog Cymorth Busnes. Mae’r tîm hefyd yn darparu gwasanaeth ymgynghori, hyfforddi a chyngor ac arweiniad i’r gweithlu ehangach ac yn gwneud gwaith ymyrraeth ddwys gyda theuluoedd mewn argyfwng.

 

Esboniodd yr Arweinydd Ymarfer fod y Tîm yn defnyddio model ymyrraeth yn seiliedig ar dystiolaeth wedi’i strwythuro yn gamau penodol ac yn lefelau o gefnogaeth er mwyn bod yn fwyaf effeithiol wrth alluogi rhieni i newid. Mae’r model 2 gam o ymyrraeth angen 15-20 awr yr wythnos o ymyrraeth ddwys strwythuredig wyneb yn wyneb yn ystod yr 8 wythnos gyntaf (Cam 1), wedi’i ddilyn gan hyd at flwyddyn o gynnal unrhyw newidiadau a wnaed (Cam 2). Yn seiliedig ar hyn, mae Gweithiwr Ymyrraeth Teuluoedd Gwydn yn gallu gweithio gydag oddeutu 6 theulu'r flwyddyn.

 

Yn ystod y ddwy flynedd ers ei sefydlu, mae’r Tîm Teuluoedd Gwydn wedi gweithio gyda chyfanswm o 57 teulu a 123 o blant a fyddai o bosib, oni bai am yr ymyrraeth ddwys a ddarparwyd, wedi dod i mewn i ofal. Yn ogystal â darparu ymyraethau dwys gyda theuluoedd, mae’r tîm hefyd yn trefnu ac yn cynnal Cynadleddau Grŵp Teulu; cyfarfodydd ydynt rhwng aelodau o’r teulu agosaf a’r teulu estynedig a hwylusir gan berson sy’n annibynnol o gyfrifoldebau rheoli achos, gyda’r nod o ddefnyddio rhwydweithiau cefnogaeth y teulu ei hun i ddiogelu plant y teulu er mwyn eu hatal rhag dod i mewn i ofal. Yn ystod y ddwy flynedd y bu’n gweithredu, mae’r tîm wedi cynnal 32 Cynhadledd Grŵp Teulu, mewn perthynas â 79 o blant  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i drefnu am 10:00 y. b., ddydd Llun, 9 Rhagfyr, 2019.

Cofnodion:

Nodwyd fod cyfarfod nesaf y Panel Rhiant Corfforaethol wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun, 9 Rhagfyr, 2019 am 10:00yb.

7.

Materion Eraill

Cofnodion:

Tynnodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant y materion canlynol i sylw’r Panel –

 

           Llwyddiant Siân Morgan, Swyddog Cymorth/Ymyrraeth gyda’r Tîm Teuluoedd Gwydn, a dderbyniodd gydnabyddiaeth am ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle pan gyflwynwyd gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg Gofal Cymdeithasol Cymru iddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst, 2019.

           Trefniadau’r Gwobrau Seren sy’n dathlu cyflawniadau pob un o’r plant a’r bobl ifanc y mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt ac a gynhelir eleni ar ffurf diwrnod hwyl yn Ysgol Bodedern ar 21 Medi, 2019.

 

Llongyfarchodd y Panel Siân Morgan ar ei gwobr a nododd ei fod yn edrych ymlaen at y Gwobrau Seren.

 

Gan mai hwn oedd cyfarfod olaf Dr Gwynne Jones fel Cadeirydd y Panel Rhiant Corfforaethol, diolchodd y Panel iddo am ei gadeiryddiaeth a’i arweiniad drwy gydol ei gyfnod yn y rôl a dymunwyd yn dda iddo ar ei ymddeoliad.