Rhaglen

Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Llun, 9fed Rhagfyr, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 335 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019.

3.

Materion yn Codi

Y Rheolwr Gwasanaethau Plant i roi diweddariad ynghylch y canlynol yn codi o adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol i’r cyfarfod diwethaf  

 

        A oedd y 15 achos a archwiliwyd gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol er mwyn gwirio a oedd yr asesiadau yn gyfredol yn cael eu dal gan  staff dros dro neu gan staff parhaol.

 

        Cynnydd o ran ymateb i faterion ymarfer.

 

 

 

 

4.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 711 KB

Derbyn diweddariad gan y gwasanaethau canlynol mewn perthynas â’r plant a phobl ifanc mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt 

 

           Adroddiad Addysg (bydd gwybodaeth am gyrhaeddiadau addysgol plant a phobl ifanc y gofelir amdanynt yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod)

 

           Adroddiad Iechyd

 

           Adroddiad y Tîm Lleoli Plant

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwobrau SÊR Plant a Phobl Ifanc y Gofelir Amdanynt

Derbyn adroddiad yn ôl ar uchafbwyntiau’r Gwobrau SÊR/Diwrnod o Hwyl a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Bodedern ar 21 Medi, 2019.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i drefnu am 10:00 y. b., ddydd Mawrth, 17 Mawrth, 2020.