Rhaglen a chofnodion

Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Llun, 9fed Rhagfyr, 2019 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 335 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Materion yn Codi

Y Rheolwr Gwasanaethau Plant i roi diweddariad ynghylch y canlynol yn codi o adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol i’r cyfarfod diwethaf  

 

        A oedd y 15 achos a archwiliwyd gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol er mwyn gwirio a oedd yr asesiadau yn gyfredol yn cael eu dal gan  staff dros dro neu gan staff parhaol.

 

        Cynnydd o ran ymateb i faterion ymarfer.

 

 

 

 

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaeth Plant (Ymyrraeth Ddwys) gyflwyniad ar faterion yn codi o'r drafodaeth ar adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol i gyfarfod blaenorol y Panel fel a ganlyn - .

 

·                    Cynlluniau Gofal a Chymorth o dan Ran 3 o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

 

Ei fod yn ddisgwyliad o dan y Ddeddf bod y cynlluniau gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn cael eu cefnogi gan asesiadau cyfoes i ddibenion adolygiadau statudol. Yn eu hadroddiad i'r cyfarfod blaenorol, amlygodd y Swyddogion Adolygu Annibynnol eu bod wedi darganfod, ar ôl archwilio 15 achos, fod yr asesiadau'n gyfredol ar gyfer 9 o blant. Mae'r Gwasanaeth wedi cynnal adolygiad o achosion pob un o'r 157 o blant a phobl ifanc a oedd yng ngofal yr Awdurdod ar 1 Rhagfyr, 2019. Dangosodd y gwaith hwn fod yr asesiadau ar gyfer 58 o'r plant hynny wedi'u diweddaru o fewn y 12 mis blaenorol gan adael 99 o blant nad oedd eu hasesiadau yn gyfredol. Cynghorwyd Gweithwyr Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant i ddiweddaru'r asesiadau hynny erbyn 24 Ionawr, 2020.

• Bod y Panel wedi ceisio eglurhad ynghylch a oedd y 15 achos a archwiliwyd gan yr Swyddogion Adolygu Annibynnol dan ofal staff dros dro ynteu staff parhaol. Gellir cadarnhau bod Gweithiwr Cymdeithasol cymwys wedi'i neilltuo i bob un o'r 157 o blant yr oedd yr Awdurdod yn gofalu amdanynt ar 20 Tachwedd; roedd gan 87% o'r achosion Weithiwr Cymdeithasol parhaol ac roedd gan 13% Weithiwr Cymdeithasol dros dro / asiantaeth a gyflogwyd gan yr Awdurdod oherwydd absenoldebau mamolaeth ac ar gyfer un swydd wag.

Ar 20 Tachwedd, 2019, roedd gan 154 o'r plant oedd yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Gynllun Gofal a Chymorth. Disgwylir bod y cynlluniau’n cael eu diweddaru ddwywaith y flwyddyn at ddibenion adolygiadau PDG a gynhelir bob chwe mis.

 

·                    Materion / Datblygiadau Ymarfer

 

Os bu newid yn amgylchiadau plentyn sy'n derbyn gofal e.e. newid lleoliad, mae'r Gwasanaeth bellach yn sicrhau bod asesiad yn cael ei gynnal fel bod Swyddogion Adolygu Annibynnol yn gallu mynegi barn ar addasrwydd y lleoliad newydd a p’un a yw’n cwrdd ag anghenion y plentyn.

Yn dilyn trafodaethau gyda'r Gwasanaeth Tai, mae fflat wedi'i glustnodi i helpu pobl ifanc sy'n gadael gofal i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol. Bydd pawb sy’n gadael gofal yn cael defnyddio'r fflat am gyfnod o hyd at 28 diwrnod i baratoi ar gyfer gadael gofal.

Mae'r Gwasanaeth wedi penodi 2 Weithiwr Cymdeithasol profiadol newydd a fydd yn dechrau yn y swydd yn y Flwyddyn Newydd, y naill i lenwi swydd sy’n wag ar hyn o bryd a'r llall i weithio'n benodol gyda phlant 15 oed a hŷn a chyda'r rheini sy'n gadael gofal. Yn ogystal, sefydlwyd swyddi newydd eraill mewn cysylltiad â Cham-drin Domestig a Datblygu Perthynas Iach gyda chymorth grant o’r Gronfa Gofal Canolraddol.

• Mae cynnydd yn cael ei wneud gyda'r  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 711 KB

Derbyn diweddariad gan y gwasanaethau canlynol mewn perthynas â’r plant a phobl ifanc mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt 

 

           Adroddiad Addysg (bydd gwybodaeth am gyrhaeddiadau addysgol plant a phobl ifanc y gofelir amdanynt yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod)

 

           Adroddiad Iechyd

 

           Adroddiad y Tîm Lleoli Plant

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd y diweddariadau gwasanaeth a ganlyn –

 

           Adroddiad Addysg

 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Panel, adroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yn amlinellu tueddiadau, newidiadau a materion mewn perthynas ag addysg plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yn ystod y 6 mis diwethaf. Darparwyd data ar wahân ynghylch cyraeddiadau addysgol plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yr Awdurdod.

 

Amlygodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal y canlynol -

 

           Mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal, bu gostyngiad sylweddol yn y nifer sy'n newid ysgol, gyda gwell cynllunio ar gyfer y plant hynny nad oedd modd osgoi newid ysgolion ar eu cyfer.

           Bod nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi gostwng.

           Bod yr amserlen ar gyfer cwblhau Cynlluniau Addysg Bersonol wedi'i hymestyn o 20 diwrnod i hanner tymor fel y gall ysgolion i ddod i adnabod yn well y plant hynny sydd wedi cychwyn mewn ysgol newydd neu sydd wedi trosglwyddo i'r ysgol uwchradd ac i gwblhau cynlluniau yn unol â hynny. Mae ymestyn yr amserlen hefyd yn golygu y gellir ymgorffori canlyniadau asesiadau a gynhaliwyd cyn pen y 6 wythnos gyntaf i symud i'r ysgol uwchradd yn y Cynllun Addysg Bersonol, gan ganiatáu ar gyfer gosod targedau mwy ystyrlon.

           Bod y Gwasanaeth yn hynod falch o lwyddiant plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal  yr Awdurdod ar ddiwedd eu cyfnodau allweddol o dan amgylchiadau heriol.

           Mae cyfarfodydd rhwydweithio yn parhau i gael eu cynnal ac yn gyfle gwych i rannu arfer da gydag ysgolion.

           Trwy ymgynghorwyr GwE, bydd sesiynau Mathemateg ychwanegol ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal yr Awdurdod yn CA4 yn cychwyn ym mis Ionawr 2020 sy'n ddatblygiad cadarnhaol oherwydd dros y blynyddoedd mae wedi bod yn anodd trefnu tiwtoriaid i'r plant gael gwersi ychwanegol mewn pynciau craidd.

 

Rhoddodd y Panel sylw i’r adroddiad a chododd bwyntiau fel ganlyn –

 

           Er pwysleisio na ddylid mesur llwyddiant mewn niferoedd yn unig a bod llwyddiant  hefyd yn ymwneud â chanlyniadau, ansawdd a llesiant, cydnabu'r Panel y gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yn ogystal â’r gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn gofal ac sy’n newid ysgol. Holodd y Panel a ellir priodoli'r duedd i unrhyw ymyrraeth benodol ac os felly a ellir gwneud unrhyw welliant pellach.

 

Dywedwyd wrth y Panel fod yr Awdurdod wedi buddsoddi mewn datblygu nifer o strategaethau ymyrraeth ac atal cynnar - Teuluoedd Gwydn, Teuluoedd yn Gyntaf, Tîm o Amgylch y Teulu - sydd â'r nod o leihau'r angen i blant fod yn derbyn gofal. Mae'r Awdurdod hefyd yn ceisio rhyddhau gorchmynion gofal lle mae asesiad yn cadarnhau ei fod er budd gorau'r plentyn a'i fod yn ddiogel i wneud hynny. O ran sefydlogrwydd ysgol, oherwydd y Cwricwlwm newydd a’r pwyslais ar lesiant, mae gan ysgolion bellach well dealltwriaeth o anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae gan y Gwasanaeth Dysgu a’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd berthynas waith dda ac maent yn ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Gwobrau SÊR Plant a Phobl Ifanc y Gofelir Amdanynt

Derbyn adroddiad yn ôl ar uchafbwyntiau’r Gwobrau SÊR/Diwrnod o Hwyl a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Bodedern ar 21 Medi, 2019.

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal gyflwyniad Powerpoint i’r Panel a oedd yn dangos rhai o uchafbwyntiau a gweithgareddau’r Gwobrau Sêr / Diwrnod Hwyl ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Bodedern ar 21 Medi, 2019.

 

Ar ran y Panel, diolchodd y Cadeirydd i bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad ac a fu’n  rhan o'r trefniadau.

 

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i drefnu am 10:00 y. b., ddydd Mawrth, 17 Mawrth, 2020.

Cofnodion:

Nodwyd bod cyfarfod nesaf y Panel Rhiant Corfforaethol wedi ei drefnu ar gyfer dydd Mawrth, 17 Mawrth, 2020 am 10.00 o’r gloch y bore.