Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Mawrth, 8fed Rhagfyr, 2020 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol i'r cyfarfod rhithwir cyntaf hwn o'r Panel Rhiantu Corfforaethol a chyflwynodd pawb eu hunain. Roedd cyfarfodydd y Panel wedi'u gohirio yn ystod argyfwng Covid-19 ond y bwriad yn awr oedd ail-barhau â chyfarfodydd y Panel yn unol ag amserlen cyfarfodydd y Cyngor.

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 271 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2019.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2019 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

Darparwyd diweddariadau ar faterion sy'n codi o gyfarfod diwethaf y Panel fel a ganlyn -

 

           Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol fod cynnydd sylweddol wedi'i wneud i ddiweddaru asesiadau ers cyfarfod blaenorol y Panel ac o'r 99 o blant yr adroddwyd nad yw eu hasesiadau'n gyfredol, dim ond 11 sydd heb eu cwblhau bellach; bwriedir gweithio ar y rhain dros gyfnod y Nadolig. Mae'r Gwasanaeth hefyd yn anelu at ddiweddaru polisi a chanllawiau o ran amlder asesiadau gyda'r bwriad o gyflwyno polisi drafft i gyfarfod y Panel ym mis Mawrth 2021.

 

Croesawodd y Panel yr wybodaeth a'r cynnydd a wnaed a nododd y byddai'r polisi a’r canllawiau drafft yn cael eu diweddaru a’u cyflwyno yn y cyfarfod nesaf.

 

           O ran bod y Gwasanaethau Dysgu a Phlant a Theuluoedd yn mabwysiadu dull ar y cyd o gyflwyno gwybodaeth am gyflawniadau addysgol plant sy'n derbyn gofal, cadarnhawyd a nododd y Panel mai'r adroddiad o dan eitem 7 ar yr agenda yw'r adroddiad cydweithredol cyntaf mewn perthynas â chyflawniadau addysgol disgyblion sy'n derbyn gofal yn Ynys Môn yn seiliedig ar ddata o flwyddyn academaidd 2019/20.

 

           O ran sut y caiff gwybodaeth ei rhannu rhwng Iechyd a Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a ph’un ai a yw'n cael ei chefnogi gan broses ffurfiol, cadarnhaodd Janw Hughes Evans, oedd yn lle Liz Fletcher, BIPBC yn y cyfarfod hwn o'r Panel, y byddai'n cyfleu’r mater i Liz Fletcher er mwyn diweddaru’r Panel yn y cyfarfod nesaf.

 

           O ran gwahodd y Gwasanaeth Mabwysiadu i gyfarfod o'r Panel, cadarnhaodd Cyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol y byddai'n trefnu gwahoddiad o fewn rhaglen gyfarfodydd y Panel ar gyfer y flwyddyn.

3.

Gweithredu'r Gwasanaeth yn ystod Cyfnod Pandemig Covid-19

Bydd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro yn diweddaru’r Panel ar lafar ynghylch yr canlynol –

 

·        Plant mewn Gofal

·        Gofalwyr Maeth

Cofnodion:

Rhoddodd Cyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol adroddiad llafar i'r Panel wedi'i ategu gan gyflwyniad Powerpoint ar sut yr oedd y Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd wedi gweithredu yn ystod y pandemig a thynnodd sylw at y canlynol. –

 

           Ar ddechrau cyfnod Covid-19, cafodd safonau ymarfer eu hadolygu a'u haddasu i adlewyrchu gofynion cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau cysylltiedig a olygai nad oedd gwaith cymdeithasol wyneb yn wyneb yn bosibl

           Mae'r holl blant sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod (cyfanswm o 154 ar y pryd ers hynny mae’r nifer wedi cynyddu i 161) yn dod i ofal am nifer o resymau gan gynnwys oherwydd eu bod yn destun gorchymyn llys; efallai eu bod yn byw gyda rhieni maeth, gyda theulu a ffrindiau, gyda'u rhieni neu efallai eu bod yn derbyn gofal mewn lleoliad preswyl. Mae gan bob un ohonynt Weithiwr Cymdeithasol wedi'i neilltuo iddyn nhw a Swyddog Adolygu Annibynnol.

           Lle y bo'n briodol, cadwyd y cyswllt â Gweithiwr Cymdeithasol yn ystod y cyfnod drwy ddulliau digidoldefnyddiwyd Microsoft Teams, Skype, neu negeseuon testun. Mae ymweliadau statudol Plant sy'n Derbyn Gofal wedi parhau i gael eu cynnal, er bod y drefn yn wahanol oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, gyda rhai'n cael eu cynnal yn yr ardd. Mae'r amgylchiadau newydd o anghenraid wedi arwain at arferion mwy creadigol.

           Lle y bo'n briodol, cadwyd y cyswllt rhwng y Gwasanaeth ac ysgolion a hefyd gyda chydweithwyr yn y Gwasanaeth Dysgu i sicrhau bod holl blant yr Awdurdod sy'n derbyn gofal yn gallu cael gafael ar liniaduron ac mae’r cydweithrediad â’r Gwasanaeth Dysgu yn ogystal â'r Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn rhagorol. Lluniwyd cofrestr o blant sy'n agored i niwed ar y cyd â'r Gwasanaeth Dysgu ac roedd hyn yn cynnwys plant sy'n derbyn gofal a oedd gartref gyda'u rhieni. 

           Paratowyd pecynnau gweithgareddau a oedd yn briodol i'w hoedran ar gyfer y plant mewn lleoliadau maeth fel ffordd o gefnogi rhieni maeth yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r Gwasanaeth hefyd wedi gwneud mwy o ddefnydd o Gronfa Dewi Sant ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal i ddarparu cymorth, er enghraifft, i'r rhai sy'n gadael gofal sy'n wynebu heriau cyflogaeth ac i brynu caledwedd cyfrifiadurol.

           Paratowyd adroddiadau ar unrhyw faterion a gododd o'r ymweliadau statudol a'u darparu'n fisol i Gyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol/Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

           Yn yr un modd, addasodd y Tîm Maethu ei arferion gwaith i'r amgylchiadau newydd. Ar y dechrau roedd Gweithwyr Cymdeithasol goruchwylio yn cynnal cyswllt wythnosol â gofalwyr maeth nes bod y gofalwyr maeth yn teimlo'n gyfforddus gyda'r trefniadau newydd cyn lleihau amlder y cyswllt drwy gytundeb. Darparwyd cymorth i bob gofalwr maeth p'un a oedd plentyn/plant dan eu gofal ai peidio ar y pryd. Mewn rhai achosion a lle bo angen, rhoddwyd cymorth un i un er enghraifft i leddfu  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth pdf eicon PDF 455 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Tîm Lleoli Plant.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad Rheolwr y Tîm Lleoli Plant oedd yn amlinellu'r camau a gymerwyd i gryfhau’r drefn recriwtio a chadw Gofalwyr Maeth ynghyd â chanlyniad y gwaith hwn i'r Panel ei ystyried. Ategwyd yr adroddiad gan gyflwyniad Powerpoint byr oedd yn crynhoi'r prif bwyntiau.

 

Cyfeiriodd Rheolwr y Tîm Lleoli Plant at yr ystyriaethau allweddol fel a ganlyn

           Yn 2018/19, nid oedd strategaeth recriwtio a chadw Gofalwyr Maeth Cyngor Sir Ynys Môn yn effeithiol gan nad oedd yn gallu unioni’r anghydbwysedd yn y lleoliadau ar gael â’r angen am leoliadau, gan ddibynnu felly ar ofalwyr maeth yn y sector preifat. Dangosir hyn gan y ffaith mai dim ond 3 chartref maeth prif ffrwd a gymeradwywyd yn 2018/19 er i 133 o ymholiadau am faethu ddod i law yn y flwyddyn honno.

           Er i nifer yr ymholiadau ostwng yn y ddwy flynedd ddilynol (33 yn 2019/20 ac 20 yn 2020/21 ar 26 Hydref 2020), roedd nifer y gofalwyr maeth a gymeradwywyd yn y ddwy flynedd yn uwch - 7 (sydd bellach yn 8 ar gyfer 2020/21 yn dilyn cyfarfod y Panel Maethu ym mis Tachwedd). Y prif reswm am hyn yw bod mwy o recriwtio wedi digwydd a bod hynny wedi arwain at ymholiadau o ansawdd gwell ac o ganlyniad, at gymeradwyo nifer uwch o ofalwyr maeth.

           Elfen allweddol o'r newid cadarnhaol yn y drefn recriwtio gofalwyr maeth fu'r Cynnig Craidd sy'n gynllun marchnata penodol a lansiwyd ym mis Ionawr, 2019 i ddenu gofalwyr maeth newydd.  Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar yr hyn y gall yr Awdurdod Lleol ei gynnig drwy ei waith ac mae'n sicrhau bod buddion pwrpasol i ofalwr maeth yr Awdurdod sy'n cynnwys gostyngiad o 50% yn Nhreth y Cyngor; parcio am ddim ym meysydd parcio’r awdurdodau lleol ar yr Ynys; aelodaeth am ddim i ganolfannau hamdden Awdurdodau Lleol a 10% o lwfans maethu ychwanegol. Mae'r Cynnig Craidd wedi cael effaith ar y gofalwyr maeth gwirioneddol a recriwtiwyd yn llwyddiannus yn y blynyddoedd dilynol.

           Cymerodd y broses o gymeradwyo gofalwyr maeth, o dderbyn y ffurflen gais hyd at gymeradwyaeth ADM, 307 diwrnod neu 10.1 mis ar gyfartaledd yn 2019. Yr ystod gyfartalog ar gyfer asesiad oedd rhwng 2.6 mis a 17.1 mis gan adlewyrchu rhai anghysondebau a hynny am resymau penodol iawn. Roedd yr amser wedi gostwng i 203 diwrnod ar gyfer 2020 (Ionawr i Hydref 2020) ac nid oedd unrhyw anghysondebau wedi'u nodi. Mae'r Gwasanaeth eisoes wedi cyrraedd a rhagori ar darged y flwyddyn ariannol hon o gwblhau asesiadau ar gyfer 6 cartref gofalwr maeth, gan fod 8 wedi’u cymeradwyo fis Tachwedd 2020 gyda 6 chais arall yn cael sylw yn y system. Gellir priodoli'r llwyddiant hwn i nifer o resymau gan gynnwys y Cynnig Craidd.

           Mae'r gwaith asesu ychwanegol hwnnw'n cael ei wneud gan y Tîm mewnol a gan aseswyr preifat gyda mynediad at yr aseswyr gan ei gwneud yn bosibl asesu cyn  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Archwilio Mewnol - Swyddogaeth y Panel Rhiantu Corfforaethol pdf eicon PDF 379 KB

Cyflwyno adroddiad y Prif Archwilydd Mewnol.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad drafft y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar ganlyniad adolygiad archwilio o swyddogaeth y Panel RhiantU Corfforaethol i'w ystyried gan y Panel. Ceisiodd yr adolygiad sefydlu a oes gan y Panel drefniadau digonol ar waith i gefnogi, goruchwylio a hwyluso'r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau rhiantU corfforaethol. Hysbyswyd y Panel o statws drafft yr adroddiad archwilio fel y'i cyflwynwyd i'r cyfarfod heddiw y byddai angen cytuno arno'n bendant cyn iddo gael ei gwblhau’n derfynol.

 

Adroddodd y Prif Archwilydd Mewnol fod yr archwiliad wedi'i gynnal ar gais y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Arweinydd y Cyngor sydd hefyd yn Aelod Portffolio dros Wasanaethau Cymdeithasol er mwyn edrych ar effeithiolrwydd cyffredinol y Panel Rhiantu Corfforaethol. Archwiliodd yr archwiliad bedwar maes allweddol mewn perthynas â threfniadau llywodraethu'r Panel, cadw cofnodion, olrhain gweithredu a rheoli risg. Er bod yr adolygiad archwilio wedi arwain at farn sicrwydd rhesymol ac wedi canfod bod y Panel yn gyffredinol yn gweithredu'n effeithiol a bod ganddo rai trefniadau da ar waith i helpu'r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau rhiantu corfforaethol, nododd hefyd welliannau y gellid eu gwneud; byddai'r rhain, pan gânt eu gweithredu, yn mynd â'r Panel i'r lefel nesaf o effeithiolrwydd a dyma'r math o drefniadau sydd, o'u meincnodi yn erbyn modelau paneli rhiantu corfforaethol eraill, yn drefniadau sydd yn eu lle gan baneli a ystyrir yn rhagorol. Codwyd pum mater/risg, ac mae dau ohonynt oherwydd effaith bosibl y risg yn y maes hwn yn cael eu hystyried yn "Fawr". Cytunir ar gynllun gweithredu gyda'r rheolwyr (atodwyd cynllun gweithredu drafft i'r adroddiad) i fynd i'r afael â chanfyddiadau'r meysydd a grynhoir isod

           Er bod cyfansoddiad priodol i’r Panel ar y cyfan, nid yw'r Cyngor wedi diwygio dogfen cylch gorchwyl y Panel yn ffurfiol yn dilyn newidiadau i'w gylch gwaith yn 2017. Mae perygl y bydd diffyg eglurder yn gysylltiedig â’r Panel, y bydd yn rhoi sylw i’r materion anghywir, neu'n methu â chyflawni elfen allweddol o'i rôl os nad yw ei gylch gorchwyl yn cael ei ddiweddaru.

           Gall y Panel hefyd elwa ar gynrychiolaeth ychwanegol gan uwch arweinwyr o'r Gwasanaethau Dysgu a Thai. Os nad ydynt yn bresennol, mae perygl y gallai hynny atal effeithiolrwydd y Panel o ran hyrwyddo ac ymgorffori diwylliant o gyfrifoldeb cynhwysol dros rianta corfforaethol.

           Ar hyn o bryd, nid oes gan y Panel gynrychiolaeth ffurfiol gan blant sy'n derbyn gofal yr Awdurdod. Gan fod hyn yn hanfodol i'w effeithiolrwydd parhaus, mae'r Cyngor wedi cydnabod y risg hon ac mae'n cymryd camau i fynd i'r afael â’r mater.

           Mae angen i'r Cyngor gwblhau a chyhoeddi ei Strategaeth Plant sy'n Derbyn Gofal a'r Rhai sy'n Gadael Gofal gan gynnwys ymrwymiad neu addewid penodol i'w blant a'i bobl ifanc sy'n derbyn gofal. Deellir bod hyn yn cael sylw fel rhan o'r gwaith o wella cyfranogiad plant a phobl ifanc sy'n  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 129 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:

 

“Dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar  eitem isod, oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwna Atodlen 12A y Ddeddf a’r Prawf Budd y Cyhoedd eithriad ohoni.”

 

 

Cofnodion:

Penderfynwyd o dan Adran 100 (A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 i wahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn Atodlen 12A o'r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd Cyhoeddus a gyflwynwyd.

7.

Cynnydd Addysg Plant mewn Gofal yr Awdurdod

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Llesiant Addysg.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad ar y cyd gan yr Uwch Reolwr Lles Addysg a'r Swyddog Cyswllt Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal yn nodi cynnydd addysgol disgyblion sy'n derbyn gofal ar Ynys Môn ar gyfer blwyddyn addysgol 2019/20 i'w ystyried gan y Panel.

 

Arweiniodd yr Uwch Reolwr Lles Addysg y Panel drwy'r adroddiad a oedd yn darparu data mewn perthynas â'r canlynol

 

           Canran y disgyblion sy'n derbyn gofal o fewn yr oedran addysg statudol (3-16 oed) ym mlwyddyn addysgol 2019/20 wedi'i rhannu'n garfannau cynradd ac uwchradd.

           Mae cyfradd bresenoldeb ar gyfer plant sy'n derbyn gofal sydd ar lefel gynradd yn dda. Nodwyd bod canran fach o blant sy'n derbyn gofal yn CA3 a CA4 yn cael anawsterau wrth ymgysylltu ag addysg gan arwain at gyfradd presenoldeb is.

           Math a natur yr ymyriadau a ddefnyddir gan ysgolion i gefnogi disgyblion sy'n ei chael yn anodd ymgysylltu ag addysg gan gynnwys darparu cynlluniau cymorth unigol.

           Nifer y plant sy'n derbyn gofal sy'n derbyn eu haddysg mewn ysgolion prif ffrwd mewn awdurdodau eraill am eu bod yn derbyn gofal gan rieni maeth asiantaethau preifat oherwydd nad oes lleoliadau ar gael ar yr Ynys. Mae canran fach o blant yn derbyn gofal y tu allan i'r sir oherwydd anghenion dwys sydd angen darpariaeth breswyl arbenigol. Mae swyddog plant sy'n derbyn gofal yn cyfathrebu'n rheolaidd â'r lleoliad arbenigol y tu allan i'r sir i sicrhau bod y disgyblion yn gwneud cynnydd addysgol priodol yn unol â'u hoedran a'u gallu. Derbynnir adroddiad bob tymor ar gyrhaeddiad addysgol pob disgybl y tu allan i'r sir mewn lleoliad arbenigol a chlywir barn y disgyblion drwy ymweliadau rheolaidd y gweithiwr cymdeithasol.

           Canran y plant sy'n derbyn gofal sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Datganiad Cynhwysiant. Mae gan gyfran uchel o blant sy'n derbyn gofal ryw fath o anghenion dysgu ychwanegol sy'n ychwanegol at y trawma o gael eu cymryd i ofal.

           Canran y plant sy'n derbyn gofal a enillodd 5 cymhwyster TGAU neu fwy yn 2019/20 (a oedd oherwydd Covid-219 yn seiliedig ar asesiad y sefydliad yn hytrach nag arholiadau) a nifer y plant sy'n derbyn gofal sydd wedi cofrestru ar gyfer blwyddyn academaidd CA5 ar gyfer 2020/21.

 

Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr Lles Addysg at y system olrhain cynnydd a gyflwynwyd yn 2019/20 i gasglu adroddiadau gan ysgolion ynglŷn â'r holl blant sy'n derbyn gofal er mwyn monitro eu cynnydd addysgol. Er ei fod yn gam i'r cyfeiriad cywir o ran nodi perfformiad a chynnydd, mae'r system yn faich gweinyddol ac mae angen system fwy hylaw. Manteision olrhain cynnydd yw bod modd nodi'r angen am ymyriad ychwanegol, a thrwy wneud hynny, ei ddarparu'n gynt, ac mae ffocws a defnydd o'r grant Plant sy'n Derbyn Gofal yn cael ei gyfeirio at anghenion penodol yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.

 

Teimlwyd effaith Covid-19 mewn gwahanol ffyrdd gyda rhai plant sy'n derbyn gofal yn ffynnu oherwydd bod pwysau bywyd ysgol wedi'i  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 7.

8.

Cyfarfod Nesaf

16 Mawrth, 2021 am 10:00 y.b.

Cofnodion:

Nodwyd y trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel am 10:00 y.b. ar 21 Mawrth 2021.

 

Wrth gloi'r cyfarfod, diolchodd y Cadeirydd i bawb a oedd yn ymwneud â gofal a chymorth plant sy'n derbyn gofal yr Awdurdod am eu gwaith caled yn ystod blwyddyn heriol iawn.