Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Mawrth, 16eg Mawrth, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a llongyfarchodd Mr Fôn Roberts ar gael ei benodi’n Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddar.

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 280 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr, 2020.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Materion yn Codi

·        Polisi a Chanllaw Asesiadau Plant y Gofelir Amdanynt  

 

Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro i gyflwyno polisi a chanllaw wedi’u diweddaru.

 

·        Adolygiad Archwilio Mewnol  Swyddogaeth y Panel Rhiantu Corfforaethol

 

Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro i ddiweddaru’r Panel ar gynnydd mewn perthynas â gweithredu Cynllun Gweithredu yr Adolygiad gan Archwilio Menwol.

Cofnodion:

3.1       Polisi a Chanllaw Asesu Plant sy’n Derbyn Gofal

 

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro (Diogelu) ddiweddariad a chadarnhaodd bod dogfen bolisi asesu drafft wedi cael ei pharatoi a’i chylchredeg i’r Swyddogion Adolygu Annibynnol ac Arweinwyr Ymarfer er sylwebaeth. Mae dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu’r holl blant a gyfeirir at y Gwasanaeth p’un ai ydynt angen gofal a chymorth; a ydynt ar y gofrestr Amddiffyn Plant neu a fyddant yn dod yn blant sy’n derbyn gofal. Ar gyfer y plant a’r bobl ifanc hynny sy’n parhau i dderbyn gofal am gyfnod hir ac y mae eu sefyllfa a’u hanghenion yn debygol o newid wrth iddynt dyfu, mae’r Gwasanaeth yn ceisio sicrhau nad digwyddiad unwaith ac am byth yw asesu. Felly, cytunwyd y byddai pob plentyn/person ifanc sy’n derbyn gofal yn cael asesiad wedi’i ddiweddaru o leiaf unwaith pob deuddeg mis. Yn ogystal, pe byddai amgylchiadau’r  plentyn/person ifanc sy’n derbyn gofal yn newid yn sylweddol e.e. dychwelyd i fyw at rieni geni, cael eu rhyddhau o ofal neu adael gofal, cael eu rhyddhau o’r ddalfa, oedolyn newydd yn ymuno â’r grŵp teulu neu enedigaeth brawd neu chwaer newydd, yna byddai angen diweddaru’r asesiad gyda’r nod o sicrhau fod gan y plentyn neu berson ifanc y mae’r Awdurdod yn gofalu amdano/amdani asesiad sy’n adlewyrchu eu hamgylchiadau presennol.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol mai’r nod yw gweithredu’r polisi o 1 Ebrill 2021 ymlaen; bydd safonau ymarfer mewnol yn cael eu diweddaru yn unol â hynny a thynnir sylw staff gofal cymdeithasol Plant at y newidiadau a byddant yn derbyn hyfforddiant.

 

Gofynnodd yr Uwch Reolwr Lles Addysg am gopi o’r polisi Asesu terfynol er mwyn sicrhau bod polisi’r Gwasanaethau Plant a’r Polisi Plant sy’n Derbyn Gofal ar gyfer ysgolion yn cyd-fynd â’i gilydd.

 

Cytunwyd i dderbyn ac i nodi’r diweddariad.

 

3.2       Adolygiad Archwilio MewnolSwyddogaeth y Panel Rhiant Corfforaethol

 

Mewn perthynas â Chynllun Gweithredu’r Adolygiad Archwilio Mewnol a ddeilliodd o adolygiad Archwilio Mewnol o swyddogaeth y Panel Rhiant Corfforaethol i asesu a oedd ganddo drefniadau priodol ar waith i gefnogi a chynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau fel rhiant corfforaethol, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y bydd adroddiad drafft yn cael ei gyflwyno i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ynghylch alinio’r Panel yn fwy agos â’r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a defnyddio’r un strwythur llywodraethiant ar ei gyfer a thrwy hynny roi sylw i nifer o’r argymhellion a amlygwyd yn yr adolygiad Archwilio Mewnol. Pe byddai unrhyw oblygiadau o ran newid Cyfansoddiad y Cyngor yna byddai hynny’n cael sylw trwy’r prosesau democrataidd priodol dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

 

Cytunwyd i dderbyn a nodi’r diweddariad.

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 436 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol fel rhan o’u dyletswydd i fonitro gweithgarwch yr awdurdod lleol yn rhinwedd ei swydd fel rhiant corfforaethol da o dan Rhan 6 Côd Ymarfer Llywodraeth Cymru i’r Panel ei ystyried. Roedd yr adroddiad yn darparu trosolwg o’r cyfnod ers adroddiad diwethaf y Swyddogion Adolygu Annibynnol i’r Panel ym mis Medi 2019 (gohiriwyd tri o bedwar cyfarfod y Panel yn 2020 oherwydd y pandemig) ac roedd yn cynnwys data a gasglwyd ar adegau gwahanol yn ystod y cyfnod.

 

Cyflwynodd Mr Huw Owen, Swyddog Adolygu Annibynnol, yr adroddiad a thynnodd sylw at y pwyntiau a ganlyn –

 

           Bod y sampl o achosion yr edrychodd y Swyddogion Adolygu Annibynnol arnynt yn dangos bod y sefyllfa o ran ansawdd asesiadau wedi gwella ond bod angen gwaith pellach er mwyn sicrhau bod asesiadau cyfredol ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn croesawu ymrwymiad polisi’r Gwasanaeth i ddarparu asesiad cyfredol ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal.

           Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn nodi’r gwelliannau sylweddol iawn mewn perthynas â darparu Cynllun Gofal a Chymorth Rhan 6 wrth baratoi ar gyfer adolygiadau. Rhwng 1 Hydref 2019 a 22 Ionawr 2020, cynhaliwyd 199 o Adolygiadau a darparwyd adroddiad Rhan 6 ar gyfer 108 o’r adolygiadau hynny (90.7%). Yn yr un modd, yn ystod y cyfnod rhwng 14 Rhagfyr 2020 a 8 Ionawr 2021 derbyniwyd adroddiadau cryno mewn 29 adolygiad allan o 30 (96.6%); mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn croesawu’r cynnydd hwn yn fawr gan ei fod yn golygu y gellir paratoi yn fwy trwyadl ymlaen llaw.

           Er bod y Swyddogion Adolygu Annibynnol yn croesawu’r cyfarwyddyd a roddwyd i Weithwyr Cymdeithasol eu bod i fod i rannu’r Cynllun Gofal a Chymorth Rhan 6 gyda’r plant a Gofalwyr Maeth, mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn dal i fod o’r farn nad yw’r cynllun yn hygyrch i blant, teuluoedd na gofalwyr maeth gan ei fod yn hirfaith ac yn ailadroddus. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn nodi bod y Gwasanaeth wedi dechrau ailystyried cynnwys y ddogfen ac er eu bod yn cydnabod na roddwyd blaenoriaeth i’r dasg hon yn ystod y pandemig, teimlant y dylid ailgychwyn y gwaith pan fydd yn bosib.

           Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol o’r farn bod cynnal cofnodion achos wedi bod yn gyson dda ers cryn amser ac yn nodi bod systemau ar waith i fonitro’r gwaith cofnodi.

           Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn parhau i fod o’r farn y byddai Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig yn briodol mewn rhai achosion. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn nodi parodrwydd ar ran y Gwasanaeth i drafod hyn ymhellach gyda Gofalwyr Maeth ond mae nifer yn bryderus ynghylch ysgwyddo’r cyfrifoldeb. Mae’n anodd gweld fod modd i’r Gwasanaeth wneud mwy yn y cyfeiriad hwn ac mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol cydnabod ei bod yn bwysig parchu safbwynt gofalwyr nad ydynt yn ystyried bod Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig yn addas ar eu cyfer ac mae’n yn derbyn na ddylid symud plant dim ond er mwyn cael Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Adroddiad Iechyd Plant y Gofelir Amdanynt pdf eicon PDF 612 KB

Cyflwyno adroddiad Nyrs Plant y Gofelir Amdanynt.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal a oedd yn rhoi diweddariad ar faterion iechyd mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal i’r Panel ei ystyried.

Amlygodd y Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal y pwyntiau a ganlyn –

 

           Ar 29 Ionawr 2021 roedd gan BIPBC 161 o blant sy’n derbyn gofal o dan gylch gwaith Cyngor Sir Ynys Môn – roedd 118 wedi’u lleoli yn Ynys Môn ac roedd 43 wedi’u lleoli mewn siroedd eraill o fewn PBC a thu allan i Ogledd Cymru.

           Bod 57 o blant sy’n derbyn gofal wedi’u lleol yn Ynys Môn o ardaloedd eraill yn PBC ac o’r tu allan i Ogledd Cymru.

           Cynhaliwyd 17 o asesiadau iechyd cychwynnol yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill a Medi 2020. Lle na chynhaliwyd yr asesiadau o fewn yr amserlen, rhoddir rhesymau i nodi pam fod yr asesiadau yn hwyr.

           Cynhaliwyd cyfanswm o 143 o Asesiadau Adolygu Iechyd yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 2021 hyd yma.

           Cwblhawyd y mwyafrif o’r asesiadau iechyd yn rhithwir neu dros y ffôn a chynhaliwyd ymweliadau cartref dilynol os oedd unrhyw bryderon ynglŷn ag iechyd.

           Mae gweithio’n rhithwir wedi golygu y cafodd mwy o gyfarfodydd eu mynychu ac mae hyfforddiant rhithwir wedi gweithio’n dda ac fe’i cynhaliwyd ar sail amlasiantaethol. Mae colli cysylltiad wyneb yn wyneb â phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal wedi bod yn anfantais ac mae rhai pobl ifanc sydd mewn gofal yn ddihyder wrth gyfarfod yn rhithiol ac maent yn teimlo’n ynysig oherwydd y cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid.

           Mae’r mwyafrif o atgyfeiriadau at wasanaethau iechyd ychwanegol yn ymwneud â’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd. Dengys hyfforddiant y gall effaith trawma ar yr ymennydd fod yn sylweddol gan arwain at anhawster wrth brosesu gwybodaeth; o dan yr amgylchiadau hyn gall atgyfeiriad i’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd fod yn fwy priodol nac i’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS). Mae ysgolion wedi datblygu dealltwriaeth dda o effaith trawma ar ddatblygiad plentyn ac maent yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant i staff ynghylch y pwnc.

           Yn rhanbarthol o fewn BIPBC, mae cynllunio gweithlu o fewn y tîm nyrsio a gweinyddu Plant sy’n Derbyn Gofal yn cael ei adolygu yn rhannol o ganlyniad i gynnydd graddol yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n dod yn blant sy’n derbyn gofal gan gael effaith sylweddol ar y llwyth gwaith.

           Cynhaliwyd cyfarfod Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal/CAHMS i edrych ar fapio gwasanaethau a ddarperir o fewn BIPBC gyda’r bwriad o gynorthwyo pan fydd plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yn symud o un ardal BIPBC i un arall.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol bod yr Awdurdod, yn gyffredinol, yn ddiolchgar i BIPBC na chafodd y nyrsys Plant sy’n Derbyn Gofal eu hadleoli i feysydd eraill yn y Bwrdd Iechyd yn ystod y pandemig ac y cafodd cysylltiadau â’r holl asiantaethau eu cynnal.

 

Diolchodd y Panel i’r Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal am yr adroddiad a chodwyd y materion  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i raglennu am 10:00 y bore, ddydd Mawrth, 8 Mehefin, 2021.

Cofnodion:

Nodwyd y trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel am 10:00yb, dydd Mawrth 8 Mehefin 2021.