Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Mawrth, 7fed Medi, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 581 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir yn amodol ar nodi fod Nia Hardaker, Swyddog Adolygu Annibynnol, yn bresennol yn y cyfarfod.

 

3.

Voices from Care Cymru

Bydd Sioned Warren, Voices from Care Cymru yn rhoi diweddariad i’r Panel.

Penderfyniad:

Cytunwyd –

 

·      Gofyn am ddiweddariad yng nghyfarfod y Panel ym mis Rhagfyr ynghylch cynnydd y grŵp cyfranogi, ac yn benodol mewn perthynas â chynyddu ei aelodaeth.

·      Cadarnhau parodrwydd y Panel Rhiant Corfforaethol i gyfarfod â’r grŵp cyfranogi pan fydd hi’n briodol ac ar delerau y bydd y grŵp yn gyfforddus â nhw.

·      Argymell bod Voices from Care Cymru, trwy Sioned Warren, yn cysylltu â’r Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc a/neu’r Uwch Reolwr Llesiant i sefydlu cyswllt ag ysgolion Ynys Môn.

·      Cadarnhau Sioned Warren, Voices from Care Cymru, fel aelod sefydlog o’r Panel Rhiant Corfforaethol.

·      Bod newyddlen yn cael ei chynhyrchu ddwywaith y flwyddyn i gofnodi materion o ddiddordeb o gyfarfodydd y Panel er budd y grŵp cyfranogi. Sioned Warren, Voices from Care Cymru, a Saul Ainsworth (Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro – Diogelu) i gydweithio i ddrafftio’r newyddlen.

 

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 328 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Penderfyniad:

Cytunwyd i gymeradwyo’r materion allweddol a ganlyn a oedd yn codi o’r adroddiad, fel y nodwyd gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol –

 

·         Bod y cynnydd yn nifer yr adroddiadau a gyflwynwyd cyn yr Adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal yn cael ei groesawu’n fawr;

·         Bod angen i ymdrechion i sicrhau fod gan bob plentyn sy’n derbyn gofal asesiad cyfredol barhau, a bod yr Arweinydd Ymarfer yn goruchwylio ansawdd yr asesiadau, a

·         Gwahodd y Rheolwr Gwasanaeth (Uned Ddiogelu ac Ansawdd) i gyfarfod nesaf y Panel ym mis Rhagfyr 2021 i gyflwyno Cynllun Datblygu y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

 

5.

CSYM: Gwasanaeth Maethu - Datganiad o Ddiben pdf eicon PDF 495 KB

Y Rheolwr Gwasanaeth (Ymyrraeth Ddwys) i adrodd.

Penderfyniad:

Cytunwyd –

 

·         Cymeradwyo’r Datganiad o Ddiben Maethu fel y’i cyflwynwyd.

·         Bod cyflawniadau’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd o ran datblygu cynlluniau creadigol ar gyfer darparu gwasanaethau’n cael eu cynnwys yn Adroddiad Perfformiad Blynyddol yr Awdurdod.

·         Gofyn i Swyddogion ystyried ymhellach ffyrdd o dynnu sylw at gyflawniadau’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.

 

6.

Cylch Gorchwyl y Panel Rhiantu Corfforaethol pdf eicon PDF 434 KB

Y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro (Diogelu) i adrodd.

Penderfyniad:

Cytunwyd –

 

·         Cymeradwyo cylch gorchwyl y Panel yn amodol ar ymgorffori’r newidiadau a awgrymwyd.

·         Gofyn i’r Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro – Diogelu gylchredeg y cylch gorchwyl diwygiedig i’w gymeradwyo’n derfynol.

 

7.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel Rhiantu Corfforaethol wedi’i drefnu am 10:00 y bore, dydd Mawrth, 14 Rhagfyr, 2021.

8.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Ystyried mabwysiadu’r canlynol -

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 13 o Atodlen 12A o’r Ddeddf honno.”

 

9.

Cyflawniadau Addysgol Plant a Phobl Ifanc mae'r Awdurdod yn Gofalu Amdanynt

Yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiad Ysgolion i adrodd ar lafar.

Penderfyniad:

Cytunwyd –

·         Nodi’r wybodaeth.

·         Bod y Panel yn derbyn adroddiad canlyniadau addysgol mwy manwl yn ystod ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2021, yn cynnwys cyflawniadau CA2, CA3 ac ôl-16 ynghyd â dadansoddiad o berfformiad yn erbyn targedau.