Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rthithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 363 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 7 Medi, 2021.

3.

Materion yn Codi pdf eicon PDF 430 KB

Derbyn diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro (Diogelu) ar weithgareddau a ddarperir ar gyfer y plant mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt yn codi o adroddiad ar lesiant emosiynol plant y gofelir amdanynt yn ystod y pandemig.

 

 

 

 

 

4.

Grwp Cyfranogi Voices from Care Cymru

Derbyn diweddariad ar gynnydd y Grwp Cyfranogi.

 

 

5.

Templedi Diwygiedig - Cynllun Gofal a Chymorth Rhan 6 a Chynllun Llwybr pdf eicon PDF 412 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro (Diogelu) mewn perthynas â’r templedi diwygiedig canlynol

 

·        Cynllun Gofal a Chymorth Rhan 6

 

·        Cynllun Llwybr

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:

 

“Dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, i gau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol, oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwna paragraffau 12 a 13 o Atodlen 12A y Ddeddf eithriad ohoni.”

 

7.

Deilliannau Addysgol Plant a Phobl Ifanc y Gofelir Amdanynt

Derbyn diweddariad ar lafar gan yr Uwch Reolwr Llesiant.

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Nodi er gwybodaeth, mai am 10:00 y. b., ddydd Mawrth, 15 Mawrth, 2022 y cynhelir cyfarfod nesaf y Panel.