Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Panel Penodi - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2017 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog yng nghyswllt unrhyw fater i’w darfod.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cais am aelodaeth ar y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 3 MB

Ystyried cais am Aelodaeth ar y Pwyllgor Safonau.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas â’r uchod.  

 

Eglurodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y broses ddethol statudol ar gyfer penodi i’r sedd wag ar y Pwyllgor Safonau. Roedd drafft o hysbyseb ynghlwm wrth yr adroddiad yn Atodiad 1 ac roedd pecyn yn cynnwys gwybodaeth am y Côd Ymddygiad, Rhestr Lwfansau a’r ffurflen gais ar gael yn Atodiad 2 yr adroddiad.  

 

Gwnaed y newidiadau isod i eiriad yr hysbyseb gan y Panel :-

 

·           y bydd Aelod Annibynnol yn cael ei benodi am gyfnod a fydd o leiaf 4 blynedd a hyd at 8 mlynedd;

·           bod cyfeiriad e-bost ac enw cyswllt yn cael eu cynnwys yn y pecyn dogfennau;

·           bod enw’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn cael ei gynnwys yn y fersiwn Saesneg ar dudalen 6 y dogfennau.

 

Rhoes y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro fanylion ynghylch costau hysbysebu’r swydd wag yn y papurau newydd lleol. Penderfynodd y Panel, er mwyn osgoi costau ychwanegol, i roi hysbyseb fer am y swydd wag yn y papurau newydd lleol gyda dolen i wefan y Cyngor am y fersiwn lawn.

 

PENDERFYNWYD :-

 

·       Cymeradwyo’r hysbyseb ar gyfer swydd wag Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau, yn amodol ar y newidiadau a nodir uchod;

·       Rhoi’r hysbyseb ar wefan y Cyngor, y dudalen Facebook a Twitter,  ynghyd ag hysbyseb fer yn unig (yn y lle cyntaf) yn y ddau bapur newydd lleol;

·       Cymeradwyo’r cais a’r cyngor yn Atodiad 2;

·       Cynnal y cyfarfod nesaf i dynnu rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer eu cyfweld ar 17 Tachwedd, 2017 am 1.00 p.m., yn Ystafell Bwyllgor 1.