Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Panel Penodi - Dydd Gwener, 17eg Tachwedd, 2017 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Etholwyd Dr Haydn Edwards yn Gadeirydd y cyfarfod hwn yn unig.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd G O Jones wedi datgan diddordeb a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas ag Eitem 5 ac nid oedd yn bresennol yn y cyfarfod.  Fe ddatganodd Dr H Edwards hefyd ddiddordeb personol yn Eitem 5.

3.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 22 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Panel a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2017.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, 2017.

4.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 24 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod :-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei ddatgelu fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r isod :-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem isod oherwydd y posibilrwydd y gallai gwybodaeth eithriedig gael ei datgelu fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

5.

Tynnu rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer rôl Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau a phenderfynu ar y broses

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Cofnodion:

Eglurodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro’r broses ddethol statudol ar gyer penodi i’r sedd wag ar y Pwyllgor Safonau.

 

Trafododd y Panel y ceisiadau a dderbyniwyd yn fanwl a hynny’n unol â’r broses ar gyfer tynnu rhestr fer a’r meini prawf a oedd wedi ei hamlinellu yn yr adroddiad i’r Panel.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeiswyr a roddwyd ar y rhestr fer yn cale eu cyfweld ar 27 Tachwedd, 2017 am 3.00 p.m.