Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Panel Penodi - Dydd Iau, 11eg Ebrill, 2019 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 2514 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Cafodd y Cynghorydd Margaret M Roberts ei hethol yn Gadeirydd ar gyfer cyfnod y broses apwyntiadau. 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Recriwtio pedwar Aelod Annibynnol newydd i'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 425 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro sy’n gofyn i’r Panel benderfynu ar y meini prawf dewisol wrth recriwtio.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro mewn perthynas â’r uchod.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) fod angen i’r Panel Dethol gytuno ar y meini prawf recriwtio a’r pecyn cais ar gyfer ymgeiswyr.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) y bydd y panel yn sgorio’r ceisiadau ac yn llunio’r cwestiynau cyfweliad yn erbyn y meini prawf gosod. Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer wedyn yn cael eu gwahodd am gyfweliad gan y Panel. 

 

Trafododd y Panel y gofynion statudol ar gyfer y rôl ynghyd â’r meini prawf dewis lleol posibl. Rhannwyd copïau o’r disgrifiad swydd presennol â’r Panel er gwybodaeth.

 

PENDERFYNWYD fod y Panel Dethol yn cytuno weithredu’r gofynion statudol yn unigfel eu meini prawf.  

4.

Cymeradwyo'r hysbyseb a'r ddogfennaeth ar gyfer recriwtio pedwar Aelod Annibynnol newydd i'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro ar yr hysbyseb papur newydd drafft a’r Ffurflen Gais arfaethedig ar gyfer y broses recriwtio.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro ar yr uchod.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) bod angen statudol i swyddi gwag ar gyfer aelodau annibynnol gael eu hysbysebu mewn dau bapur newydd lleol. Gall y Panel Dethol benderfynu ar unrhyw hysbysebu ychwanegol hefyd.

           

Trafododd y Panel yr opsiynau sydd ar gael o ran hysbysebu swyddi gwag a’r costau cysylltiedig a chytunwyd y dylid rhoi hysbyseb mewn dau bapur lleol am gyfnod o wythnos gyda dolen i’r ffurflen gais a’r papurau cefndir ac y dylid hysbysebu ar dudalennau Facebook a Twitter y Cyngor.

           

O ran y ffurflen gais a'r dogfennau cefnogi, roedd y Panel yn ystyried fod y cynnwys yn rhy feichus ac y dylid tynnu rhai rhannau allan.

 

PENDERFYNWYD:- 

 

  Cymeradwyo’r ddogfennaeth ddrafft yn Atodiad 1, i gynnwys dim ond y gofynion statudol

  Awdurdodi’r Swyddog Monitro i hysbysebu’r swyddi gwag ar gyfer pedwar aelod annibynnol i’r Pwyllgor Safonai mewn dau bapur newydd lleol, am gyfnod o wythnos, yn dilyn gwyliau Pasg yr ysgolion ac i hysbysebu ar dudalennau Facebook a Twitter y Cyngor.   

  Awdurdodi’r Swyddog Monitro i dynnu Atodiad B a C o Ran 3 y pecyn cais drafft. 

5.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 266 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei ddatgelu fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf, ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf a’r Prawf Budd y Cyhoedd fel y cyflwynwyd nhw.”

6.

Cwestiynau posibl ar gyfer cyfweliadau'r Aelodau Annibynnol i wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro sy’n gofyn i’r Panel ystyried cwestiynnau cyfweld addas.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn gofyn i’r Panel Dethol ystyried a chytuno ar gwestiynau cyfweliad addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi eu rhoi ar y rhestr fer, o’r meini prawf a fabwysiadwyd. 

 

Rhannwyd rhestr o gwestiynau cyfweliad posibl ar gyfer ystyriaeth y Panel. Byddai ymatebion y Pwyllgor yn cael eu trafod yng nghyfarfod nesaf y Panel Dethol.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  Ystyried y cwestiynau cyfweliad drafft ar gyfer ymgeiswyr a gyflwynwyd ac i gynnwys unrhyw ychwanegiadau/newidiadau gan y Panel er mwyn gallu penderfynu ar y cwestiynau cyfweliad terfynol ac i adrodd yn ôl ar hynny yng nghyfarfod nesaf y Panel Dethol.  

  Y Swyddog Monitro i drefnu dyddiad cau ar gyfer yr hysbyseb papur newydd ddiwedd Mai, a threfnu cyfarfod o’r Panel Dethol ar gyfer mis Mehefin er mwyn gallu llunio rhestr fer.

  Y Swyddog Monitro i anfon yr holl waith papur perthnasol at aelodau’r Panel Dethol cyn y cyfarfod; ar ffurf copi caled ar gyfer y rhai sydd angen.