Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Panel Penodi - Dydd Gwener, 21ain Mehefin, 2019 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 2514 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 212 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfod o’r Panel a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Dethol a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019 fel rhai cywir.  

 

3.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 270 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei ddatgelu fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A y Ddeddf, ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem isod oherwydd y tebygrwydd y câi gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd.”

4.

Tynnu rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer rôl Aelodau Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau, a phenderfynu ar y broses gyfweld

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar y broses ddethol statudol ar gyfer penodi pedwar Aelod Annibynnol newydd i wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau. 

 

Trafododd y Panel y ceisiadau a dderbyniwyd yn unol â’r broses tynnu rhestr fer ac yn erbyn y meini prawf penodol a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  Rhoes y Panel Dethol sylw i bob cais a llunio rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer eu cyfweld.

  Trafododd y Panel y cwestiynau y byddant yn eu gofyn yn y cyfweliad a’u cadarnhau a derbyn hefyd y matrics sgorio a gyflwynwyd.

  Cytunodd y Panel wahodd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad ar ddyddiad ac amser i’w gadarnhau.