Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 69 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 4 Medi, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Medi, 2019.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 14 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle a gafwyd ar 18 Medi, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau â safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 18 Medi, 2019 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir. 

 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd siaradwr cyhoedd mewn perthynas â chais 10.2.

6.

Ceisiadau a fydd yn cael ei gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 236 KB

7.1 - FPL/2019/1 - Capel Carmel, Lôn Capel, Amlwch

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 FPL/2019/ - Cais llawn ar gyfer addasu adeilad allanol yn saith fflat ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau yn Capel Carmel, Lôn Capel, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig yn amodol ar gytundeb A106 mewn perthynas â Tai Fforddiadwy.

 

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 308 KB

10.1 ­­- FPL/2019/201 - Tegfan, Llanynghenedl

 

10.2 - VAR/2019/49 - Trearddur House, Bae Trearddur

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1  FPL/2019/201 - Cais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2 VAR/2019/49 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (11)(Cynllun Draenio) o ganiatâd cynllunio rhif 46C168A/FR (Codi annedd) a’r cais dilynol ar gyfer materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 46C168D/DA fel bod dŵr budr o'r annedd yn cael ei ollwng i waith trin carthffosiaeth ar y safle yn hytrach nag i’r system garthffosiaeth gyhoeddus ar dir ger Trearddur House, Bae Trearddur.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig

ac i ddiwygio Amod 8 y dylid cyflwyno

cynllun cynnal a chadw a’i gymeradwyo. 

 

11.

Cynigion datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 136 KB

11.1 - HHP/2019/190 - Bryn y Môr, Lôn Bryn y Môr, Y Fali

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1 HHP/2019/190 -  Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ar gyfer creu anecs hunan gynaliadwy yn Bryn y Môr, Lôn Bryn y Môr, Y Fali.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 307 KB

12.1 - OP/2019/5 - Huws Gray, Stryd y Bont, Llangefni

 

12.2 - FPL/2019/200 – Ysgol Gynradd Pentraeth, Lôn Tanrallt, Pentraeth

 

12.3 - FPL/2019/226 - Fronwen, Niwbwrch

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

2.1  OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig sy’n cynnwys manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir

ger Huws Gray, Stryd y Bont, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

12.2 FPL/2019/200 – Cais llawn i godi ffensys yn Ysgol Gynradd Pentraeth, Ffordd Tanrallt, Pentraeth.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3 FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi tri chaban gwyliau, creu trac mynediad, diwygio’r fynedfa bresennol ynghyd â gosod cyfleuster trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

 

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 258 KB

13.1 - FPL/2018/57 - Parc Tyddyn Bach, Caergybi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

13.1 FPL/2018/57 - Cais llawn ar gyfer codi 46 o dai ynghyd â chreu mynedfa newydd ar dir ger Parc Tyddyn Bach, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  • caniatáu’r cais yn amodol ar y cynllun tirlunio a chytundeb cyfreithiol A106 fel y nodir yn yr adroddiad;
  • rhoi hawl i weithredu i Swyddogion wedi i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.