Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 97 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Hydref, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Hydref, 2019 fel rhai cywir.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 15 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliadau safle cynllunio a gynhaliwyd ar 16 Hydref, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fel rhai cywir, cofnodion yr ymweliadau safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 16 Hydref, 2019. 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 692 KB

7.1  OP/2019/5 – Huws Grey, Stryd y Bont , Llangefni

 

7.2  FPL/2019/226 – Fronwen, Niwbwrch

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1       OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig ynghyd â manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir ger Huws Grey, Stryd y Bont, Llangefni

 

Penderfynwyd gohirio’r drafodaeth ar y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog ac am y rheswm a roddwyd.

 

7.2       FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi 3 chaban gwyliau, creu trac mynediad newydd, diwygio mynedfa bresennol ynghyd â gosod gwaith paced ar gyfer trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog oherwydd tybir ei fod yn dderbyniol dan ddarpariaethau Polisi TWR3. (Ni wnaeth y Cynghorydd Bryan Owen bleidleisio ar y mater).

 

Yn unol â’r gofynion yng Nghyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn i’r Swyddogion gael cyfle i baratoi adroddiad ar y rheswm a roddwyd dros gymeradwyo’r cais.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 1000 KB

12.1  OP/2019/14 – Gelli Aur, Brynsiencyn

 

12.2  DEM/2019/14 – Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

12.3  FPL/2019/207 – Cyn safle Tafarn y Marquis, Rhosybol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  OP/2019/14 - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda’r holl faterion wedi cadw'n ôl ar dir ger Gelli Aur, Brynsiencyn

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd na cheir unrhyw sylwadau sy’n codi unrhyw faterion newydd cyn i’r cyfnod cyhoeddusrwydd ddod i ben.

 

12.2 DEM/2019/14 - Cais i benderfynu a oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel yr ysgol bresennol yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

Penderfynwyd bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi caniatâd ymlaen llaw yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd bod y manylion sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Dymchwel (DEMP) a’r Cynllun Rheoli Traffig yn ystod y Gwaith Dymchwel (DTEMP) yn dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

12.3 FPL/2019/207 - Cais llawn ar gyfer codi 15 o anheddau yn cynnwys 8 annedd fforddiadwy ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar safle’r hen Marquis Inn, Rhosybol

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo a’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod ac yn amodol hefyd ar gytundeb Adran 106 mewn perthynas â chyfraniad i’r isadeiledd, tai fforddiadwy a’r gofynion o ran llecynnau agored.  

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.