Rhaglen

Pwyllgor Safonau
Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynasd ag unrhyw eitem of fusnes.

2.

Penodi Pedwar o Aelodau Cyfetholedig newydd o'r cyhoedd ac un Cynghorydd Sir i wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 160 KB

Copi o adroddiad a gyflwynwyd gan Gadeirydd Panel Dethol y Pwyllgor Safonau i Gyngor Sir Ynys Môn ar 10 Medi, 2019.

3.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 113 KB

Cadarnhau cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2019, gan gynnwys unrhyw faterion yn codi.

4.

Datblygu a Hyfforddiant Aelodau pdf eicon PDF 2 MB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol ar hyfforddiant Aelodau.

 

5.

Materion yn ymwneud ag Aelodau pdf eicon PDF 398 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn darparu diweddariad ar amryw o faterion yn ymwneud ag Aelodau.

6.

Cwynion ynghylch Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 257 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) mewn perthynas â :-

 

(a) Cynghorwyr Sir, a

(b) Chynghorwyr Tref/Cymuned

 

Ar gyfer Chwarter 4 o 2018/19 a Chwarter 1 o 2019/2020.

7.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 268 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar benderfyniadau diweddaraf OGCC yn ei Lawlyfrau Côd Ymddygiad ar gyfer Chwefror 2019 a Mai 2019.

8.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 283 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar benderfyniadau diweddaraf PDC yng Nghymru.

9.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig pdf eicon PDF 27 MB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) yn manylu ar y ceisiadau am Ganiatad Arbennig a ystyriwyd gan Banel o’r Pwyllgor Safonau ers ei gyfarfod diwethaf.

10.

Adolygiad o Gofrestrau Diddordebau Aelodau Etholedig a Chyfetholedig CSYM pdf eicon PDF 557 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar yr adolygiadau a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Safonau yn ystod Mehefin 2019.

11.

Adroddiad o Gyfarfod Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru ar 24 Mehefin, 2019 pdf eicon PDF 3 MB

Adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau ar gyfarfod Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 24 Mehefin, 2019.

12.

Ymatebion gan y Cynghorau Cymuned ynghylch:- pdf eicon PDF 31 MB

12.1  ADOLYGIAD O GOFRESTRAU Y CYNGHORAU CYMUNED YN 2018/2019

 

12.2  HYFFORDDIANT AR GYFER CYNGHORWYR CYMUNED A CHLERCOD

 

Adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro yn manylu ar yr ymatebion sydd wedi eu derbyn gan y Cynghorau Tref a Chymuned ynghylch ceisiadau am wybodaeth.

 

13.

Adolygiad o Gynseiliau/Nodiadau Briffio i'w cymeradwyo gan y Pwyllgor:- pdf eicon PDF 8 MB

13.1 NODYN BRIFFIO AR GANIATADAU ARBENNIG

 

13.2                NODYN METHODOLEG AR ADOLYGIAD O GOFRESTRAU Y CYNGHORAU CYMUNED

 

13.3                CYLCH GORCHWYL / CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR SAFONAU

 

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) yn gofyn am gadarnhâd y Pwyllgor ynghylch tri o’i gyhoeddiadau.

 

14.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd

O dan Adran 100(A)(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, mae’r wasg a’r cyhoedd i’w heithrio o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon ar y sail y bydd gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei datgelu. Mae gwybodaeth gyfrinachol yn golygu gwybodaeth a roddir i’r Cyngor gan Adran o’r Llywodraeth ar delerau sy’n gwahardd ei datgelu’n gyhoeddus neu wybodaeth na ellir ei datgelu’n gyhoeddus drwy Orchymyn Llys. Nid yw’r eithriad yn ddibynnol ar Brawf Budd y Cyhoedd.

 

 

15.

I YSTYRIED YR YMATEB SYDD WEDI EI DDERBYN GAN OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU MEWN LLYTHYR DYDDIEDIG 13 AWST 2019

Adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro ynghylch yr ohebiaeth sydd wedi ei derbyn gan OGCC.