Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyllideb, Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon allan y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 309 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr, 2019 fel rhai cywir.

4.

Cyllideb Refeniw Ddrafft 2020/21 pdf eicon PDF 571 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: -

·           Cymeradwyo'r addasiadau i'r Gyllideb a gynhwyswyd yn y Gyllideb Ddigyfnewid fel y nodir ym mharagraffau 3 i 7 o'r adroddiad yn Atodiad 1;

·           Cymeradwyo'r gyllideb ddigyfnewid ar gyfer 2020/21, sef  £142.203m, a dylai hyn fod yn sail i gyllideb refeniw 2020/21;

·           Ymgynghori â'r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill ar gynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21 o rhwng 4.5% a 5%;

 

·           Ar ôl y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor a gweithredu’r arbedion, os oes unrhyw arian dros ben ar gael, dylai'r Pwyllgor Gwaith benderfynu sut i ddefnyddio’r arian dros ben hwnnw (fel y nodwyd ym mharagraff 10.5);

 

·           Y dylai’r Pwyllgor Gwaith ymofyn barn y cyhoedd ar y strategaeth gyllidebol arfaethedig.

5.

Cyllideb Cyfalaf 2020/21 pdf eicon PDF 576 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

·      Argymell y rhaglen gyfalaf ganlynol ar gyfer 2020/21 i'r Cyngor llawn: -

 

                                                            £ ’m
Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen      3,294
Prosiectau Cyfalaf Un tro Newydd               5,158
Mân-ddaliadau wedi'u hariannu o

dderbyniadau cyfalaf                                       100


Ysgolion yr 21ain Ganrif                                9,039
Cyfrif Refeniw Tai                                          17,138

Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf a

Argymhellir ar gyfer 2020/21                         39,903Wedi ei ariannu gan:


Grant Cyfalaf Cyffredinol                              2,165
Benthyca â Chymorth                                    2,364
Derbyniadau Cyfalaf                                          245
Cronfa Gyfalaf                                                    500

Benthyca â Chymorth -

Ysgolion yr 21ain Ganrif                                 2,680

 

Benthyca Digymorth -

Ysgolion yr 21ain Ganrif                                 3,679
 
Gwarged CRT a Gwarged yn y Flwyddyn    14,228
Benthyca Digymorth CRT                                  250
Grantiau Allanol                                               7,572
Cyllid 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen                 3,219

Cyfanswm Cyfalaf Cyllid 2020/21                 36,903

 

·      Bod y Pwyllgor Gwaith yn ystyried defnyddio'r gronfa wrth gefn TAW Hamdden ac unrhyw dderbyniadau cyfalaf posib o werthiant arfaethedig y cwrs golff pan gyflwynir y fersiwn ddrafft y Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol i'r Pwyllgor Gwaith. Mae'r £32k sy'n weddill yn cael ei ddwyn ymlaen fel cyllid i'w ddefnyddio yn 2021/22;

·      Nodi'r gofynion cyllido posib yn y dyfodol ar gyfer 2021/22 ymlaen (fel y nodwyd yn Atodiad 1, Tabl 3 a pharagraff 5.5).