Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dydd Mawrth, 9fed Chwefror, 2021 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Aelod Lleyg Newydd ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf eicon PDF 126 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd gofyn i’r Cyngor newid y Cyfansoddiad er mwyn lleihau nifer yr aelodau lleyg sydd eu hangen ar y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu o ddau aelod lleyg i un aelod lleyg tan y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym.

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 314 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2020.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

5.

Cyngor Sir Ynys Môn - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 pdf eicon PDF 216 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.  

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn y Crynodeb Archwilio Blynyddol ar gyfer 2020 ac i nodi’r cynnwys.

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

6.

Diweddariad ar Strategaeth a Blaenoriaethau Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 390 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r ddarpariaeth sicrwydd Archwilio mewnol a’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

7.

Darpariaeth Sicrwydd Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 135 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

  • Cymeradwyo’r trefniadau ar gyfer sicrhau y bydd gan y Pennaeth Archwilio a Risg sicrwydd digonol i gefnogi’r Farn Archwilio Mewnol ar gyfer 2020/21, a
  • Nodi na fydd unrhyw gyfyngiad ar sgôp

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

8.

Cyflawni â Llai - Gwasanaethau Hamdden Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 720 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.  

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys.

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

9.

Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/2022 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·        Derbyn y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2021/22 a’i gyfeirio i’r Pwyllgor Gwaith ar gyfer ei gymeradwyo.

·        Nodi’r cynnydd yn y terfynau trafodion yn Atodiad 8 yr adroddiad.

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

 

10.

Siartr Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 402 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r adolygiad a chymeradwyo priodoldeb parhaus y Siartr Archwilio Mewnol.

 

NI CHAFWYD UNRHYW GYNIGION AM UNRHYW WEITHREDOEDD ERAILL.

 

11.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 169 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn y Blaen Raglen Waith heb unrhyw newidiadau.