Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes..

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf eicon PDF 337 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:

 

·         27 Chwefror, 2020 (heb eu cyflwyno gerbron yn flaenorol)

·         14 Medi, 2020

·         22 Medi, 2020 (arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafodd cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol eu cadarnhau fel cofnod cywir:-

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2020 (heb eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn flaenorol); 

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Medi 2020

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 2020 (Cyfarfod Arbennig).

 

3.

Strategaeth Ataliol Corfforaethol pdf eicon PDF 666 KB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith bod Y Strategaeth Ataliol ac Ymyrraeth Gynnar Corfforaethol Cynllun Gweithredu Arfaethedig yn cael ei gymeradwyo.

 

4.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Trawsnewid.

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylid cyhoeddi fersiwn terfynol o’r Adroddiad Perfformiad 2019/20 erbyn y dyddiad statudol ar ddiwedd mis Hydref a bod swyddogion yn cwblhau hyn mewn ymgynghoriad a’r Deilydd Portffolio fel y gellid ei gyhoeddi fel rhan o bapurau 27 Hydref, 2020 y Cyngor Sir Llawn.

 

5.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·      cytuno’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2020/21;

·      nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.