Rhaglen

Cyfarfod Arbennig - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 22ain Hydref, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 323 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 21 Medi, 2020.

4.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol: Adroddiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan yr Uwch Swyddog Gweithredol Diogelwch Cymunedol ar gyfer Gwynedd a Môn

 

 

 

 

 

 

 

5.

Adroddiad Cynnydd Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 446 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

6.

Casglu Gwastraff Gardd Gwyrdd - Methodoleg Codi Tâl a Chynllun Gweithredu pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a’r Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo.

7.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 1004 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.