Cofrestr datgan diddordebau

Cynghorydd R Meirion Jones

Yr wyf i, Cynghorydd R Meirion Jones, sy'n Aelod o Gyngor Sir Ynys Môn yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

Rhan (1.1) Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Dim / None -
Rhan (1. 2) Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Dim/None
Rhan (1.3) Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Plaid Cymru - The Party of Wales - mewn cefnogaeth / Plaid Cymru - The Party of Wales - support and assistance
Rhan (1.4) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Dim/None
Rhan (1.5) Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Dim/None
Rhan (1.6) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Argoed, Lon 'Refail, Llanfairpwllgwyngyll, LL61 5YN Perchennog ar y cyd / Joint owner
Rhan (1.7) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Dim/None -
Rhan (1.8) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo
Dim/None

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

Rhan (2.1) gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Bwrdd Rheoli Cynnal / Cynnal Management Board Cyfarwyddwr a Chynrychiolydd y Cyngor Sir / Director and Representative of the County Council
Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn / Isle of Anglesey Charitable Trust Aelod / Member
Corff Llywodraethwyr Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Governing Body of David Hughes School, Menai Bridge Aelod / Member
Fforwm Iaith Môn / Anglesey Language Forum Aelod / Member
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol / Voluntary Sector Liaison Committee Aelod / Member
Llys Llywodraethwyr Prifysgol Bangor / Court of Governors, Bangor University Aelod / Member
Grŵp Llandrillo / Menai Aelod / Member
Cyd-bwyllgor GwE / GwE Joint Committee Aelod / Member
Rhan (2.2) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Cyngor Bro Llanfairpwllgwyngyll / Llanfairpwllgwyngyll Community Council Aelod / Member
Rhan (2.3) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol.
Enw’r corff Sefyllfa
Cwmni'r Fran Wen Cyfarwyddwr / Director
Lllys Esiteddfod Genedlaethol / Court of the National Eisteddfod Aelod /Member
Capel Rhos y Gad / Rhos y Gad Chapel Aelod a Blaenor / Member and Elder
Cylch Llen Llanfairpwllgwyngyll / Llanfairpwllgwyngyll Literary Society Aelod / Member
Llys Eisteddfod Môn / Eisteddfod Mon Court Aelod / Member
Rhan (2.4) corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Plaid Cymru Aelod / Member
Rhan (2.5) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
Cymdeithas y Gyfraith / The Law Society Aelod / Member
UNSAIN Aelod / Member
Rhan (2.6) clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Cylch Cinio Llanfairpwllgwyngyll / Dinner Clubm Aelod / Member
Tim Talwrn Glannau Menai / Glannau Menai Talwrn Team Aelod / Member