Cofrestr datgan diddordebau

Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS

Yr wyf i, Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS, sy'n Aelod o Gyngor Sir Ynys Môn yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

Rhan (1.1) Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Ffermio yn / Farming at: Treban Meurig, Bryngwran -
Ffermio yn / Farming at: Bryn Pabo, Rhosgoch -
Thenantiaeth byr yn Llys Elwen, Engedi / Short term tenancy at Llys Elwen, Engedi -
Rhan (1. 2) Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Self employed farmer in partnership R G Parry & R Gethyn Parry / Self employed farmer in partnership R G Parry & R Gethyn Parry
Rhan (1.3) Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Plaid Cymru - mewn cefnogaeth / in support
Rhan (1.4) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Dim
Rhan (1.5) Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Dim
Rhan (1.6) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Tir yn Treban Meurig, Bryngwran (sydd yn cynnwys rhan o dir yn Bryn Glas, Bryngwran a Treddolphin, Bryngwran) / Land at Treban Meurig, Bryngwran (which includes part of land of Bryn Glas, Bryngwran and Treddolphin, Bryngwran) -
Bryn Pabo, Rhosgoch a Llys Elwen, Engedi -
Werthyr, Bryngwran -
Gael arfon llangristiolus. Ll62 5PT -
Rhan (1.7) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
DimDim
Rhan (1.8) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo
Treban Meurig, Bryngwran
Bryn Pabo, Rhosgoch
Llys Elwen, Engedi
Werthyr, Bryngwran

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

Rhan (2.1) gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Llywodraethwr Ysgolion Bryngwran a Gwalchmai / Governor Bryngwran and Gwalchmai Schools -
Rhan (2.2) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Cyngor Cymdeithas Bryngwran / Bryngwran Community Council Aelod / Member
Cyngor Cymdeithas Gwalchmai / Gwalchmai Community Council Cadeirydd / Chairman
Rhan (2.3) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol.
Enw’r corff Sefyllfa
Ymddiriedolaeth Ynys Môn / Anglesey Charitable Trust -
Eisteddfod Môn Court / Llys Eisteddfod Môn -
Aelod o Orsedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru / Member of the Bardic Circle National Eisteddfod of Wales -
Chair of William Bold Charity / Cadeirydd Elusen William Bold -
Rheoli Gwastraff Gogledd Cymru / North Wales Waste Management Aelod / Member CLAW
Rhan (2.4) corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Aelod o Plaid Cymru / Member of Plaid Cymru -
Aelod Cynghor Cymdeithas Bryngwran / Member of Bryngwran Community Council -
Aelod Cynghor Cymdeithas Gwalchmai / Member of Gwalchmai Community Council -
Rhan (2.5) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
Aelod oes Undeb Amaethwyr Cymru / Life member of Farmers' Union of Wales -
Aelod cyswllt o Gymdeithas Amaethyddol Cymru / Royal Agricultural Society Associate Member -
Rhan (2.6) clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Aelod o Gymdeithas Difa Llwynogod Môn / Member of the Fox Control Society of Anglesey -
Is-Lywydd Sioe Môn / Vice-President Anglesey Show -
Aelod o Orsedd Beirdd yr Eisteddfod Genedlaethol / Member of the Gorsedd of Bards of the National Eisteddfod -
Aelod o Gymdeithas Tir Glas, Ynys Môn / Member of the Anglesey Grassland Society -
Cyfarwyddwr - Cymunedol Bryngwran 18.4.15 / Director – Bryngwran Cymunedol from 18.4.15 -
Grŵp Trafick Gogledd Cymru / North Wales Trafick group -
Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon / Director Caernarfon Harbour Trust -