Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

05/02/2020 - Materion Eraill ref: 1963    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


05/02/2020 - Gweddill y Ceisiadau ref: 1962    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

12.1 LBC/2019/45 - Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith i giât yr eglwys ym Mynwent Isaf St Cybi's Lower Church Yard, Ffordd Victoria Road, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2 OP/2019/16 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel annedd presennol ynghyd â chodi 4 annedd yn ei le (un fforddiadwy) sydd yn cynnwys manylion llawn am y fynedfa a'r gosodiad yn Beecroft, Ffordd yr Orsaf/Station Road, Y Fali.

 

Adroddwyd fod y cais hwn wedi ei dynnu’n ôl.

 

12.3 FPL/2019/253 - Cais llawn ar gyfer trosi adeiladau allanol i ddwy uned wyliau sydd yn cynnwys addasu ac ehangu ynghyd â gosod pecyn trin carthffosiaeth yn Penfor, Porth Swtan.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle ar gais yr Aelod Lleol ac yn unol â’r rhesymau a roddwyd.

 

12.4 FPL/2019/275 - Cais llawn ar gyfer codi 4 annedd newydd ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir ger 14 Maes William Williams, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ac amodau ychwanegol mewn perthynas â chynnal a chadw ffordd y stad yn y dyfodol a’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy.

 

12.5 FPL/2019/278 Cais llawn ar gyfer dymchwel adeiladau ysgol presennol a chodi 8 annedd ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir yn Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Llanfachraeth, Caergybi

 

PENDERFYNWYD:-

 

·      cymeradwyo’r cais a rhoi’r pŵer i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod ymgynghori statudol ddod i ben;

·      bod amodau ychwanegol yn cael eu cysylltu i’r caniatâd o’r cais o ran y dylid sicrhau arolwg ffotograffig o’r adeilad a chyflwr y tir wedi’i halogi.

 

12.6 FPL/2019/337 - Cais ôl-weithredol ar gyfer creu lôn mynediad yn Stad Diwydiannol Mona, Gwalchmai.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais a rhoi’r grym i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.

 


05/02/2020 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 1961    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

11.1  HHP/2019/295 – Cais llawn ar gyfer addau ac ehangu yn Kirkland, Ffordd Gorad, Y Fali

 

PENDEERFYNWYD cymeradwyo’r cais a rhoi’r grym i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod o ymgynghori statudol cyhoeddus ddod i ben.

 


05/02/2020 - Departure Applications ref: 1960    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/84 – Cais o dan Adran 73a i ddiwygio amod (02) (Dim gwaith i’w wneud adeg tymor nythu), amod (03) (Dim datblygiad tan bod mesurau lliniaru wedi cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo), amod (04) (Dim datblygiad tan bod datganiad dull wedi wedi cael ei gyflwyno) ac amod (07) (Dim datblygiad tan bod cofnod ffotograffig wedi cael ei gyflwyno) o ganiatâd Cynllunio 21C169 yn Rhos Bothan, Llanddaniel

 

PENERFYNWYD caniatíau cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2  VAR/2019/87 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (12) (Cynlluniau a gymeradwyd) o caniatâd Cynllunio rhif 35C237D/VAR (Codi amod) er mwyn diwygior dyluniad yn Isfryn, Glanrafon

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ac y dylid cynnwys amod ychwanegol sy’n gwahardd gweithrediad y caniatâd blaenorol a mabwysiadu opsiwn sgrinio.

 

 


05/02/2020 - Affordable Housing Applications ref: 1959    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/02/2020 - Ceisiadau Economaidd ref: 1958    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/02/2020 - Cofnodion ref: 1953    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 8 Ionawr, 2020.


05/02/2020 - Applications that will be Deferred ref: 1956    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

6.1  19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerdydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais yn unol â’r rhesymau a nodwyd ac argymhelliad y Swyddog.

 


05/02/2020 - Siarad Cyhoeddus ref: 1955    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw siaradwyr cyhoeddus.


05/02/2020 - Ymweliad Safleoedd ref: 1954    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle a gynhaliwyd ar 22 Ionawr, 2020 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir.


05/02/2020 - Applications Arising ref: 1957    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/02/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/02/2020

Effective from: 05/02/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.