Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

15/07/2019 - Arfor Programme ref: 1835    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cefnogi a gweithredu’r Rhaglen Arfor ar Ynys Môn, ac awdurdodi’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i –

 

           Dderbyn y cyllid Arfor gan Lywodraeth Cymru trwy Gyngor Gwynedd a’i ddefnyddio ar weithgareddau cymwys.

           Gweithio mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd neu gynghorau eraill yn yr ardal Arfor i weithredu’r rhaglen

           Gweithio mewn partneriaeth â Menter Môn er mwyn gweithredu’r rhaglen Arfor.

           Gweithredu rhaglen grantiau o’r Gronfa Arfor i gynlluniau cymwys


15/07/2019 - Minutes - Corporate Parenting Panel ref: 1831    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft y cyfarfod o’r Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019.


15/07/2019 - Council Housing - Development of 10 or more units ref: 1838    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019


15/07/2019 - Annual Report of the Statutory Director of Social Services ref: 1836    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon fod Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 yn

 

           Cyfleu sefyllfa gyfredol y Cyngor o ran y modd mae’n darparu ei Wasanaethau Cymdeithasol.

           Adlewyrchu’n gywir ei flaenoriaethau gwella ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion a Phlant a Theuluoedd am y flwyddyn i ddod.

           Adlewyrchu atebolrwydd a chyfrifoldeb y Cyngor mewn perthynas â’i Wasanaethau Cymdeithasol.


15/07/2019 - Supported Living (Learning Disabilities) Commissioning Options ref: 1837    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019


15/07/2019 - Draft Final Accounts 2018/19 ref: 1833    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi’r prif ddatganiadau ariannol drafft (heb eu harchwilio) ar gyfer 2018/19.

           Nodi’r sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn clustnodedig a chymeradwyo’r defnydd o, neu gynnydd i gronfeydd wrth gefn unigol fel y nodir yn Atodiad 4 yr adroddiad.

           Cymeradwyo’r cronfeydd wrth gefn newydd, sy’n gyfanswm o £1.270m fel y gwelir yn Nhabl 3 yr adroddiad.

           Nodi’r sefyllfa o ran balansau’r ysgolion.

           Nodi balansau’r CRT fel yr oeddynt ar 31 Mawrth, 2019.


15/07/2019 - Cofnodion ref: 1830    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2019 fel rhai cywir.


15/07/2019 - Welsh Church Act Fund ref: 1834    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Cymeradwyo’r cynllun drafft fel sydd ynghlwm yn Atodiad B yr adroddiad a dirprwyo’r grym i’r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro mewn ymgynghoriad â’r Aelod Portffolio Cyllid i –

 

    Gwblhau’r trefniadau sy’n angenrheidiol i’r cynllun gael ei gymeradwyo ac i sefydlu’r corff elusennol.

    Gwneud unrhyw newidiadau sy’n ofynnol i’r cynllun drafft gan y Comisiwn Elusennau neu’r cynghorwyr cyfreithiol er mwyn cwblhau’r broses, ar yr amod nad yw’r newidiadau yn gwrthdaro ag egwyddorion y cynllun drafft. Os bydd unrhyw newid gofynnol yn newid yr egwyddorion a adlewyrchir yn y cynllun drafft, bydd angen cymeradwyaeth bellach gan y Pwyllgor Gwaith cyn i’r newidiadau i’r cynllun gael eu mabwysiadu.

 

           Gofyn i’r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 geisio cyngor annibynnol ar sut i gael yr elw mwyaf posib ar fuddsoddiadau o’r tir a’r arian sy’n cael eu dal yn y Gronfa.


15/07/2019 - The Executive's Forward Work Programme ref: 1832    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/07/2019

Effective from: 15/07/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod Awst, 2019 hyd at fis Mawrth, 2020 gyda’r newid ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.