Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

07/10/2020 - Materion Eraill ref: 2085    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/10/2020 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2084    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

12.1      FPL/2019/217 – Cais llawn ar gyfer codi 17 o anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir ger Stad Craig y Don a Cherry Tree Close, Benllech.

 

PENDERFYNWYD gohirio gwneud penderfyniad ar y cais am y rhesymau a nodwyd.

 

12.2      DEM/2020/4 – Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel y cyn ysgol yn Ysgol Gynradd Niwbwrch, Niwbwrch.

 

PENDERFYNWYD caniatau’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig ac yn amodol ar dderbyn y wybodaeth ecolegol berthnasol.

 

12.3      47C151B –  Cais llawn ar gyfer codi chwech o lifoleuadau 5 medr o uchder i'r 'manege' yn Ty'n Ffordd, Elim

 

PENDERFYNWD gwrthod y cais yn groes i argymhellion y Swyddog oherwydd yr effeithiau ar amwynderau trigolion lleol a’r effaith andwyol ar yr awyr dywyll.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatau’r cais).

 

12.4      FPL/2020/92 – Cais llawn ar gyfer creu 2 lle parcio yn 3 Bronallt, Ffordd Cambria, Porthaethwy.

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle ar gais yr Aelod Lleol.

 

12.5      FPL/2020/45 – Cais llawn am gynyddu nifer y carafanau teithiol (23 yn ychwanegol) ar y safle o 15 i 38 yn Talli Ho, Prys Iorwerth Uchaf, Bethel, Bodorgan.

 

PENDERFYNWD gwrthod y cais yn groes i argymhellion y Swyddog oherwydd y gorddatblygiad o ran safleoedd carafanau yn yr ardal a gan ei fod yn groes i egwyddorion datblygiad cynaliadwy.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatau’r cais).

 

 

12.6      HHP/2020/168 – Cais llawn ar gyfer dymchel yr adeilad allanol ynghyd a chodi anecs yn Tyn Lôn, Llaneilian.

 

PENDERFYNWYD caniatau’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrir o fewn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.7      MAO/2020/16 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan caniatád cynllunio 34C304K/1/EIA/ECON er mwyn galleuo cychwyn gwaith ar blot 2 ar dir Coleg Menai, Llangefni

 

PENDERFYNWYD caniatau’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrir o fewn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.8      FPL/2020/105 – Cais llawn ar gyfer creu man parcio newydd yn Ffordd Tudur, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD caniatau’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrir o fewn yr adroddiad ysgrifenedig.

 


07/10/2020 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2083    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/10/2020 - Departure Applications ref: 2082    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/10/2020 - Affordable Housing Applications ref: 2081    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/10/2020 - Ceisiadau Economaidd ref: 2080    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/10/2020 - Applications Arising ref: 2079    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

7.1          19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafach, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD gohirio gwneud penderfyniad ar y cais am y rhesymau a nodwyd.

 


07/10/2020 - Applications that will be Deferred ref: 2078    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


07/10/2020 - Siarad Cyhoeddus ref: 2077    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Cafodd sylwadau eu hanfon mewn perthynas â cheisiadau 12.3 a 12.6 ac fe’i darllenwyd yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. 


07/10/2020 - Ymweliad Safleoedd ref: 2076    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Ni chynhaliwyd yr un ymweliad.


07/10/2020 - Cofnodion ref: 2075    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/10/2020

Effective from: 07/10/2020

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Medi, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.