Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

15/02/2021 - The Executive's Forward Work Programme ref: 2254    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/02/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/02/2021

Effective from: 15/02/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Mawrth i Hydref, 2021 gyda’r newid ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.


15/02/2021 - Cofnodion ref: 2253    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/02/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/02/2021

Effective from: 15/02/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfodydd baenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2021 a’r 25 Ionawr, 2021 fel rhai cywir.


15/02/2021 - Housing Rent HRA and Housing Service Charges 2021/22 ref: 2255    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/02/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/02/2021

Effective from: 15/02/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r canlynol

 

·        Y cynnydd rhent yn unol â rhent targed Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar gasglu dros 51 wythnos.

·        Cynnydd o 0.45% + £2.00 yr wythnos yn yr holl renti sydd islaw’r bandiau rhent targed cyfredol er mwyn parhau i weithio tuag at gwrdd â’r rhent targed.

·        Cynnydd o 0.45% yn yr holl renti sydd ar darged neu’n uwch.

·        Cynnydd o 13c yr wythnos ar gyfer rhenti pob garej.

·        Y taliadau gwasanaeth fel y nodwyd yn adran 3.3 o’r adroddiad i’w codi ar bob tenant sy’n derbyn y gwasanaethau perthnasol.

·        Pennu Ffioedd Rhent Canolraddol ar 80% o gostau rhent y farchnad agored neu hyd y Lwfans Tai Lleol.


10/02/2021 - Materion Eraill ref: 2242    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


10/02/2021 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2241    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

12.1  OP/2020/6 – Cais amlinellol ar gyfer adeiladu

         31 Anheddau Preswyl newydd yn cynnwys

          manylion llawn am ffordd ystâd newydd ar

          dir gyferbyn â Roebuck Estate,

          Llanfachraeth, Caergybi

 

Mae’r cais wedi’i dynnu’n ôl.

 

12.2  FPL/2020/264 – Cais llawn ar gyfer codi 8

         uned busnes (Dosbarth B1, B2 a B8)

         adeiladu ardaloedd tirlunio medal

         a chaled ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir

         yn yr Hen Safle Hofrennydd, Stad

         Ddiwydiannol Penrhos, Penrhos, Caergybi.

 

Mae’r cais wedi’i dynnu’n ôl.

 

 

12.3  FPL/2020/195 – Cais llawn ar gyfer addasu ac

         ehangu yn y Sea Shanty Cafe, Lon St Ffraid,

         Bae Trearddur.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd. 

 

 

12.4  HHP/2020/302 – Cais llawn ar gyfer addasu

         ac ehangu yn 38 Lôn Conwy, Benllech.

 

          Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol

          ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn

          amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi

          eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

 

12.5  MAO/2020/31 – Mân newidiadau i gynllun

         sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan

         ganiatád cynllunio FPL/2019/7 (Codi ysgol

         gynradd) er mwyn diwygio’r claddin a

         tynnu 2 dosbarth ar dir gyferbyn â Bryn

         Meurig, Llangefni

 

          Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol

          ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn

          amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi

          eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

12.6  FPL/2020/258 – Cais llawn ar gyfer trosi cwrt

         tennis presennol i fod yn arwyneb 3G

         synthetig, amnewid y ffens bresennol am

         ffens 4.5 metr o uchder ynghyd ag amnewid

         y goleuadau presennol am oleuadau LED

         newydd ym Mharc Garreglwyd, Ffordd Ynys

         Lawd, Caergybi.

 

          Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol

          ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn

          amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi

          eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

 

12.7  VAR/2020/66 – Cais o dan Adran 73 i dynnu

         amod (10) (Sgrin gwydr aneglur) o caniatâd

         cynllunio rhif FPL/2019/134 (Codi 8

         rhandy) yn Yr Hen Ysgol Gynradd, Lôn

         Pentraeth, Porthaethwy.

 

         PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i

         argymhelliad y Swyddog oherwydd edrych

         drosodd annerbyniol i’r eiddo cyfagos

 

         Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor,

         gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod

         nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion

        baratoi adroddiad mewn perthynas â’r

        rhesymau a roddwyd am ganiatáu’r cais.

 


10/02/2021 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2240    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

11.1  MAQ/2020/29 – Mân newidiadau i gynllun

         sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan

         caniatád cynllunio FPL/2020/73 er mwyn

         diwygio dyluniad ynghyd a tynnu amod (08)

         (draenio mewn perthynas â phriffyrdd)

          yn Parciau,Llanddaniel

 

          Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol

          ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn

          amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi

          eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

11.2  VAR/2020/74 – Cais o dan Adran 73 i

         ddiwygio amod (06) o ganiatâd cynllunio rhif

         45C83E (newid defnydd y

         gweithdy presennol i dri annedd) er mwyn

         ychwanegu 2 porth yn Tre Wen, Pen Lôn,

         Niwbwrch.

 

         Penderfynwyd cymeradwyo’r cais ac i roi’r

         grym i Swyddogion weithredu unwaith y     

         byddai’r cyfnod o ymgynghori statudol wedi

         dod i ben.

 


10/02/2021 - Departure Applications ref: 2239    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

10.1  VAR/2020/60 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (08)(Cynllun tirwedd) a (09)(Cynlluniau a Gymeradwywyd) o caniatâd cynllunio rhif 32C128F (Codi annedd) er mwyn caniatáu dyluniad diwygiedig a chyflwyno cynllun tirlunio ar ôl i’r gwaith ddechrau ar dir yn Tŷ Newydd, Llanfair yn Neubwll.

 

         Penderfynwyd cymeradwyo’r cais ac i roi’r grym i Swyddogion weithredu unwaith y byddai’r cyfnod o ymgynghori statudol wedi dod i ben.

 

10.2  FPL//2020/249 – Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a datblygiadau cysylltiedig (er mwyn diwygio dyluniad ac gosodiad a ganiateir odan cais cyfeirnod 42C258A) ar dir tu cefn i Tyddyn Orsedd, Rhoscefnhir.

 

 

        Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad a bod Amod 1 o fewn yr adroddiad yn cael ei ddiwygio er

       mwyn adlewyrchu’r ffaith na fydd y datblygiad yn dechrau ddim hwyrach na 8 Rhagfyr, 2022 o ganlyniad i’r sefyllfa wrth gefn gan fod y

       safle eisoes â chaniatad cynllunio sy’n bodoli.


10/02/2021 - Affordable Housing Applications ref: 2238    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


10/02/2021 - Ceisiadau Economaidd ref: 2237    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


10/02/2021 - Applications Arising ref: 2236    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

7.1  FPL/2020/150 – Cais llawn ar gyfer codi 9 ty ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ar dir yn        Lôn Newydd, Llangefni

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu

       cynnwys yn yr adroddiad.

 

7.2  FPL/2019/217 – Cais llawn ar gyfer codi 17 o anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio ynghyd â gwaith tirlunio meddal a

       chaled ar dir ger Stâd Craig y Don a Cherry Tree Close, Benllech

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd fod y cais yn tynnu’n groes i bolisiau cynllunio AMG 6 a TAI 16. 

 

       Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi

       adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a

       roddwyd am ganiatáu’r cais.


10/02/2021 - Applications that will be Deferred ref: 2235    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


10/02/2021 - Siarad Cyhoeddus ref: 2251    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw siaradwyr cyhoeddus.


10/02/2021 - Ymweliad Safleoedd ref: 2234    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 20 Ionawr, 2021 yn gofnod cywir.


10/02/2021 - Cofnodion ref: 2233    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/02/2021

Effective from: 10/02/2021

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 13 Ionawr, 2021 yn gofnod cywir.