Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

04/12/2019 - Materion Eraill ref: 1926    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

13.1      FPL/2018/42 - Cais llawn i godi 8 o anheddau marchnad a 2 o anheddau fforddiadwy, creu mynedfa newydd a ffordd i gerbydau ynghyd â gwaith thirlunio meddal a chaled ar dir ger Stad Llain Delyn, Gwalchmai.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd â chytundeb Adran 106.

 


04/12/2019 - Gweddill y Ceisiadau ref: 1925    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

12.1      DEM/2019/2 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.2      DEM/2019/3 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.3      DEM/2019/4 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai (tri bloc ar wahân) ar dir yn Ffordd Corn Hir a Pennant, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.4      DEM/2019/5 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Ffordd Lligwy, Moelfre, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.5      DEM/2019/6 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Craig y Don, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.6      DEM/2019/7 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Hampton Way, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.7      DEM/2019/8 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Maes Llwyn, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.8      DEM/2019/9 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Maes Hyfryd, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.9      DEM/2019/10 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn New Street, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.10   DEM/2019/11 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Pencraig, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.11   DEM/2019/12 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Tan yr Efail, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.12   DEM/2019/13 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Thomas Close, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.13   DEM/2019/15 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Maes yr Haf, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.14   DEM/2019/16 - Cais i bennu os oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Pencraig Mansion, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais am y rhesymau a roddwyd.

 

12.15   FPL/2019/289 – Cais llawn ar gyfer codi ffens 2.4 metr o uchder am gyfnod dros dro yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.16   FPL/2019/234 - Cais llawn ar gyfer diwygio'r mynedfa bresennol i gerbydau (wedi ei ganiatáu gynt dan ganiatâd cynllunio rhif 15C48K/FR) ynghyd ag estyniad i'r cwrtil (ôl weithredol) yn Cae Eithin, Malltraeth.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd ag amod ychwanegol i sicrhau mai dim ond un mynedfa fydd yn cael ei defnyddio.

 

12.17   TOP/2019/17 - Cais i wneud gwaith ar 1 goeden a thorri pump o goed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed yng Nghronfa Ddŵr Porthaethwy.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais a rhoi hawl i weithredu i’r Swyddog wedi i’r cyfnod ymgynghori statudol ddod i ben.

 

12.18   FPL/2019/204 – Cais llawn ar gyfer codi 27 o dai fforddiadwy ynghyd â chreu mynedfa newydd a gwaith cysylltiedig yn Ponc y Rhedyn, Benllech.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd â chytundeb Adran 106 mewn perthynas â’r gofynion o ran tai fforddiadwy a llecynnau agored.

 

12.19   FPL/2019/249 - Cais llawn ar gyfer dymchwel yr hen dŷ tafarn, codi 14 o anheddau gyda 2 ohonynt yn rhai fforddiadwy, altro’r mynedfeydd presennol, creu ffordd fynediad fewnol, llefydd parcio cysylltiedig, gosod

            tanc LPG ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled yn Y Bedol, Tyn Rhos, Penysarn.

 

            PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.


04/12/2019 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 1924    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

11.1       FPL/2019/250 - Cais llawn ar gyfer cael gwared ag adeilad y swyddfa bresennol ynghyd â chodi swyddfa ac adeilad lles newydd yn GD Jones Fuel Oil, Stad Ddiwydiannol Gaerwen, Gaerwen.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.


04/12/2019 - Departure Applications ref: 1923    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/12/2019 - Affordable Housing Applications ref: 1922    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/12/2019 - Ceisiadau Economaidd ref: 1921    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/12/2019 - Applications Arising ref: 1920    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

7.1      OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig ynghyd â manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir ger Huws Grey, Stryd y Bont, Llangefni

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog ac i ddirprwyo i Swyddogion yr hawl i ryddhau’r penderfyniad unwaith bod mecanwaith (cytundeb cyfreithiol/taliadau/cyfuniad o’r ddau) mewn lle i sicrhau y bydd modd cael y taliadau sy’n ofynnol dan ymrwymiad cynllunio cyn rhyddhau’r caniatâd cynllunio.

 

7.2      FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi 3 chaban gwyliau, creu trac mynediad newydd, diwygio mynedfa bresennol ynghyd â gosod gwaith paced ar gyfer trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

          PENDERFYNWYD ail-gadarnhau’r penderfyniad i gymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog.

 


04/12/2019 - Applications that will be Deferred ref: 1919    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/12/2019 - Siarad Cyhoeddus ref: 1918    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Roedd siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1 a 12.8.


04/12/2019 - Cofnodion ref: 1916    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/12/2019

Effective from: 04/12/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd, 2019 fel rhai cywir.


25/11/2019 - Federalisation of Ysgol Goronwy Owen and Ysgol Moelfre ref: 1914    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau’n derfynol y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre.


25/11/2019 - Welsh Government Economic Stimulus ref: 1915    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi’r cynnig o £491,330 o arian cyfalaf ar gyfer 2019/20.

           Cymeradwyo prosiectau ar y tir ger Peboc a hen Ysgol y Parc fel cynlluniau blaenoriaeth.

           Os bydd rhaid defnyddio cyfran neu’r cyfan o’r grant fel rhan o’r cyllid ar gyfer dymchwel hen Ysgol y Parc a Llyfrgell Caergybi, yna gellir defnyddio swm cyfatebol o dderbyniad cyfalaf yn 2020/21 i gwblhau’r gwaith o ail-ddatblygu’r tir tu cefn i Peboc (os yw’r cynllun hwnnw wedi cychwyn yn 2019/20).

           Dirprwyo’r awdurdod i’r Dirprwy Brif Weithredwr a’r Deilydd Portffolio perthnasol i ddatblygu’r ddau brosiect i’r cyfnod gweithredu a chytuno i gyflawni cynlluniau cyfalaf cymwys eraill os na ddefnyddir yr arian i gyd ar y ddau brosiect blaenoriaeth.


25/11/2019 - The Council Tax Base for 2020/21 ref: 1913    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi cyfrifiad sylfaen y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 fydd yn cael ei ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw i Gyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn 2020/21, sef 30,927.17. (Rhan E6 o Atodiad A i’r adroddiad)

           Cymeradwyo’r cyfrifiad at ddiben pennu Sylfaen y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 am y cyfan o’r ardal ac am rannau ohoni dros y flwyddyn 2020/21 (Rhan E5 o Atodiad A i’r adroddiad)

           Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor (Cymru) 1995  (SI19956/2561) fel y cawsant eu diwygio gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) (Cymru) (Diwygiad) 2004 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor (Cymru) (Diwygiad) 2016, y cyfansymiau mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cyfrif fel Sylfaen y Dreth am 2020/21 fydd 31,532.53, ac fel a nodir yn nhabl 3 yr adroddiad am y rhannau hynny o’r ardal a restrir ynddo.

 

 

 

 

 

 

 


25/11/2019 - HRA Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1912    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r canlynol -

 

           Y sefyllfa a nodir o ran perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 2 2019/20.

           Yr alldro rhagdybiedig ar gyfer 2019/20.


25/11/2019 - Capital Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1911    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

 

           Nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf yn Chwarter 2 2019/20.

           Cymeradwyo dyrannu £75,000 yn ychwanegol tuag at gynllun cyfalaf Neuadd y Farchnad yn unol â pharagraff 3.1.1 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £90,000 o fenthyca digefnogaeth i uwchraddio offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn unol â pharagraff 3.3.1 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £20,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd  ym Mhentraeth yn unol â pharagraff 3.1.2 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £8,000 o gyllideb cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun cae 3G yng Nghanolfan Hamdden David Hughes yn unol â pharagraff 3.3.2 yr adroddiad.


25/11/2019 - Revenue Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1910    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yr adroddiad yng nghyswllt perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro disgwyliedig ar gyfer 2019/20.

           Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2019/20 fel y manylir arnynt yn Atodiad C yr adroddiad.

           Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH.

           Nodi’r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2019/20 yn Atodiad D.

           Nodi’r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2019/20 yn Atodiadau DD, E ac F.

           Cymeradwyo’r defnydd o Gronfa Wrth Gefn Pensiynau Ysgolion i gyllido’r tâl gwyliau sy’n ddyledus i staff llanw ysgolion ac sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr, 2015 ar gost amcangyfrifiedig o £94k ar hyn o bryd ynghyd ag argostau, sef cyfanswm oddeutu £110k yn fras.   


25/11/2019 - Corporate Scorecard - Quarter 2, 2019/20 ref: 1909    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd 

 

           Derbyn y Cerdyn Sgorio am Chwarter 2 2019/20 gan nodi’r meysydd  y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol fel y’u crynhoir yn yr adroddiad, a

           Chefnogi’r mesurau lliniaru fel y’u hamlinellir yn yr adroddiad.


25/11/2019 - The Executive's Forward Work Programme ref: 1908    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod o Ragfyr, 2019 hyd at Gorffennaf, 2020 fel y’i chyflwynwyd.


25/11/2019 - Cofnodion ref: 1907    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 28 Hydref, 2019 fel rhai cywir.