Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

25/11/2019 - Federalisation of Ysgol Goronwy Owen and Ysgol Moelfre ref: 1914    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau’n derfynol y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre.


25/11/2019 - Welsh Government Economic Stimulus ref: 1915    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi’r cynnig o £491,330 o arian cyfalaf ar gyfer 2019/20.

           Cymeradwyo prosiectau ar y tir ger Peboc a hen Ysgol y Parc fel cynlluniau blaenoriaeth.

           Os bydd rhaid defnyddio cyfran neu’r cyfan o’r grant fel rhan o’r cyllid ar gyfer dymchwel hen Ysgol y Parc a Llyfrgell Caergybi, yna gellir defnyddio swm cyfatebol o dderbyniad cyfalaf yn 2020/21 i gwblhau’r gwaith o ail-ddatblygu’r tir tu cefn i Peboc (os yw’r cynllun hwnnw wedi cychwyn yn 2019/20).

           Dirprwyo’r awdurdod i’r Dirprwy Brif Weithredwr a’r Deilydd Portffolio perthnasol i ddatblygu’r ddau brosiect i’r cyfnod gweithredu a chytuno i gyflawni cynlluniau cyfalaf cymwys eraill os na ddefnyddir yr arian i gyd ar y ddau brosiect blaenoriaeth.


25/11/2019 - The Council Tax Base for 2020/21 ref: 1913    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi cyfrifiad sylfaen y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 fydd yn cael ei ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw i Gyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn 2020/21, sef 30,927.17. (Rhan E6 o Atodiad A i’r adroddiad)

           Cymeradwyo’r cyfrifiad at ddiben pennu Sylfaen y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 am y cyfan o’r ardal ac am rannau ohoni dros y flwyddyn 2020/21 (Rhan E5 o Atodiad A i’r adroddiad)

           Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor (Cymru) 1995  (SI19956/2561) fel y cawsant eu diwygio gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) (Cymru) (Diwygiad) 2004 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor (Cymru) (Diwygiad) 2016, y cyfansymiau mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cyfrif fel Sylfaen y Dreth am 2020/21 fydd 31,532.53, ac fel a nodir yn nhabl 3 yr adroddiad am y rhannau hynny o’r ardal a restrir ynddo.

 

 

 

 

 

 

 


25/11/2019 - HRA Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1912    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r canlynol -

 

           Y sefyllfa a nodir o ran perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 2 2019/20.

           Yr alldro rhagdybiedig ar gyfer 2019/20.


25/11/2019 - Capital Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1911    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

 

           Nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf yn Chwarter 2 2019/20.

           Cymeradwyo dyrannu £75,000 yn ychwanegol tuag at gynllun cyfalaf Neuadd y Farchnad yn unol â pharagraff 3.1.1 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £90,000 o fenthyca digefnogaeth i uwchraddio offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn unol â pharagraff 3.3.1 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £20,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd  ym Mhentraeth yn unol â pharagraff 3.1.2 yr adroddiad.

           Cymeradwyo £8,000 o gyllideb cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun cae 3G yng Nghanolfan Hamdden David Hughes yn unol â pharagraff 3.3.2 yr adroddiad.


25/11/2019 - Revenue Budget Monitoring - Quarter 2, 2019/20 ref: 1910    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yr adroddiad yng nghyswllt perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro disgwyliedig ar gyfer 2019/20.

           Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2019/20 fel y manylir arnynt yn Atodiad C yr adroddiad.

           Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH.

           Nodi’r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2019/20 yn Atodiad D.

           Nodi’r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2019/20 yn Atodiadau DD, E ac F.

           Cymeradwyo’r defnydd o Gronfa Wrth Gefn Pensiynau Ysgolion i gyllido’r tâl gwyliau sy’n ddyledus i staff llanw ysgolion ac sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr, 2015 ar gost amcangyfrifiedig o £94k ar hyn o bryd ynghyd ag argostau, sef cyfanswm oddeutu £110k yn fras.   


25/11/2019 - Corporate Scorecard - Quarter 2, 2019/20 ref: 1909    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd 

 

           Derbyn y Cerdyn Sgorio am Chwarter 2 2019/20 gan nodi’r meysydd  y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol fel y’u crynhoir yn yr adroddiad, a

           Chefnogi’r mesurau lliniaru fel y’u hamlinellir yn yr adroddiad.


25/11/2019 - The Executive's Forward Work Programme ref: 1908    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod o Ragfyr, 2019 hyd at Gorffennaf, 2020 fel y’i chyflwynwyd.


25/11/2019 - Cofnodion ref: 1907    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/11/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2019

Effective from: 25/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 28 Hydref, 2019 fel rhai cywir.