Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

01/07/2020 - Materion Eraill ref: 2021    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

13.1    LBC/2020/1 – Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer mynediad newydd, signal niwl newydd a phaneli solar newydd yng Ngoleudy Trwyn Du, Penmon.

 

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a'i gynnwys er gwybodaeth


01/07/2020 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2019    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

12.1    HHP/2020/37 – Cais llawn i godi garej breifat yn Y Bwthyn, Llanddaniel

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a nodwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2    FPL/2020/71 – Cais llawn am estyniad sy'n cynnwys lifft yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ffordd Cildwrn, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda’r  amodau cynllunio a restrir ynddo.

 

12.3    FPL/2020/70 – Cais llawn am estyniad sy'n cynnwys lifft platfform yn Ysgol Llanfawr, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda’r  amodau cynllunio a restrir ynddo ynghyd ag amod ychwanegol mewn perthynas â draenio dŵr


01/07/2020 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2018    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


01/07/2020 - Ceisiadau Sy'n Gwyro ref: 2020    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

10.1 VAR / 2020/7 - Cais o dan Adran 73 i i amrywio amod (02) (Cynlluniau a gymeradwywyd), amod (03) (Cynllun Rheoli a Chynnal a Chadw), amod (15) (Sgrin Derfyn) yng nghaniatâd cynllunio VAR /2019/34 (Codi 4 fflat) er mwyn newid y cynllun draenio a darparu manylion y sgrin derfyn yn 8 Ger y Môr, Rhosneigr.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda'r amodau cynllunio a restrir ynddo ac yn amodol hefyd ar gywiro amod (11) fel yr amlinellwyd.

 

 

10.2 VAR / 2020/8 - Cais o dan Adran 73 i amrywio amod (02) (Datganiad Madfallod Cribog), amod (04) (Goleuadau Allanol), amod (12) (Manylion Draenio), amod (13) (codi 3 annedd) er mwyn amrywio'r amodau trwy ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani ynghyd â newid dyluniad yr annedd ar dir yn Bryn y Felin, Niwbwrch

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda'r amodau cynllunio a restrir ynddo ac yn amodol hefyd ar gywiro amod (10) fel yr amlinellwyd.

 

10.3 VAR / 2020/6 - Cais o dan Adran 73 i amrywio amod (01)  caniatâd materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod RM / 2019/6 (dyluniad yr annedd) er mwyn caniatáu dyluniad diwygiedig a chael gwared ar y  garej ar dir yn Tan Rallt, Carmel

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog a chyda'r amodau cynllunio a restrir ynddo, ynghyd ag amod ychwanegol i nodi terfynau amser y caniatâd a roddir.


01/07/2020 - Affordable Housing Applications ref: 2017    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


01/07/2020 - Ceisiadau Economaidd ref: 2016    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


01/07/2020 - Ceisiadau'n Codi ref: 2015    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


01/07/2020 - Applications that will be Deferred ref: 2014    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

6.1       FPL/2019/223 – Cais llawn i newid defnydd a wneir o dir amaethyddol er mwyn sefydlu  safle gwersylla tymhorol i bebyll ar dir ger Pen-Wal Bach, Pen Lôn, Niwbwrch.

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

 

6.2       19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 o anheddau marchnad agored a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn mynediad a gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi.

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.


01/07/2020 - Ymweliadau Safle ref: 2013    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Ni chynhaliwyd yr un ymweliad.


01/07/2020 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 500000037    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 01/07/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 01/07/2020

Effective from: 01/07/2020

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 20 Mai, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.