Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

07/04/2021 - Materion Eraill ref: 2335    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


07/04/2021 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2339    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

12.1 FPL/2021/10 – Cais ôl-weithredol ar gyfer codi modurdy ar dir ger Bron Castell, Llanfairynghornwy

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais yr Aelod Lleol.

 

12.2 MAO/2021/1 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio 34C304K/1/EIA/ECON er mwyn galluogi cychwyn gwaith ar blotiau ar wahân yn Safle B ar dir yng Ngholeg Menai, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r newid ychwanegol i eiriad amod (37) fel y cafodd ei amlinellu.

 

12.3 MAH/2021/2 - Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2019/300 er mwyn diwygio'r dyluniad yn 15 Coedwig Terrace, Penmon

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog.

 

12.4 FPL/2020/191 – Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau ar dir yn Rallt Gwta, Niwbwrch

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio yn yr adroddiad ac ar yr amod hefyd na fydd unrhyw faterion newydd yn cael eu codi cyn y daw’r cyfnod cyhoeddusrwydd i ben ar 15 Ebrill 2021.


07/04/2021 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2338    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

11.1 HHP/2021/12 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Llan Farged, Ffordd Eleth, Moelfre

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad.

 


07/04/2021 - Departure Applications ref: 2337    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

10.1 VAR/2020/57 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (06) (Manylion Draenio), amod (09)(Newidiadau Strwythurol) ac amod (10) (Datblygiad i'w wneud yn gwbl unol â'r cynlluniau / dogfennau a dderbyniwyd) o ganiatâd cynllunio rhif 28C202C: Cais llawn i newid defnydd stabl i annedd, creu mynedfa newydd i gerbydau ynghyd â gosod tanc carthion er mwyn cyflwyno gwybodaeth draenio ar ôl cychwyn gwaith a newidiadau i'r cynlluniau oedd eisoes wedi eu caniatáu yn Newydd Bach, Llanfaelog, Croes

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad.

 

10.2 VAR/2021/8 – Cais o dan Adran 73a i ddiwygio amod (16) (Cynlluniau wedi’u cymeradwyo) o ganiatâd cynllunio rhif 45C133B (codi 3 annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau) er mwyn diwygio'r cynlluniau ar dir ger Bryn Felin, Niwbwrch. 

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad ac yn amodol hefyd ar dderbyn y wybodaeth sy’n weddill fel y disgrifir yn yr adroddiad ac ymatebion gan yr ymgyngoreion sydd eto i ymateb.

 

10.3 VAR/2021/11 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 36C320A a MAO/2018/3 (Codi annedd) er mwyn newid y dyluniad diwygiedig yn Uchaf, Llangristiolus

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad.


07/04/2021 - Affordable Housing Applications ref: 2334    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion


07/04/2021 - Ceisiadau Economaidd ref: 2333    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion


07/04/2021 - Applications Arising ref: 2336    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

7.1 FPL/2021/7 – Cais llawn ar gyfer cadw a chwblhau’r sied amaethyddol ynghyd â gosod ffos gerrig ar dir yn Prysan Fawr, Bodedern

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag adroddiad ac argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad.

 

7.2 FPL/2020/164 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd ag addasu ac ehangu yn Bwthyn Lleiniog, Penmon, Biwmares

 

Penderfynwyd gohirio’r penderfyniad ar y cais er mwyn i’r Pwyllgor dderbyn gwybodaeth am y lleiniau gwelededd o fynedfa safle’r cais.

(Ataliodd y Cynghorydd Eric Jones ei bleidlais)

 

7.3 FPL/2020/247 – Cais llawn ar gyfer codi 9 annedd ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Stad Y Bryn, Llanfaethlu

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a restrir yn yr adroddiad ac yn amodol hefyd ar gwblhau cytundeb cyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu dwy uned fforddiadwy.


07/04/2021 - Applications that will be Deferred ref: 2332    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Nid ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion


07/04/2021 - Ymweliad Safleoedd ref: 2331    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau safle rhithwir a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir yn amodol ar ddiwygio’r rhestr bresenoldeb i gynnwys y Cynghorydd Eric Jones.


07/04/2021 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 2330    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.


07/04/2021 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 2340    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/04/2021

Effective from: 07/04/2021

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd John Griffith ddiddordeb mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.3 a 12.2 ar y rhaglen.

 

Datganodd y Cynghorydd Kenneth Hughes ddiddordeb mewn perthynas â chais 12.2 ar y rhaglen.


26/03/2021 - Rhaglen ref: 2329    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad: