Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

02/10/2019 - Materion Eraill ref: 1886    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

13.1 FPL/2018/57 - Cais llawn ar gyfer codi 46 o dai ynghyd â chreu mynedfa newydd ar dir ger Parc Tyddyn Bach, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  • caniatáu’r cais yn amodol ar y cynllun tirlunio a chytundeb cyfreithiol A106 fel y nodir yn yr adroddiad;
  • rhoi hawl i weithredu i Swyddogion wedi i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.  

 


02/10/2019 - Gweddill y Ceisiadau ref: 1885    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

2.1  OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig sy’n cynnwys manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir

ger Huws Gray, Stryd y Bont, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

12.2 FPL/2019/200 – Cais llawn i godi ffensys yn Ysgol Gynradd Pentraeth, Ffordd Tanrallt, Pentraeth.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3 FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi tri chaban gwyliau, creu trac mynediad, diwygio’r fynedfa bresennol ynghyd â gosod cyfleuster trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

 


02/10/2019 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 1884    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

11.1 HHP/2019/190 -  Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ar gyfer creu anecs hunan gynaliadwy yn Bryn y Môr, Lôn Bryn y Môr, Y Fali.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 


02/10/2019 - Departure Applications ref: 1883    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

10.1  FPL/2019/201 - Cais llawn ar gyfer codi annedd ar dir ger Tegfan, Llanynghenedl.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2 VAR/2019/49 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (11)(Cynllun Draenio) o ganiatâd cynllunio rhif 46C168A/FR (Codi annedd) a’r cais dilynol ar gyfer materion a gadwyd yn ôl cyfeirnod 46C168D/DA fel bod dŵr budr o'r annedd yn cael ei ollwng i waith trin carthffosiaeth ar y safle yn hytrach nag i’r system garthffosiaeth gyhoeddus ar dir ger Trearddur House, Bae Trearddur.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig

ac i ddiwygio Amod 8 y dylid cyflwyno

cynllun cynnal a chadw a’i gymeradwyo. 

 


02/10/2019 - Affordable Housing Applications ref: 1882    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


02/10/2019 - Ceisiadau Economaidd ref: 1881    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


02/10/2019 - Applications Arising ref: 1880    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

7.1 FPL/2019/ - Cais llawn ar gyfer addasu adeilad allanol yn saith fflat ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau yn Capel Carmel, Lôn Capel, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig yn amodol ar gytundeb A106 mewn perthynas â Tai Fforddiadwy.

 

 


02/10/2019 - Applications that will be Deferred ref: 1879    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


02/10/2019 - Siarad Cyhoeddus ref: 1878    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Roedd siaradwr cyhoedd mewn perthynas â chais 10.2.


02/10/2019 - Ymweliad Safleoedd ref: 1877    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau â safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 18 Medi, 2019 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir. 

 


02/10/2019 - Cofnodion ref: 1876    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 02/10/2019

Effective from: 02/10/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Medi, 2019.