Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

06/11/2019 - Materion Eraill ref: 1905    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Gweddill y Ceisiadau ref: 1906    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

12.1  OP/2019/14 - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda’r holl faterion wedi cadw'n ôl ar dir ger Gelli Aur, Brynsiencyn

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd na cheir unrhyw sylwadau sy’n codi unrhyw faterion newydd cyn i’r cyfnod cyhoeddusrwydd ddod i ben.

 

12.2 DEM/2019/14 - Cais i benderfynu a oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel yr ysgol bresennol yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

Penderfynwyd bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi caniatâd ymlaen llaw yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd bod y manylion sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Dymchwel (DEMP) a’r Cynllun Rheoli Traffig yn ystod y Gwaith Dymchwel (DTEMP) yn dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

12.3 FPL/2019/207 - Cais llawn ar gyfer codi 15 o anheddau yn cynnwys 8 annedd fforddiadwy ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar safle’r hen Marquis Inn, Rhosybol

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo a’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod ac yn amodol hefyd ar gytundeb Adran 106 mewn perthynas â chyfraniad i’r isadeiledd, tai fforddiadwy a’r gofynion o ran llecynnau agored.  

 


06/11/2019 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 1904    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Departure Applications ref: 1903    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Affordable Housing Applications ref: 1902    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Ceisiadau Economaidd ref: 1901    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Applications Arising ref: 1900    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

7.1       OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig ynghyd â manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir ger Huws Grey, Stryd y Bont, Llangefni

 

Penderfynwyd gohirio’r drafodaeth ar y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog ac am y rheswm a roddwyd.

 

7.2       FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi 3 chaban gwyliau, creu trac mynediad newydd, diwygio mynedfa bresennol ynghyd â gosod gwaith paced ar gyfer trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog oherwydd tybir ei fod yn dderbyniol dan ddarpariaethau Polisi TWR3. (Ni wnaeth y Cynghorydd Bryan Owen bleidleisio ar y mater).

 

Yn unol â’r gofynion yng Nghyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn i’r Swyddogion gael cyfle i baratoi adroddiad ar y rheswm a roddwyd dros gymeradwyo’r cais.


06/11/2019 - Applications that will be Deferred ref: 1899    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Ni chafodd unrhyw geisiadau o’r fath eu trafod yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/11/2019 - Ymweliad Safleoedd ref: 1898    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fel rhai cywir, cofnodion yr ymweliadau safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 16 Hydref, 2019. 


06/11/2019 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 1897    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/11/2019

Effective from: 06/11/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Hydref, 2019 fel rhai cywir.


28/10/2019 - Minutes - Corporate Parenting Panel ref: 1888    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019.


28/10/2019 - Cofnodion ref: 1887    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 16 Medi, 2019 fel rhai cywir.

 


28/10/2019 - Anglesey Further Education Trust Update ref: 1896    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019


28/10/2019 - Anglesey Further Education Trust Annual Report and Accounts 2018/19 ref: 1891    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon ar gyfer Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn am 2018/19 fel y’u cyflwynwyd o dan Atodiad A i’r adroddiad.


28/10/2019 - Llangefni Golf Course ref: 1895    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd  -

 

·                Nodi cynnwys yr adroddiad a’r ymatebion a gafwyd i’r prosesau ymgynghori hyd yma.

·                Llwyr gefnogi a chymeradwyo argymhelliad y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i ymgymryd â’r gwaith o baratoi asesiadau effaith pellach yn gwbl unol â gofynion y ddeddfwriaeth berthnasol.

·                Cefnogi a chymeradwyo cyfnod pellach o ymgynghori â’r cyhoedd.

 


28/10/2019 - Draft National Development Framework ref: 1894    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·                    Cymeradwyo’r llythyr ynghlwm gan gynnwys Atodiad A fel ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i Ymynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (2020-2040).

·                    Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol wneud unrhyw fân newidiadau, amrywiadau neu gywiriadau a nodir ac sy’n rhesymol angenrheidiol cyn cyhoeddi’r ymateb ffurfiol.


28/10/2019 - Lowering the Admission Age to Ysgol Llandegfan ref: 1893    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo symud ymlaen i ymgynghori ar ostwng oedran mynediad Ysgol Llandegfan i dderbyn disgyblion  yn rhan amser o’r mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed yn weithredol o Fedi 2020.


28/10/2019 - Joint Local Development Plan Annual Monitoring Report ref: 1892    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd o Awst, 2017 hyd at Mawrth, 2019 a’r casgliadau ynddo ac awdurdodi’r Prif Swyddog Cynllunio i wneud unrhyw newidiadau/diwygiadau a/neu gywiriadau golygyddol terfynol cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref, 2019.

 


28/10/2019 - Council House Lettings Policy (Local Connection) ref: 1890    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Polisi Gosod Tai Cyffredin diwygiedig fel y’i gyflwynwyd.


28/10/2019 - The Executive's Forward Work Programme ref: 1889    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 28/10/2019 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 28/10/2019

Effective from: 28/10/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod Tachwedd, 2019 hyd at Mehefin, 2020 gyda’r newidiadau ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.