Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

04/09/2019 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 1850    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 09/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 24 Gorffennaf, 2019.


04/09/2019 - Materion Eraill ref: 1860    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Protocol Siarad Cyhoeddus mewn perthynas â swyddogaethau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/09/2019 - Gweddill y Ceisiadau ref: 1859    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

12.1  FPL/2019/1 – Cais llawn ar gyfer newid adeilad allanol yn saith fflat ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbydau yn Capel Carmel, Lôn Capel, Amlwch

 

Ar gais yr Aelod Lleol, PENDERFYNWYD ymweld â’r safle.

 

12.2  DIS/2019/84 - Cais i ryddhau amod (11) (Cynllun rheoli traffig adeiladwaith) o ganiatâd cynllunio FPL/2019/9 ym Maes y Coed, Porthaethwy

 

          PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3  FLP/2019/79 - Cais llawn i newid defnydd ystafell gymunedol bresennol i annedd 1 ystafell wely yn Waun Dirion, Benllech

 

          PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.4  FPL/2018/55 – Cais llawn ar gyfer newid adeilad allanol yn llety gwyliau ynghyd â gosod gwaith trin carthffosiaeth yn Penrhyn Owen, Caergybi

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais gydag amodau ychwanegol parthed gofynion i greu llefydd pasio ar y briffordd gyfagos a chyflwyno manylion y gwaith mewn perthynas â waliau terfyn ac i roi’r hawl i’r Swyddog weithredu ar ôl i’r cyfnod ymgynghori statudol ddod i ben.


04/09/2019 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 1858    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


04/09/2019 - Departure Applications ref: 1857    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/9 – Cais dan Adran 73 i amrywio amod (01) (Cynlluniau a Gymeradwywyd) o ganiatâd cynllunio rhif 18C71E (Newid yr adeilad allanol i annedd ynghyd â gosod system trin carthffosiaeth) fel y’i diwygiwyd dan gais cyfeirnod MAO/2018/2 fel y gellir gwneud newidiadau i ddyluniad yr addasiad o’r adeilad allanol ynghyd â rhyddhau amod (03) (Manylion Ffiniau) yn Neuadd, Cemaes

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

 


04/09/2019 - Affordable Housing Applications ref: 1856    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/09/2019 - Ceisiadau Economaidd ref: 1855    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/09/2019 - Applications Arising ref: 1854    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

7.1  VAR/2019/14 - Cais o dan Adran 73A ar gyfer dileu amod (08) (lefel llawr gorffenedig) ac amrywio amod (11) (cynlluniau a ganiatawyd dan gais am y materion a gadwyd yn ôl rhif 15C48J/FR/DA) o ganiatâd cynllunio amlinellol rhif 15C48H (cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd âa chreu mynedfa newydd i gerbydau) er mwyn galluogi diwygio gosodiad a dyluniad yr annedd a’r modurdy a ganiatawyd gynt ynghyd â chodi wal amddiffyn llifogydd perimedr newydd yn Cae Eithin, Malltraeth

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.2 FPL/2019/116 – Cais llawn i newid defnydd hen eglwys i fod yn ddwy uned wyliau ynghyd ag addasiadau ac estyniadau yn St. Davids, Stryd Athol, Cemaes

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.3  HHP/2019/129 – Cais llawn i godi garej ar wahân yn Tŷ Arfon, Lôn Refail, Llanfairpwll

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.


04/09/2019 - Applications that will be Deferred ref: 1853    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


04/09/2019 - Siarad Cyhoeddus ref: 1852    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Roedd siaradwr cyhoeddus mewn perthynas â chais 7.2.


04/09/2019 - Ymweliad Safleoedd ref: 1851    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 04/09/2019

Effective from: 04/09/2019

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau â safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 7 Awst, 2019 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir, ar yr amod fod enwau’r Cynghorwyr Eric W Jones a Robin Williams yn cael eu cynnwys yn y rhestr o ymddiheuriadau.