Manylion y penderfyniad

IOACC Digital Channels Transformation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd Adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid, a oedd yn amlinellu’r prosiect arfaethedig i drawsnewid sianeli digidol y Cyngor, i’w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith.

 

Adroddodd y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, Deilydd y Portffolio Busnes Corfforaethol bod y prosiect yn rhan o ymdrechion parhaus y Cyngor i’r wella gwasanaethau y mae’n eu darparu i ddinasyddion Ynys Môn yn cynnwys y rheiny a ddarperir drwy dechnoleg ddigidol. Mae’r pandemig Covid19 wedi dangos gwerth technoleg ddigidol o ran cynnal gwasanaethau ac o ran cadw dulliau cyfathrebu ar agor; ac er mwyn parhau â’r gwaith cadarnhaol mae’n rhaid buddsoddi yn systemau’r Cyngor a dyna’r rheswm dros y cynnig.

 

Cytunodd y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid bod y prosiect yn hanfodol os ydi’r Cyngor am wneud cynnydd o ran gwella ei siwrnai ddigidol ac er mwyn sicrhau gwell profiad i staff a chwsmeriaid fel ei gilydd o ran eu rhyngweithiadau digidol â’r Cyngor.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog 151 bod goblygiadau ariannol ynghlwm â chymeradwyo’r prosiect o ran y gwariant cyfalaf cychwynnol a’r ymrwymiadau refeniw parhaus wedi hynny a sut y gellid cwrdd â’r rhain.

 

Dywedodd y Cynghorydd Robin Williams, Deilydd y Portffolio Cyllid bod rhaid buddsoddi mewn systemau os ydi’r Cyngor am gyflawni ei ymrwymiad i barhau i wella gwasanaeth cwsmer.

 

Ar ôl ystyried yr wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad ac ar lafar yn ystod y cyfarfod, fe wnaeth y Pwyllgor Gwaith gefnogi’r cynnig.

 

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a bwrw ymlaen yn unol â hynny.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Gwaith

  • Amgaead cyfyngedig  View reasons restricted
  •