Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 5ed Mai, 2021 1.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Eric Jones ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â cais 11.1.

 

Bu’r Cynghorydd Dafydd Roberts ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â cais 11.1.

 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 243 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 7 Ebrill, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir, yn amodol ar gynnwys enw’r Cynghorydd John Griffith fel Aelod a oedd yn bresennol yn y cyfarfod.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 96 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gafwyd ar 21 Ebrill, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gynhaliwyd ar 21 Ebrill, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafwyd siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.2 ac 11.1.

 

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 457 KB

7.1 – FPL/2020/164 – Bwthyn Lleiniog, Penmon, Biwmares

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000MiUpVUAV/fpl2020164?language=cy

 

7.2 – FPL/2021/10 – Bron Castell, Llanfairynghornwy

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000MgwKXUAZ/fpl202110?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2020/164 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i llety gwyliau ynghyd a'i addasu ac ehangu yn Bwthyn Lleiniog, Penmon, Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ynghyd ag amod ychwanegol y dylid lledaenu mynedfa’r safle cyn i unrhyw waith ddechrau ar y safle.

 

 

7.2  FPL/2021/10 – Cais ôl weithredol ar gyfer codi modurdy ar dir ger Bron Castell, Llanfairynghornwy

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddogion gan yr

ystyriwyd fod y datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr eiddo cyfagos a’i fod yn

groes i bolisi cynllunio PCYFF2. 

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatáu’r cais).

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1 VAR/2020/76 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o penderfyniad apêl rhif APP/L6805/A/17/3167404 (Codi annedd) er mwyn diwygio lleoliad yr annedd a'r mynedfa i gerbydau ar dir ger Brynteg, Llansadwrn

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y

Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr

adroddiad ynghyd ag amod ychwanegol yn atal gweithrediad y caniatâd gwreiddiol.

 

11.

Cynigion Datblygu gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 421 KB

11.1 – FPL/2020/98 – Cae Prytherch, Llanfairpwll

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000MgQp8UAF/fpl202098?language=cy

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1 FPL/2020/98 – Cais ôl-weithredol ar gyfer cadw gwaith peirianneg o greu llain galed at ddefnydd storio amaethyddol a defnydd datblygiad a ganiateir fel safle cîst car ynghyd â chadw’r addasiadau a wnaed i’r fynedfa i gerbydau ar dir yn Cae Prytherch, Llanfairpwll

 

PENDERFYNWYD:-

 

·  Gwrthod y cais i gadw gwaith peirianneg o greu llain galed ar y safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog fel a amlinellwyd yn adroddiad ysgrifenedig y Swyddog.

 

·  Gwrthod y cais i gadw’r addasiadau a wnaed i’r fynedfa gerbydau yn y safle gan yr ystyriwyd eu bod yn groes i bolisiau PCYFF 2 a 3 a hynny’n groes i argymhelliad y Swyddog.

 

 (Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatáu’r cais).

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 417 KB

12.1 – FPL/2021/38 – Gwel y Mor, Bae Trearddur

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000NCsEOUA1/fpl202138?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 FPL/2021/38 – Cais llawn ar gyfer gosod 2 pod glampio ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar dir ger Gwel y Môr, Bae Treaddur.

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.