Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 6ed Ebrill, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

To receive any declaration of interest by any Member or Officer in respect of any item of business.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd K P Hughes ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu mewn perthynas â chais 7.1.

 

Datganodd y Cynghorydd Nicola Roberts ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu mewn perthynas â chais 11.1.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 413 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a gafwyd ar 2 Mawrth, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 426 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gafwyd ar 18 Mawrth, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion yr ymweliad safle rhithwir a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2022 yn gywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1 a 12.5.

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n codi pdf eicon PDF 324 KB

7.1 – FPL/2021/316 – Bryn Glas, Llanrhuddlad

FPL/2021/316

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 7.1  FPL/2021/316 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd ac adnewyddu dau adeilad amaethyddol mewn i olchdy masnachol yn ogystal â gwella’r fynediad yn Bryn Glas, Llanrhuddlad

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd ag amod ychwanegol i reoli’r goleuadau allanol ar y safle.  

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion datblgu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 500 KB

11.1 – HHP/2022/38 – Mandela, Rhosmeirch

HHP/2022/38

 

11.2 – FPL/2022/23 – Ger y Bont, Elim

FPL/2022/23

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1  HHP/2022/38 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Mandela, Rhosmeirch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

11.2  FPL/2022/23 – Cais llawn a'r gyfer codi sied amaethyddol i storio peiriannau a'r dir ger Ger y Bont, Elim

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 1 MB

12.1 – FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

FPL/2021/61

 

12.2 – HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

HHP/2021/303

 

12.3 - FPL/2022/43 – Cyn Safle Heliport, Stad Ddiwydiannol Penrhos, Caergybi

FPL/2022/43

 

12.4 – FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiencyn

FPL/2021/370

 

12.5 – FPL/2022/36 - Mona Island Dairy, 8 Parc Ddiwydiannol Mona, Mona

FPL/2022/36

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 12.1  FPL/2021/61 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i 2 uned gwyliau, newid defnydd modurdy dwbl ar wahân i anecs ynghyd a datblygiadau cysylltiedig yn Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.2  HHP/2021/303 – Cais llawn i ddymchwel ystafell ardd bresennol ynghyd â chodi swyddfa gartref/campfa yn ei le yn Pant y Bwlch, Llanddona

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.3  FPL/2022/43 – Cais llawn ar gyfer codi 6 uned busnes ynghyd a tirlunio a datblygiadau cysylltiedig yn Cyn Safle Heliport, Stad Ddiwydiannol Penrhos, Penrhos, Caergybi

 

PENDERFYNWYD rhoi’r awdurdod i’r Swyddogion gymeradwyo’r cais, gyda amodau priodol, yn dilyn ymateb boddhaol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r traffig dyddiol cyfartalog blynyddol a ragwelir gan y datblygiad arfaethedig, a'r effaith y rhagwelir y bydd hyn yn ei chael ar Gyffordd 2 yr A55.  

 

12.4  FPL/2021/370 – Cais llawn ar gyfer newidiadau i caniatâd cynllunio rhif FPL/2019/212 (newid defnydd yr adeilad allanol yn llety gwyliau, yn Chwarelau, Brynsiencyn

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.5  FPL/2022/36 Cais llawn i addasu ac ehangu yr adeilad presennol (gan gynnwys estyniad a gymeradwywyd fel rhan o'r cais cynllunio FPL/2020/234), codi seilos ychwanegol, creu maes parcio ceir, creu mynediad newydd i gerbydau a cherddwyr, tirlunio ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Mona Island Dairy, 8 Parc Diwydiannol, Mona

 

PENDERFYNWYD

 

·  rhoi’r awdurdod i’r Swyddogion gymeradwyo’r cais, gyda amodau priodol, ar ôl derbyn ymateb boddhaol gan yr ymgyngoreion statudol yn cynnwys y Weinyddiaeth Amddiffyn, Cadw a Dŵr Cymru;

·bod cytundeb cyfreithiol Adran 106 yn angenrheidiol i sicrhau bod y mesurau lliniaru ecolegol oddi ar y safle yn cael eu gweithredu a’u cynnal yn briodol.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.