Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 7fed Medi, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 514 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle cynllunio a gynhaliwyd ar 17 Awst, 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 17 Awst 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 685 KB

7.1  FPL/2022/51 – Plas Rhianfa, Glyn Garth, Porthaethwy

 

FPL/2022/51

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 FPL/2022/51 – Cais llawn ar gyfer codi adeilad llety ategol 6 lloft ynghyd a datblygiadau cysylltiedig yn Plas Rhianfa, Glyngarth, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion Datblygu a Gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 1 MB

11.1  FPL/2022/93 – Cysgod y Plas, Llanddeusant

 

FPL/2022/93

 

11.2  FPL/2022/151 – Rhyd Goch, Llanfaethlu

 

FPL/2022/151

 

11.3  HHP/2022/172 – Bryn Parys, Amlwch

 

HHP/2022/172

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1 FPL/2022/93 – Cais llawn i adeiladu tŷ newydd sydd bellach yn rhannol ôl-weithredol (estyniad ochr unllawr a phorth blaen), garej ar wahân, mynedfa newydd i gerbydau ac estyniad i fynwent yn Cysgod Y Plas, Llanddeusant

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

11.2 FPL/2022/151 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i fod yn rhan o’r cwrtil preswyl yn Rhyd Goch, Llanfaethlu.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddirprwyo’r awdurdod i Swyddogion roi’r rhybudd o benderfyniad ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben ar 8 Medi, 2022.

 

11.3 HHP/2022/172 – Cais llawn ar gyfer dymchwel modurdy er mwyn codi modurdy newydd yn ei le yn Bryn Parys, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 4 MB

12.1  FPL/2021/159 – Stâd Maes Derwydd, Llangefni

 

FPL/2021/159

 

12.2  FPL/2022/14 – Green Bank, Amlwch

 

FPL/2022/14

 

12.3  FPL/2021/201/EIA – Morglawdd, Caergybi

 

FPL/2021/201/EIA

 

12.4  S106/2022/4 – Hen Ysgol Gynradd Llanfachraeth

 

S106/2022/4

 

12.5  FPL/2022/66 – Porth Wen, Llanbadrig

 

FPL/2022/66

 

12.6  FPL/2022/33 - Bodhenlli, Bodorgan

 

FPL/2022/33

 

12.7  VAR/2022/44 – Coleg Menai, Llangefni

 

VAR/2022/44

 

12.8  FPL/2022/124 – Bryn Maelog, Rhosneigr

 

FPL/2022/124

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 FPL/2021/59 – Cais llawn ar gyfer codi 50 annedd preswyl, 12 fflat preswyl, adeiladu mynedfa a ffordd newydd i gerbydau, adeiladu gorsaf bwmpio dŵr budr ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir ger Stad Maes Derwydd, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a nodwyd.

 

12.2 FPL/2022/14 – Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd a modurdy presennol a codi annedd newydd ynghyd ag addasu'r fynedfa bresennol yn

Green Bank, Ffordd Porth Llechog, Porth Llechog, Amlwch

 

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a nodwyd.

 

12.3 FPL/2021/201/EIA – Cais llawn ar gyfer ailwampio / trwsio strwythur y morglawdd ynghyd â ffurfio man gwaith creu concrid dros dro ar gyfer adeiladu, creu a storio unedau concrid durol yn Morglawdd / Ynys Halen, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.4 S106/2022/4 – Cais ar gyfer diwygio Cytundeb Adran 106 yn ymwneud a tai fforddiadwy o ganiatad cynllunio

27C23A ar dir ger Hen Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Llanfachraeth.

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog ar y sail bod y Pwyllgor o’r farn bod yr achos economaidd dros leihau’r ddarpariaeth tai fforddiadwy yn cael ei orbwyso gan yr angen economaidd am dai fforddiadwy.

 

Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i'r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi

adroddiad mewn perthynas â'r rhesymau a roddwyd dros wrthod y cais.

 

12.5 FPL/2022/66 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir i greu ardal barcio ceir yn Porth Wen, Llanbadrig

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a nodwyd.

 

12.6 FPL/2022/23 Cais llawn ar gyfer adeiladu 2 dô dros yr iardiau presennol yn Bodhenlli, Cerrigceinwen

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.7 VAR/2022/44 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (33) (cynllun teithio) a amod (35) (priffyrdd a draenio) o ganiatad amlinellol 34C304K/1/EIA/ECON (Cais hybrid i greu canolfan beirianneg newydd, maes parcio, lle chwarae i blant a caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl, gwesty a chyfleuster bwyd a diod ynghyd a lle parcio) er mwyn caniatau y gwybodaeth ar ol cychwyn gwaith ar y safle yn Coleg Menai, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.8 FPL/2022/124 – Cais llawn i ddymchwel y gwesty hunanarlwyo presennol a chodi gwesty hunanarlwyo yn ei le ynghyd a datblygiad cysylltiedig yn Bryn Maelog, Ffordd Belan, Rhosneigr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.