Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 155 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol  -

 

·         7 Rhagfyr, 2022

·         15 Rhagfyr, 2022 (wedi’i ohirio o 7 Rhagfyr, 2022)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol  a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol a chadarnhawyd eu bod yn gywir –

 

·      7 Rhagfyr, 2022

·      15 Rhagfyr ,2022 (gohiriwyd o 7 Rhagfyr, 2022)

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 15 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliadau safle Cynllunio a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·         20 Rhagfyr, 2022

·         21 Rhagfyr, 2022

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol a chadarnhawyd eu bod yn gywir.–

 

·      20 Rhagfyr, 2022

·      21 Rhagfyr, 2022

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio pdf eicon PDF 545 KB

6.1 FPL/2022/60 – Cyn Ysgol Niwbwrch, Stryd Pen Dref, Niwbwrch

FPL/2022/60

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1 FPL/2022/60 - Cais llawn i godi 14 annedd ynghyd â chreu ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig â'r safle cyn Ysgol Niwbwrch, Stryd Pen Dref, Niwbwrch

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 2 MB

7.1 HHP/2022/230 – Dinas Bach, 5 Y Fron, Aberffraw

HHP/2022/230

 

7.2 FPL/2022/215 – Capel Bach, Rhosybol

FPL/2022/215

 

7.3  FPL/2022/195 – Pendref, Llanfairynghornwy

FPL/2022/195

 

7.4  DIS/2022/63 - Hen Safle Roadking,

Parc Cybi, Caergybi

DIS/2022/63

 

7.5  FPL/2022/172 – Eirianallt Goch, Carmel

FPL/2022/172

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 HHP/2022/230 - cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Ninas Bach, 5 Ystâd y Fron, Aberffraw

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau Cynllunio yn yr adroddiad. 

 

7.2 FPL/2022/215 - Cais llawn ar gyfer codi sied amaethyddol i storio peiriannau ynghyd â chadw'r gwaith ail wynebu yng Nghapel Bach, Rhosybol

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad.

 

7.3 FPL/2022/195 - Cais llawn i godi tyrbin gwynt 5kw, 14.5m o uchder ym Mhendref, Llanfairynghornwy

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

7.4 DIS/2022/63 – Cais i ryddhau amod (05)(tirwedd) (08)(arwyddion) (16)(asesiad risg lliniaru) o ganiatâd

cynllunio FPL/2021/337 (cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Ffiniau Mewndirol (IBF) yn Hen Safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog mewn perthynas â rhyddhau amod (05) (tirwedd) ac amod (08) (arwyddion).

 

7.5 FPL/2022/172 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd, addasu ac ehangu adeilad allanol presennol i fod yn annedd menter wledig ynghyd â gosod system trin carthffosiaeth newydd yn Fferm Eirianallt Goch, Carmel, Llanerchymedd

 

Penderfynwyd cadarnhau penderfyniad blaenorol y Pwyllgor i gymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a roddwyd ac awdurdodi’r Swyddogion i osod amodau cynllunio ar y caniatâd fel y bo’n briodol. 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 6 MB

12.1 ADV/2022/12 - Cyfleusterau Cyhoeddus, Porth Dafarch, Lôn Isallt, Bae Trearddur.

ADV/2022/12

 

12.2 ADD/2022/13 - Maes Parcio Cyhoeddus, Lôn St Ffraid, Bae Trearddur

ADV/2022/13

 

12.3 ADV/2022/14 - Maes Parcio ger Ynys Lawd, Lôn Ynys Lawd, Caergybi.

ADV/2022/14

 

12.4 ADV/2022/15 - Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi

ADV/2022/15

 

12.5 ADV/2022/16 – Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

ADV/2022/16

 

12.6 LBC/2022/33 – Amddiffyniad Pillbox ger Cofeb Skinner, Caergybi

LBC/2022/33

 

12.7 FPL/2022/248 - Gwenallt, Llansadwrn

FPL/2022/248

 

12.8 DIS/2022/36 - Hen Safle Roadking,Parc Cybi, Caergybi

DIS/2022/36

 

12.9 FPL/2022/258 - 3 Tan y Graig, Llanfairpwll

FPL/2022/258

 

12.10 FPL/2022/275 - Ysgol Llanfawr, Ffordd Tudur, Caergybi.

FPL/2022/275

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 ADV/2022/12 - Cais i osod arwydd dehongli treftadaeth ar wal yr adeilad toiled/cawod presennol yng Nghyfleusterau Cyhoeddus, Porth Dafarch, Lôn Isallt, Bae Trearddur.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.2 ADV/2022/13 - Cais i leoli panel dehongli treftadaeth annibynnol ym Maes Parcio Cyhoeddus, Lôn Sant Ffraid, Bae Trearddur

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.3 ADV/2022/14 – Cais i godi arwydd dehongli treftadaeth yn y maes parcio ger Ynys Lawd, Lôn Ynys Lawd, Caergybi 

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.4 ADV/2022/15 – Cais i leoli arwydd dehongli treftadaeth wedi'i osod y ar wal y tu allan i adeilad presennol Canolfan Ymwelwyr Parc Gweledig y Morglawdd ym Mharc Gwledig Morglawdd, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.5 ADV/2022/16 – Caniatâd Hysbyseb i godi arwydd dehongli annibynnol yn y maes parcio ym Mharc Arfordirol Penrhos Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.6 LBC/2022/33 – Caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newidiadau a gwaith atgyweirio yn Skinners Monument Pillbox, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.7 FPL/2022/248 – Cais llawn ar gyfer dymchwel y sied bresennol a chodi uned gwyliau newydd ynghyd â chreu mynedfa a dreif newydd a datblygiadau cysylltiedig yn Gwenallt, Llansadwrn

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

 

12.8 DIS/2022/36 - Cais i ryddhau amod (02) (Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu), (03)(Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu), (07)(Manylion/Samplau o ddefnyddiau), (09)(Cynllun Cyflogaeth Lleol), (10)(Sgim Gadwyn Gyflenwi Lleol) o ganiatâd cynllunio FPL/2021/337: Cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Ffiniau Mewndirol (IBF) yn Hen Safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog  mewn perthynas â rhyddhau’r amodau’n llawn.

 

12.9 FPL/2022/258 - Cais llawn ar gyfer addasu ag ehangu'r garej presennol yn ogystal â'i drosi i fyngalo dwy ystafell yn 3 Tan y Graig, Llanfairpwll

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.10 FPL/2022/275 – Cais llawn ar gyfer uned gofal plant newydd yn Ysgol Llanfawr, Ffordd Tudur, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunion yn yr adroddiad hwnnw.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion eraill yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.