Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 1af Medi, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 411 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod rhithwir blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf 2021 fel rhai cywir.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gynhaliwyd ar 18 Awst, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion yr ymweliadau safle rhithwir a gynhaliwyd ar 18 Awst 2021 yn gywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1 a 7.4.

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2019/251/EIA – Cais llawn ar gyfer codi uned ddofednod maes (cynhyrchu wyau) ynghyd â storfa dail, biniau bwyd a gwaith cysylltiedig yn Cae Mawr, Llannerchymedd

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau a gynhwysir yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.2  FPL/2019/338 – Cais llawn ar gyfer tynnu rhan o'r morglawdd concrid presennol a chodi morglawdd newydd yn ei le ar y terfyn yn Cerrig, Penmon

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan y barnwyd y byddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar ymddangosiad yr ardal sensitif hon a bod diffyg sicrwydd ynghylch sgil effaith datblygiad o’r fauth yn y dyfodol. Ystyrir bod y datblygiad yn groes i bolisïau PCYFF 3 a PCYFF 4 a PS20 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd dros wrthod y cais).

 

7.3   VAR/2021/27 – Cais o dan Adran 73 i amrywio amod (02) (Cynlluniau a gymeradwywyd) a (03) (Mynedfa a man parcio) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2019/322 (newid defnydd eglwys i annedd ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd i gerbydau) er mwyn diwygio’r man parcio i hepgor darparu trofwrdd yn Eglwys Crist, Rhosybol

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau a gynhwysir yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.4  FPL/2020/215 - Cais llawn ar gyfer codi 23 o dai (yn cynnwys 4 o fflatiau) newydd ynghyd â chreu dwy fynedfa newydd a datblygiad cysylltiedig ar dir ger Lôn Lwyd, Pentraeth

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau a gynhwysir yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd â chytundeb Adran 106 i sicrhau bod 100% o’r tai yn dai fforddiadwy a bod lle chwarae a llecyn cymunedol yn cael eu darparu fel a nodir yn yr adroddiad.

 

7.5  FPL/2021/111 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol yn safle cabannau gwyliau, gosod 30 adeilad caban gwyliau, codi adeilad derbynfa, gwaith peirianyddol i greu llyn, adeiladu lonydd preifat, adeiladu ardaloedd parcio, gwaith tirlunio meddal a chaled ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Fferm Penmynydd, Caergeiliog

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

8.

Ceisiadau Economaidd pdf eicon PDF 431 KB

8.1 FPL/2021/100 – Parc Diwydiannol Tregarnedd, Llangefni

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKACzUAP/fpl2021100?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

8.1  FPL/2021/100 – Cais llawn ar gyfer codi 6 uned fusnes (Dosbarth Defnydd B1, B2 a B8) ynghyd â datblygiad cysylltiedig ar Blot 1, Parc Diwydiannol Tregarnedd, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau a gynhwysir yn yr adroddiad ysgrifenedig.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 678 KB

10.1 VAR/2021/48 – Brynteg, Llansadwrn

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKdzkUAD/var202148?language=cy

 

10.2 VAR/2021/51 – Bodafon, Llangristiolus

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKoJXUA1/var202151?language=cy

 

10.3 VAR/2021/22 - Cleifiog Fawr, Ffordd Gorad,  Y Fali

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000I22WYUAZ/var202122?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 10.1  VAR/2021/48 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (06) (Cynlluniau a gymeradwywyd) o ganiatâd cynllunio rhif VAR/2020/76 (Codi annedd) er mwyn diwygio'r dyluniad ar dir ger Brynteg, Llansadwrn

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a gynhwysir yn yr adroddiad.

 

10.2  VAR/2021/51 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (13) (cynlluniau wedi eu cymeradwyo) o ganiatâd cynllunio rhif 36C328B (codi annedd a garej) er mwyn diwygio cynlluniau y garej ar dir ger Bodafon, Llangristiolus

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a gynhwysir yn yr adroddiad.

 

10.3  VAR/2021/22 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) (strwythurau amddiffyn rhag llifogydd) o ganiatâd cynllunio rhif 49C289K/VAR yn Cleifiog Fawr, Lôn Gorad, Y Fali

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a gynhwysir yn yr adroddiad.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 1 MB

12.1 FPL/2021/144 - Llys Y Gwynt, Llanfawr Close, Caergybi

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKiIlUAL/fpl2021144?language=cy

 

12.2 FPL/2021/145 – Rhosydd, Brynteg

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKjboUAD/fpl2021145?language=cy

 

12.3 HHP/2021/183 – Dirion Dir, Llangefni

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKYIXUA5/hhp2021183?language=cy

 

12.4 HHP/2021/157 – The Old Smithy, Marianglas

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKIeLUAX/hhp2021157?language=cy

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  FPL/2021/144 – Cais llawn ar gyfer gwaith dymchwel rhannol ynghyd ag addasiadau ac estyniadau er mwyn creu unedau ychwanegol yn Llys y Gwynt, Llanfawr Close, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais gan Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.2  FPL/2021/145 – Cais llawn ar gyfer gosod 2 gwt bugail yn Rhosydd, Brynteg

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais gan Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.3  HHP/2021/183 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ynghyd â chodi ystafell ardd yn Dirion Deg, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais Aelod Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

 

12.4  HHP/2021/157 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn The Old Smithy, Marianglas

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais Aelodau Lleol ac am y rhesymau a nodwyd.

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 196 KB

13.1 FPL/2021/198 – Bryn Gollen Newydd, Llanerchymedd

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OLKeRUAX/fpl2021198?language=cy

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

13.1  FPL/2021/198 – Cais llawn ar gyfer cadw’r strwythur presennol a pharhau â'r gwaith o godi uned gwyliau ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir yn Bryn Gollen Newydd, Llannerchymedd

 

PENDERFYNWYD gwrthod yr argymhelliad bod swyddogion yn gwrthod penderfynu ar y cais.

 

(Yn unol â’r penderfyniad, bydd adroddiad ar y cais gwreiddiol ynghyd ag argymhellion y swyddogion yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor).