Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Penodiadau
Dydd Mawrth, 22ain Hydref, 2019 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Gwnaed datganiad o ddiddordeb personol a diddordeb sy’n rhagfarnu gan y Cynghorydd R Meirion Jones ynghylch Eitem 6, Penodiadau Staff – Dirprwy Brif Weithredwr.  Gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ar y mater.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 28 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 10 Hydref, 2019.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref, 2019.

3.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 19 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD o dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.

4.

Apwyntio Staff

Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

 

Ystyried y ceisiadau ar gyfer y swydd uchod.

 

Mae copïau o’r Disgrifiad Swydd, y Manylion Personol a ffurflenni cais ynghlwm.

Cofnodion:

Pennaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff

 

Cafodd yr ymgeisydd a oedd ar y rhestr fer ei gyfweld a’i ystyried gan y Pwyllgor Penodiadau fel darpar ddeilydd y swydd Pennaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff.

 

Cafwyd cyflwyniad gan yr ymgeisydd ac atebodd gwestiynau arno ynghyd â chyfres o gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

Yn dilyn y cyfweliad, PENDERFYNODD y Pwyllgor benodi Mr Huw Percy i’r swydd uchod.

5.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 19 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD o dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.

 

6.

Apwyntio Staff

Dirprwy Brif Weithredwr

 

Ystyried y ceisiadau ar gyfer y swydd uchod.

 

Mae copïau o’r Disgrifiad Swydd, y Manylion Personol a ffurflenni cais ynghlwm.

Cofnodion:

Dirprwy Brif Weithredwr

 

Cafodd y ddau ymgeisydd a oedd ar y rhestr fer eu hystyried gan y Pwyllgor Penodiadau fel darpar ddeiliaid swydd y Dirprwy Brif Weithredwr.

 

Cafwyd cyflwyniadau gan yr ymgeiswyr ac atebodd y ddau gwestiynau arnynt ynghyd â chyfres o gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.  Cafwyd atborth gan y Prif Weithredwr a’r Pennaeth Professiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid ar y broses asesu a oedd yn cynnwys profion seicometrig ynghyd â chyfweliadau proffesiynol a gynhaliwyd gan y Prif Weithredwr a’r Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

 

Yn dilyn y cyfweliadau penderfynodd y Pwyllgor Penodi argymell i’r Cyngor llawn y dylid penodi Mr Dylan Williams i’r swydd uchod o ddyddiad i’w gytuno arno.