Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol, Pwyllgor Penodiadau - Dydd Gwener, 9fed Medi, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 193 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Penodiadau a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2022.

3.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 199 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol  

 

“Dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae modd cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol, oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwna Atodlen 12A y Ddeddf a’r Prawf Budd y Cyhoedd eithriad ohoni.”

 

4.

Diweddariad ar y Broses Recriwtio

Pennaeth Democratiaeth

 

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.