Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

To receive any declaration of interest by any member or officer in respect of any item of business.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 145 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 23 Mehefin, 2021.

3.

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 2020/21 pdf eicon PDF 955 KB

Cyflwyno adroddiad y Prif Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch.

4.

Adroddiad Blynyddol ar Reoli'r Trysorlys 2020/21 pdf eicon PDF 445 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd 2020/21 pdf eicon PDF 405 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Diweddariad ar Strategaeth a Blaenoriaethau Archwilio Mewnol 2021/22 pdf eicon PDF 305 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

7.

Archwilio Allanol: Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - CSYM pdf eicon PDF 179 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

8.

Blaen Raglen Waith wedi'i Diweddaru pdf eicon PDF 235 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.