Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 311 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Llywodraethu Gwybodaeth: Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG) 2020/21 pdf eicon PDF 490 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG).

Penderfyniad:

 Penderfynwyd –

 

·                Derbyn datganiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth

·                Nodi nad ydi’r archwiliad o gydsyniad y trefnwyd i’w gynnal ers tro yn y Gwasanaeth Dysgu wedi’i gwblhau o hyd

·                Bod y Pwyllgor y cefnogi bod y Gwasanaeth Dysgu yn cefnogi’r Cyngor i ddatblygu ei Gofnod o Weithgareddau Prosesu o dan Erthygl 30 y GDPR

·                Bod y Gwasanaeth Dysgu yn adrodd i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf fan bellaf i gadarnhau ei drefniadau ar gyfer cwblhau’r gwaith sydd heb ei gwblhau fel y disgrifir uchod h.y. yr archwiliad o gydsyniad a’r Cofnod o Weithgareddau Prosesau

·                Bod adroddiadau’r SIRO i’r Pwyllgor hwn yn y dyfodol yn adrodd ar sicrwydd a dderbynnir gan Benaethiaid Gwasanaeth fel Perchnogion Asedau Gwybodaeth.

 

4.

Adroddiad Blynyddol: Pryderon, Cwynion a Chwythu'r Chwiban 2020/21 pdf eicon PDF 498 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn bod yr adroddiad yn darparu sicrwydd rhesymol bod y Cyngor yn delio â chwynion yn effeithiol.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Derbyn Polisïau 2020/21 pdf eicon PDF 556 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r sefyllfa gyfredol o ran derbyn polisïau corfforaethol

ar draws y Cyngor.

6.

Archwilio Allanol: Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 952 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.  

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn adroddiad yr Archwilwyr Allanol ar gynaliadwyedd ariannol Cyngor Sir Ynys Môn a nodi cynnwys yr adroddiad.

7.

Archwilio Allanol:Adolygiad Cynnydd Bargen Twf Gogledd Cymru - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru pdf eicon PDF 897 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn adroddiad yr Archwilwyr Allanol ar ei adolygiad cynnydd o Fargen Twf Gogledd Cymru a nodi cynnwys yr adroddiad.

 

8.

Archwilio Allanol: Cyngor Sir Ynys Môn - Cynllunio'r Gweithlu pdf eicon PDF 795 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn adroddiad yr Archwilwyr Allanol mewn perthynas â chynllunio’r gweithlu yng Nghyngor Sir Ynys Môn a nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 

9.

Archwilio Allanol: Adroddiadau ac Argymhellion Archwilio Cymru - Llythyr at y Cadeirydd pdf eicon PDF 122 KB

Cyflwyno llythyr gan Archwilio Allanol at Gadeirydd y Pwyllgor.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r llythyr i’r Cadeirydd gan Archwilio Cymru ac ymateb y Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad, a nodi hefyd y bydd y Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf yn derbyn diweddariad ar hynt yr argymhellion sydd wedi’u cynnwys yn adroddiadau adolygu cenedlaethol Archwilio Cymru.

 

 

10.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 395 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a nodi darpariaethau sicrwydd a

blaenoriaethau’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol wrth symud ymlaen.

 

11.

Materion a Risgiau Sy'n Parhau i fod Angen Sylw pdf eicon PDF 549 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Nodi cynnydd a wnaed gan y Cyngor wrth fynd i’r afael â’r ‘Materion/Risgiau’ Archwilio Mewnol sy’n parhau i fod angen sylw.

·         Cadarnhau bod lefel y manylder sydd wedi’i gynnwys yn yr adroddiad yn cwrdd ag anghenion sicrwydd y Pwyllgor yn y maes hwn.

 

12.

Blaen Raglen Waith Wedi'i Diweddaru pdf eicon PDF 237 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi'r mân ddiwygiadau i'r Flaenraglen Waith gymeradwy ar gyfer 2021/22.