Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 10.30 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 783 KB

Cyflwyno, i'w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2021.

 

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr.

4.

Rhybudd o Gynigiad yn unol â Rheol 4.1.13.1 o'r Cyfansoddiad

Cyflwyno'r Rhybudd o Gynigiad canlynol gan y Cynghorydd Robert G Parry:-

 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn dymuno cydnabod y camweinyddiad cyfiawnder sylweddol a ddioddefwyd gan y cyn Gynghorydd Mr Noel Thomas pan y’i cafwyd yn euog o gyfrifyddu anwir, un ar bymtheg mlynedd yn ôl. Hoffai’r Cyngor wahodd Mr Thomas i fynychu’r cyfarfod llawn nesaf er mwyn iddo dderbyn pleidlais ffurfiol o ddiolch am ei wasanaeth ffyddlon fel Cynghorydd Sir.

5.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 o'r Cyfansoddiad.

 

6.

Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor 2020/21

Ystyried Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor yn unol â Pharagraff 4.1.11 o'r Cyfansoddiad. – I DDILYN

7.

Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 747 KB

Cyflwyno adroddiad gan Mr John R Jones, Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

 

8.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini 2020/21 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2020/21 pdf eicon PDF 506 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

10.

Datganiad ar y Polisi Trwyddedu am y cyfnod 2021-2026 pdf eicon PDF 909 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 22 Mawrth 2021.

 

11.

Penderfyniadau Gweithredol a wnaed rhwng Mai 2020-Ebrill 2021 pdf eicon PDF 307 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.