Rhaglen

Cyfarfod Blynyddol Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 2.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Blynyddol Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd y Cyngor

Ethol Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2021/22.

 

(Cyfeirir aelodau at y ddogfen ‘Trefn y Gweithgareddau’ ynglŷn â’r seremoni ar gyfer ethol Cadeirydd y Cyngor Sir, a fydd yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod).

2.

Ethol Is-Gadeirydd y Cyngor

Ethol Is-Gadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2021/22

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cyhoeddiadau

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr, ac unrhyw sylwadau ar ei chyfnod yn y swydd gan y Cadeirydd ymadawol.

5.

Cadarnhau’r Cynllun Dirprwyo

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau'r rhan honno o'r Cynllun Dirprwyo y mae'r Cyfansoddiad yn nodi mai mater i'r Cyngor yw cytuno arno (fel y nodir ym Mharagraff 3.2 o'r Cyfansoddiad).

6.

Cadarnhau Pwyllgorau

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau ailbenodi'r strwythur Pwyllgorau a ganlyn fel y cyfeirir ato yn Adran 3.4 o Gyfansoddiad y Cyngor, ynghyd â'r canlynol: -

 

·      Pwyllgor Tâl a Graddfeydd (Is-Bwyllgor o'r Cyngor)

·      Panel Penodi i'r Pwyllgor Safonau

·      Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

·      Is-Bwyllgor Indemniadau

7.

Dirprwyaeth gan yr Arweinydd - Aelodaeth o'r Pwyllgor Gwaith

Yn unol â Pharagraff 4.1.1.2 o'r Cyfansoddiad, cael gwybod gan yr Arweinydd enwau'r Cynghorwyr a ddewiswyd i fod yn Aelodau o'r Pwyllgor Gwaith ynghyd â'u cyfrifoldebau Portffolio.

8.

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd am 2020/21

Ethol Cadeirydd yn unol â Pharagraff 3.4.12.3 y Cyfansoddiad.

9.

Trefniadau Cydbwysedd Gwleidyddol o fewn y Cyngor pdf eicon PDF 201 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

10.

Cyrff Allanol pdf eicon PDF 102 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 282 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Hyfforddi Adnoddau Dynol.

12.

Rhaglen o gyfarfodydd y Cyngor Sir yn 2021/22

Cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd y  Cyngor Sir ar gyfer y flwyddyn i ddod: -

 

·           7 Medi   2021                             -           2.00 pm

·           28 Medi  2021                            -           2.00 pm

·           26 Hydref 2021  (Arbennig)    -           10.30 am

·           7 Rhagfyr  2021                         -           2.00 pm

·           22 Chwefror 2022                     -           2.00 pm

·           Mai (Cyfarfod Blynyddol)         -           dyddiad i’w gadarnhau