Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 12fed Medi, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 204 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiad canlynol:-

 

  23 Mai 2023 (Cyfarfod Cyffredinol) - 10:30 am

  23 Mai 2023 (Cyfarfod Blynyddol) - 2:00 pm

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfodydd canlynol o’r Cyngor Sir yn gywir:-

 

·       23 Mai, 2023 (Cyfarfod Cyffredinol) – 10.30 a.m.

·       23 Mai, 2023 (Cyfarfod Blynyddol) – 2.00 p.m.

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Fe wnaeth y Cynghorydd Margaret M Roberts ddatgan buddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 10 – Penodi Cynghorydd Sir i’r Pwyllgor Safonau a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ar hynny.

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dim wedi’u derbyn.

 

5.

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 27 Mehefin 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i dderbyn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022, y Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Gofal Plant a’r adroddiad cynnydd blynyddol fel rhan o’r Fframwaith Polisi (paragraff 3.2.2.1.1. yn y Cyfansoddiad) ac yna i  Lywodraeth Cymru.

 

6.

Hunan Asesiad Corfforaethol 2023 pdf eicon PDF 408 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i:-

 

·       Gytuno â'r addasiadau a awgrymwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac awdurdodi swyddogion i ddiwygio'r drafft terfynol o’r Asesiad Corfforaethol ar gyfer 2023;

·       Mabwysiadu'r Hunanasesiad Corfforaethol ar gyfer 2023 yn ffurfiol;

·       Cytuno ei fod yn cael ei anfon at y rhestr ganlynol o dderbynwyr o fewn y cyfnod o bedair wythnos yn dilyn y cyfarfod hwn fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021:-

·                   Archwilydd Cyffredinol Cymru;

·                  Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant      yng Nghymru, a

·                  Gweinidogion Cymru.

 

7.

Ymestyn Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 930 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 28 Mehefin, a’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Gorffennaf 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i ymestyn cylch gorchwyl y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i gynnwys y cynnig fel y nodir yn yr adroddiad, a bod Cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiwygio yn sgil y newid hwn.

 

8.

Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) – Drafft Terfynol pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Gorffennaf 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i gymeradwyo’r Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol newydd ar gyfer 2023 – 2028.

 

9.

Mabwysiadu Cynllun Deisebau Drafft pdf eicon PDF 817 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swydogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Gorffennaf 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i:-

 

·         Fabwysiadu’r Cynllun Deisebu Drafft;

·         Caniatáu i’r Swyddog Monitro addasu Cyfansoddiad y Cyngor er mwyn ymgorffori’r Cynllun;

·         Rhoi awdurdod i’r Swyddog Monitro wneud addasiadau bach i’r Cynllun, er mwyn sicrhau y gellir ei weithredu’n ddidrafferth, a bydd unrhyw newidiadau materol yn cael eu hawdurdodi gan y Cyngor llawn yn unig;

·         Caniatáu i’r Pennaeth Democrataidd weithredu’r Cynllun cyn gynted â phosibl, a sicrhau y dilynir y camau priodol i hyrwyddo’r Cynllun i’r cyhoedd;

·         Gofyn i’r Pennaeth Democrataidd baratoi adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar weithrediad y Cynllun cyn gynted â phosibl 12 mis ar ôl y dyddiad gweithredu.

 

10.

Penodi Cynghorydd Sir i'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 100 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD penodi’r Cynghorydd Margaret Murley Roberts fel aelod etholedig o’r Cyngor Sir ar y Pwyllgor Safonau.

 

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu Archwilio 2022-23 – Adroddiad y Cadeirydd pdf eicon PDF 293 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 29 Mehefin 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2022/2023.

 

12.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Gymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau;

·       Cymeradwyo Rhaglen Waith y Pwyllgor Safonau ar gyfer 2023/24, gan dderbyn y gallai materion ychwanegol gael eu cynnwys, yn unol â’r galw.  

 

13.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini 2022/23 pdf eicon PDF 750 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i:-

 

·     Gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini ar gyfer 2022/23;

·      Nodi’r cynnydd parhaus sy’n cael ei wneud o ran ein siwrnai ddatblygu Sgriwtini a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar ymarfer.

·      Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn Bencampwr Sgriwtini ar gyfer y cyfnod Mai 2023 i Mai 2024.