Rhaglen a Phenderfyniadau

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom, Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 285 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cadarnhau fod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2022 yn gywir.

 

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 365 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr (a’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod Hydref 2022 i Fai 2023, gyda’r newidiadau y cyfeiriwyd atynt yn y cyfarfod.

 

5.

Aelodau Pwyllgor Gwaith Cynorthwyol pdf eicon PDF 223 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr argymhellion yn adran A.2 yn yr adroddiad er mwyn iddynt gael eu hystyried gan y Cyngor llawn.

 

6.

Llythyr Blynyddol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021/2022 pdf eicon PDF 559 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·      nodi a derbyn y Llythyr Blynyddol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) 2021/22;

·      nodi unrhyw adborth i’w rannu â’r OGCC – dim adnorth wedi ei nodi;

·      awdurdodi’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro i ysgrifennu at OGCC er mwyn cadarnhau bod y Pwyllgor a’r Pwyllgor Gwaith wedi rhoi ystyriaeth ffurfiol i’w Llythyr Blynyddol ac i ddarparu sicrwydd y bydd y Cyngor yn parhau i fonitro cwynion ac felly darparu aelodau â’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn gallu craffu ar berfformiad y Cyngor.

 

7.

Monitro'r Cerdyn Sgorio - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 574 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad monitro ar y Cerdyn Sgorio ar gyfer Ch1, 2022/2023, nodi’r meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau  i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru a amlinellir yn yr adroddiad.

8.

Monitro'r Gyllideb Refeniw - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 910 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·         Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B mewn perthynas â pherfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro

disgwyliedig ar gyfer 2022/23;

·         Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2022/23, fel y manylir arnynt yn Atodiad C;

·         Nodi’r modd y caiff costau asiantaethau ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2022/23 yn Atodiadau CH a D.

9.

Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 517 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

·           nodi cynnydd y gwariant a’r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23 yn chwarter 1.

·           cymeradwyo ailddyrannu £0.140m o gyllid cyfatebol mewn perthynas â Thraeth Coch i gynlluniau ar raddfa fach er mwyn ymorol am y cynnydd disgwyliedig mewn costau, fel yr eglurir yn 3.1.1.

10.

Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2022/23 - Chwarter 1, 2022/23 pdf eicon PDF 333 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·           Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer chwarter 1 2022/23;

·           Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2022/23;

·           Cymeradwyo'r gostyngiad yn y gyllideb gyfalaf o £4,704k fel y nodir ym mharagraff 9.2 yn yr adroddiad.

11.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2023/24 i 2024/25 pdf eicon PDF 818 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·      bod gofyn i’r Cyngor sefydlu system gadarn i fonitro a rheoli ei gyllideb refeniw, ac elfen allweddol o’r system honno yw Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC). Mae’r cynllun yn

nodi strategaeth cyllideb y Cyngor dros y ddwy flynedd nesaf ac yn

nodi’r rhagdybiaethau a fydd yn cael eu cynnwys yn y broses o osod y gyllideb flynyddol;

·      nodi  cynnwys y cynllun, cymeradwyo’r rhagdybiaethau a wnaed ac ystyried sut i bontio’r bwlch cyllidol a nodir yn yr adroddiad fel rhan o’r broses ar gyfer gosod cyllideb  refeniw 2023/24 fel y nodir

yn Atodiad 1 yn yr adroddiad.

 

12.

Sefydlogrwydd Marchnad pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer Gogledd Cymru a’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer Sir Fôn.

 

13.

Adroddiad Cynnydd – Gwelliannau ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 597 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr Adroddiad Cynnydd ar Welliannau ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

14.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 90 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol  

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

Sefydlu Tîm Polisi Cynllunio newydd ar gyfer ardal awdurdod cynllunio Ynys Môn

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

·         Awdurdodi rhyddhau £69,632 o gyllid refeniw blynyddol ychwanegol, i’w rannu 50/50 rhwng balansau cyffredinol y Cyngor a chyllideb refeniw bresennol y Swyddogaeth Gynllunio, sefydlu a gweithredu Tîm Polisi Cynllunio newydd ar gyfer Ynys Môn.

·      Dirprwyo awdurdod i'r Aelod Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr, i awdurdodi penderfyniadau pellach mewn perthynas â sefydlu'r Tîm Polisi Cynllunio newydd.